Chúng tôi rất tin tưởng đây sẽ là một trong những kỳ Đại hội thành công nhất
Đồng chí Dương Văn Thái trả lời phỏng vấn báo chí ngay sau bế mạc Đại hội.

Đồng chí Dương Văn Thái trả lời phỏng vấn báo chí ngay sau bế mạc Đại hội.

Phóng viên: Xin chúc mừng đồng chí đã được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Thưa đồng chí, “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh” là nội dung hàng đầu được Đại hội đề ra trong chủ đề Dự thảo Báo cáo chính trị lần này. Xin đồng chí cho biết những kết quả cụ thể của Bắc Giang trong thời gian qua đã và đang thực hiện nội dung này?

Đồng chí Dương Văn Thái: Trong những năm qua, tỉnh Bắc Giang luôn xác định xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là yếu tố then chốt để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã xác định, xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh là một trong 3 nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu cần tập trung thực hiện. Thời gian qua, Tỉnh ủy và các cấp ủy trong Đảng bộ tỉnh đã luôn chủ động, tích cực, quyết liệt, sâu sát trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; đã ban hành kịp thời, đồng bộ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo trên các mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, MTTQ và các đoàn thể bảo đảm đúng quy định của Trung ương và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và được cán bộ, đảng viên và nhân dân rất hưởng ứng, đồng thuận thực hiện.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được chú trọng, có nhiều đổi mới. Công tác tổ chức xây dựng Đảng được thực hiện nghiêm túc và đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác kiểm tra, giám sát đã có sự chủ động, bám sát thực tiễn, quyết liệt trong triển khai thực hiện, góp phần giữ nghiêm kỷ luật của Đảng. Công tác dân vận, nhất là dân vận chính quyền có bước đổi mới, hiệu quả được nâng lên. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được thực hiện toàn diện, đồng bộ với quyết tâm chính trị cao. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đạt kết quả tích cực. Phương thức lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng từng bước được đổi mới, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu được nâng lên. Các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị được sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể được đổi mới, hướng mạnh về cơ sở. Có thể khẳng định, do tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đã giúp tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong toàn xã hội và là một trong những yếu tố then chốt góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020.

Vừa qua, Đảng bộ tỉnh Bắc Giang đã tổ chức rất thành công Đại hội lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Nghị quyết Đại hội tiếp tục khẳng định một trong 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm mang tính đột phá phát triển địa phương trong nhiệm kỳ này là phải tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở thực sự trong sạch, vững mạnh, mà hạt nhân lãnh đạo là các tổ chức đảng thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Trong đó xác định, hạt nhân của hạt nhân là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu và cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Thời gian tới, Bắc Giang sẽ tiếp tục tập trung thực hiện toàn diện, đồng bộ, thường xuyên và có hiệu quả các biện pháp xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và công tác cán bộ, trong đó công tác cán bộ phải thực sự là then chốt của then chốt; thực hiện một cách thường xuyên, đồng bộ, liên thông từ công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đến đánh giá sàng lọc, bố trí, sắp xếp cán bộ để xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn phát triển mới. Đồng thời, tích cực đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện tốt các quy định về nêu gương với phương châm “chức vụ càng cao càng phải gương mẫu”.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Giang tại Đại hội.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Giang tại Đại hội.

Phóng viên: Thưa đồng chí, Đại hội lần thứ XIII cũng nêu lên tinh thần “khơi dậy ý chí, quyết tâm phát triển đất nước”, điều này được thể hiện như thế nào trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2020-2025?

Đồng chí Dương Văn Thái: Một trong những điểm mới và cũng là điểm nhấn rất quan trọng tại Đại hội XIII lần này là việc Đảng ta xác định phải “khơi dậy ý chí, quyết tâm phát triển đất nước” để thực hiện các định hướng, mục tiêu rất lớn trong thời gian tới. Có thể nói, sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn; vị thế, tiềm lực, uy tín quốc tế của đất nước ngày càng được nâng cao. Chính vì vậy, Đại hội lần này đề ra mục tiêu, định hướng rất cao, phấn đấu đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, trở thành nước phát triển, có thu nhập cao. Đồng thời, xác định rõ động lực và nguồn lực quan trọng để thực hiện mục tiêu đó chính là phải khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Quán triệt định hướng chỉ đạo của Trung ương trong dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang đã kịp thời thể chế hóa, cụ thể hóa định hướng trên trong Văn kiện Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh nhằm khơi dậy ý chí, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh để phát triển địa phương trong thời gian tới. Ý chí, quyết tâm đó được thể hiện cụ thể trong Văn kiện Đại hội XIX như sau:

