Đảng bộ và Nhân dân Lâm Đồng kỳ vọng lớn về đường lối lãnh đạo của Đảng

Trên đây là chia sẻ của đồng chí Trần Đức Quận, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Trang tin điện tử Đại hội XIII.

Đồng chí Trần Đức Quận, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng

Đồng chí Trần Đức Quận, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng.

Phóng viên: Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, xin đồng chí cho biết những kết quả đạt được cũng như những đột phá trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025?

Đồng chí Trần Đức Quận: Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng ban hành Kế hoạch số 96-KH/TU ngày 09/8/2019 và Hướng dẫn số 01-HD/TU ngày 04/12/2019 để triển khai thực hiện. Đồng thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn việc chuẩn bị tổ chức Đại hội. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập 03 Tiểu ban chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo. Các Tiểu ban sau khi thành lập đã ban hành kế hoạch, phân công nhiệm vụ, tổ chức triển khai ngay công việc xây dựng văn kiện, chuẩn bị Đề án nhân sự, công tác chuẩn bị, tổ chức, phục vụ Đại hội theo đúng yêu cầu, tiến độ.

Công tác tuyên truyền, nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, Nhân dân trước, trong và sau Đại hội được thực hiện nghiêm túc, bài bản, kịp thời. Phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội và kỷ niệm các ngày lễ lớn. Việc đăng ký, khánh thành, gắn biển các công trình chào mừng Đại hội Đảng, chỉnh trang đô thị được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, bài bản, trách nhiệm, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong toàn Đảng bộ, Nhân dân.

Về công tác chỉ đạo đại hội đảng cấp cơ sở và cấp trên cơ sở, sau khi ban hành Kế hoạch số 96-KH/TU, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thành lập 04 đoàn công tác để tiến hành kiểm tra, khảo sát, nắm tình hình, tiến độ công tác chuẩn bị đại hội ở cấp huyện và cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại tất cả các huyện, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, qua đó nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, Nhân dân, giúp các địa phương, cơ sở kịp thời xử lý các tình huống phát sinh. Toàn tỉnh có 759/759 tổ chức cơ sở đảng tiến hành đại hội, đạt 100% theo đúng Chỉ thị 35-CT/TW, Kế hoạch 96-KH/TU. Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, tổ chức thẩm định Văn kiện và Đề án nhân sự Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 của 18/18 Đảng bộ huyện, thành phố và Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các ban của Tỉnh ủy trực tiếp dự, chỉ đạo Đại hội điểm, thí điểm 42 tổ chức cơ sở Đảng toàn tỉnh và 01 Đại hội điểm cấp huyện (Đảng bộ huyện Đạ Huoai); 01 Đảng bộ thí điểm Đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp ủy (Đảng bộ huyện Đạ Tẻh). Trên cơ sở đó, đánh giá, rút kinh nghiệm để tổ chức thành công đại hội cấp trên cơ sở. Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự, chỉ đạo 18/18 Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở, góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội.

Sau Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc khẩn trương xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác và chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, phân công nhiệm vụ cấp ủy khóa mới; tuyên truyền thành công của Đại hội, tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết và ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội để sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI: Việc chuẩn bị văn kiện, Đề án nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025 được thực hiện chu đáo, nghiêm túc, đúng quy định. Đề án nhân sự trình Đại hội có chất lượng, bảo đảm đúng tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu, tỷ lệ nữ, tỷ lệ cán bộ trẻ và chỉ đạo tổ chức Đại hội theo đúng kế hoạch đề ra. Đại hội Đảng bộ tỉnh được tổ chức trong 2,5 ngày (từ ngày 14 - 16/10/2020) tại thành phố Đà Lạt. Quy trình Đại hội diễn ra khoa học, bài bản, thực hiện đầy đủ 04 nội dung theo Chỉ thị 35-CT/TW; Đại hội thực sự phát huy dân chủ trong Đảng, nêu cao tinh thần trách nhiệm của đại biểu. Có 320 đại biểu tham dự Đại hội. Việc thảo luận sôi nổi, dân chủ, thẳng thắn, nghiêm túc, bài bản, thể hiện trí tuệ, trách nhiệm và trên tinh thần xây dựng, đóng góp ý kiến thiết thực, chất lượng vào văn kiện. Đại hội bầu đủ 51 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, với số phiếu bình quân là 93,8%, giảm 02 đồng chí so với nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tại phiên họp Ban Chấp hành lần thứ nhất đã bầu đủ 15 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, với số phiếu bình quân 96,47%. Bầu Bí thư Tỉnh ủy và 02 Phó Bí thư Tỉnh ủy, cả 03 đồng chí đều đạt 100% số phiếu đồng ý. Đại hội đã bầu đủ 17 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, với số phiếu bình quân 93,97%.

 Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đề ra 04 khâu đột phá:

Thứ nhất, Đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan đảng, nhà nước, xây dựng và thực hiện chính quyền điện tử.

Thứ hai, Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, nhân lực công nghệ thông tin để triển khai hiệu quả chính quyền điện tử, đô thị thông minh, nền kinh tế số; tạo bước chuyển biến cơ bản về chất lượng giáo dục và đào tạo; phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Thứ ba, Tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, công khai, minh bạch, bình đẳng, tạo đột phá mới trong phát triển kinh tế - xã hội; phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững và hiện đại; phát triển du lịch chất lượng cao.

Thứ tư, Huy động, quản lý và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội đồng bộ, hiện đại, trọng tâm là ưu tiên phát triển hạ tầng đô thị, giao thông, du lịch, công nghệ thông tin - truyền thông, mạng viễn thông thế hệ mới, hạ tầng số… gắn với Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. (Ảnh: TL)

Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
(Ảnh: TL)

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết, công tác xây dựng Đảng sẽ được Đảng bộ, chính quyền tỉnh Lâm Đồng tập trung trong 5 năm tới như thế nào?