Ngay trong chủ đề Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh đã đặc biệt nhấn mạnh đến việc "phát huy truyền thống văn hóa, sức mạnh toàn dân", lấy nguồn lực nội sinh làm động lực phát triển địa phương trong nhiệm kỳ tới. Đồng thời, một trong 3 bài học rút ra từ thực tiễn công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ 2015-2020 cũng khẳng định rất rõ, khát vọng vươn lên của toàn Đảng bộ, các cấp chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh là một trong những yếu tố cơ bản làm nên những thành tựu ấn tượng trên các lĩnh vực trong nhiệm kỳ vừa qua.

Các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu rất cao mà Nghị quyết Đại hội đề ra cũng thể hiện rõ ý chí, quyết tâm và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Trong nhiệm kỳ 2020-2025 này, Bắc Giang đặt mục tiêu phát triển toàn diện, vững chắc, phấn đấu: tốc độ tăng trưởng kinh tế nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước (bình quân hằng năm đạt 14-15%); quy mô nền kinh tế (GRDP) trong nhóm 15 tỉnh đứng đầu cả nước; GRDP bình quân đầu người cao hơn bình quân cả nước (đạt 5.500-6.000 USD); các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện thuộc nhóm tiên tiến của cả nước,...

Thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp quyết tâm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Trong đó, chúng tôi xác định một trong những giải pháp trọng tâm để tạo bước phát triển đột phá đó là phải xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu, lãnh đạo chủ chốt các cấp bảo đảm vừa có đủ năng lực, trình độ, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; vừa phải có khát vọng, ý chí, quyết tâm phát triển địa phương để tạo động lực thúc đẩy, lan tỏa tới cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn tỉnh, tạo nên sức mạnh đưa Bắc Giang hướng tới những thành công mới. 

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội XIII

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội XIII

Phóng viên: Thưa đồng chí, Đại hội của chúng ta vừa bế mạc và thông qua nhiều nội dung quan trọng. Với trách nhiệm là một Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí sẽ chỉ đạo, tổ chức, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII như thế nào trên địa bàn tỉnh?

Đồng chí Dương Văn Thái: Có thể nói, những ngày qua, với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội XIII của Đảng đã hoàn thành nội dung quan trọng theo chương trình đề ra. Các đại biểu đều thể hiện sự tâm huyết, tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng, trước nhân dân tập trung thảo luận, tham gia nhiều ý kiến quan trọng vào các nội dung trình Đại hội, nhất là về định hướng, mục tiêu, các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển đất nước trong thời gian tới. Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, công tâm, khách quan, Đại hội cũng đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và các chức danh chủ chốt của Đảng. Với những kết quả đạt được tại Đại hội, chúng tôi rất tin tưởng đây sẽ là một trong những kỳ Đại hội thành công nhất từ trước đến nay.

Để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang sẽ tập trung lãnh đạo thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng kết quả Đại hội và các nội dung cơ bản, cốt lõi trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng đến tất cả các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương và toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh về để thống nhất nhận thức và hành động, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội, huy động sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, các thành phần kinh tế và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh để đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống sớm nhất, hiệu quả nhất. 

Thứ hai, bám sát các chủ trương, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong tâm phát triển đất nước Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng kịp thời xây dựng, ban hành chương trình hành động, các văn bản lãnh đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đảm bảo phù hợp tình hình, điều kiện thực tế tại địa phương, làm cơ sở để các cấp, các ngành tổ chức triển khai thực sự đảm bảo tính đồng bộ, toàn diện và hiệu quả.

Thứ ba, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước ở tất cả các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các cộng đồng dân cư tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trong toàn tỉnh chào mừng thành công của Đại hội, gắn với triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên các lĩnh vực ngay từ năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin tưởng rằng, với truyền thống đoàn kết, tinh thần đổi mới sáng tạo và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Bắc Giang sẽ cùng với cả nước thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề ra, từng bước hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn đồng chí đã trả lời phỏng vấn!

Phản hồi

Các tin khác