Đồng chí Trần Đức Quận: Trong 5 năm tới, bên cạnh nhiệm vụ tập trung phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng xác định những nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị như sau:

Tiếp tục tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Đẩy mạnh việc tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm tạo sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Thực hiện nghiêm túc các nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyến hóa” trong nội bộ. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Tiếp tục sắp xếp và hoàn thiện tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với Đề án vị trí việc làm và tinh giản biên chế. Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ chốt có phẩm chất, năng lực, uy tín, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ mới. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương của Đảng; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp. Đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin; xây dựng chính quyền từ tỉnh đến cơ sở “Liêm chính, hành động, phục vụ Nhân dân”, cán bộ, công chức, viên chức “Liêm chính, năng động, sáng tạo, hết lòng vì Nhân dân”. Phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của Nhân dân; giữ mối quan hệ máu thịt với Nhân dân, dựa vào dân để xây dựng chỉnh đốn Đảng.

Pano lớn tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại Quảng trường Lâm Viên, Thành phố Đà Lạt. (Ảnh: Đức Tú)

Pano lớn tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại Quảng trường Lâm Viên,
thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng. (Ảnh: Đức Tú)

Phóng viên: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt của đất nước. Là một trong những đại biểu tham dự Đại hội, đồng chí có những kỳ vọng gì về Đại hội lần này của Đảng ta?

Đồng chí Trần Đức Quận: Kỳ vọng của tôi cũng là kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tiên và quan trọng hơn hết, cần nói đến kỳ vọng về đường lối lãnh đạo. Trong nhiệm kỳ vừa qua, niềm tin của Nhân dân đối với đường lối lãnh đạo của Đảng ngày càng được củng cố và vững chắc hơn bao giờ hết. Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân tỉnh Lâm Đồng nói chung và cá nhân tôi nói riêng kỳ vọng rất lớn về một đường lối lãnh đạo của Đảng trong nhiệm kỳ mới để đưa đất nước phát triển, đi lên một cách toàn diện, mọi mặt:

Một là, Mặc dù thời gian tới, đất nước tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt là đại dịch COVID-19, nhưng bằng đường lối, chính sách đúng đắn, phù hợp của Đảng, Nhà nước (thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế sâu, rộng...), nền kinh tế sẽ tiếp tục tăng trưởng ổn định và bền vững.

Hai là, Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội được quan tâm, đẩy mạnh. Các chính sách về giáo dục, y tế, văn hóa đem lại hiệu quả. Đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng lên.

Ba là, An ninh - Quốc phòng được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định; kiên định với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh của Tổ quốc trong mọi tình huống; uy tín và vị thế của nước ta ngày càng được nâng lên.

Bốn là, Trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được chỉ đạo, lãnh đạo triển khai mạnh mẽ, đồng bộ; đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Đặc biệt, công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí tiếp tục được triển khai mạnh mẽ hơn nữa trong nhiệm kỳ tới.

Với niềm tin sâu sắc, nhất định Đại hội sáng suốt bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khóa mới có đức, có tài, đủ bản lĩnh, uy tín, năng lực để lãnh đạo thực hiện thành công công cuộc xây dựng đất nước trong giai đoạn mới theo các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề ra.

Tôi tin tưởng rằng, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công tốt đẹp sẽ mang lại một luồng sinh khí mới, tạo tiền đề để đất nước ta phát triển nhanh, toàn diện, bền vững. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta sẽ đạt được những thành tựu quan trọng, qua đó củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng và khẳng định vị thế của đất nước trên trường quốc tế.

Phóng viên: Một trong những nhiệm vụ quan trọng được Đảng và Nhà nước rất quan tâm mỗi dịp Tết đến Xuân về là đảm bảo cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn có một cái Tết ấm no, đủ đầy. Vậy, xin đồng chí cho biết, công tác này của tỉnh Lâm Đồng đã và đang được triển khai như thế nào?

Đồng chí Trần Đức Quận: Thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 09/12/2020 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn số 129-CV/TU ngày 17/12/2020 yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về tăng cường các biện pháp đảm bảo cho Nhân dân vui Xuân, đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Đồng thời chỉ đạo thực hiện nghiêm Điện của Ban Bí thư và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán, tuyệt đối không chủ quan, lơ là. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu. Đặc biệt quan tâm chăm lo các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh khó khăn; hộ nghèo, đồng bào bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; công nhân, người lao động; tổ chức thăm hỏi các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng, các đơn vị lực lượng vũ trang và đơn vị làm nhiệm vụ trong những ngày Tết.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức 12 đoàn đi kiểm tra tình hình chuẩn bị Tết tại 12 xã thuộc 12 huyện, thành phố khó khăn về kinh tế - xã hội nhưng có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và tặng mỗi xã 01 công trình trị giá 500 triệu đồng; Mặt trận Tổ quốc tỉnh trích từ Quỹ vì người nghèo để hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn (mỗi xã 30 suất quà trị giá 01 triệu đồng/suất cho 12 xã đoàn đến thăm). Đồng thời, chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các địa phương tổ chức thăm các gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn, đảm bảo mọi người dân đều có điều kiện vui Xuân, đón Tết, không ai bị bỏ lại phía sau.

Tổng kinh phí trợ cấp Tết Nguyên đán Tân Sửu - năm 2021 cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh từ nguồn ngân sách nhà nước là 48,7 tỷ đồng; từ Quỹ vì người nghèo của tỉnh là 360 triệu đồng. Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức chương trình Tết sum vầy, tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, nhiều tổ chức, cá nhân trong tỉnh cũng có những chương trình thăm và tặng quà cho hộ có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí! 

Phản hồi

Các tin khác