Phát huy tiềm năng, lợi thế và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc

Đây là chia sẻ của đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Trang tin điện tử Đại hội XIII, trước thềm khai mạc Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa.

Đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa.


Phóng viên (PV):
Về dự Đại hội XIII của Đảng, xin đồng chí cho biết nhiệm kỳ 2015 - 2020, Khánh Hòa đã đạt được những thành tựu nổi bật nào? Từ thực tiễn công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ, có thể đúc kết được nhiều bài học quý báu nào?

Đồng chí Nguyễn Khắc Định: Trong nhiệm kỳ  2015-2020, Khánh Hòa đã nỗ lực tranh thủ thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức để đạt được những kết quả quan trọng trong xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng bộ và sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Một số kết quả nổi bật là:

Về công tác xây dựng Đảng: Đảng bộ đã chú trọng triển khai đồng bộ trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên, bằng những việc làm thiết thực, nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, mang lại lợi ích thiết thực cho cuộc sống cộng đồng, gắn với cam kết không vi phạm 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Đảng bộ Khánh Hòa hiện có 15 đảng bộ trực thuộc, 680 tổ chức cơ sở đảng, với tổng số 44.216 đảng viên. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, toàn Đảng bộ kết nạp 9.351 đảng viên, trong đó, đảng viên được kết nạp trong độ tuổi thanh niên đạt tỉ lệ 60,44%. Công tác cán bộ được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ. Tỉnh đã kiên quyết thay thế những cán bộ kém năng lực, không đủ uy tín, vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng; kịp thời củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở ngay sau Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, đảm bảo sẵn sàng bước vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng sắp tới.

Về phát triển kinh tế - xã hội: 5 năm qua, mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, song nh hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh luôn được giữ vững; nền kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển, với tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 5 năm 2016-2020 đạt 6,1%/năm, trong đó giai đoạn 2016-2019 tăng bình quân 7,7%/năm; GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 73,31 triệu đồng. Tổng thu ngân sách trong 5 năm (2016-2020) đạt 91.541 tỷ đồng (năm 2018 cao nhất, đạt 21.868 tỷ đồng). Giá trị các ngành kinh tế biển và ven biển của tỉnh chiếm 80% tổng sản phẩm (GRDP). Thị trường xuất khẩu mở rộng đến 135 quốc gia.

Ba vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh là Khu Kinh tế Vân Phong, Khu vực vịnh Cam Ranh và thành phố Nha Trang đã đạt những kết quả khích lệ, đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Đến nay, Khu Kinh tế Vân Phong đã thu hút 158 dự án đầu tư với tổng số vốn đăng ký khoảng 4,1 tỷ USD; giải quyết việc làm cho 6.251 lao động; đóng góp ngân sách khoảng 20.950 tỷ đồng, chiếm 26,6% thu ngân sách trên địa bàn tỉnh. Khu vực vịnh Cam Ranh tiếp tục được đầu tư hạ tầng đồng bộ, trong đó vùng Bắc bán đảo Cam Ranh từng bước trở thành điểm du lịch chất lượng cao, mang đẳng cấp quốc tế. Thành phố Nha Trang đã trở thành trọng điểm du lịch của quốc gia và là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước, chiếm 85,5% tổng doanh thu du lịch toàn tỉnh.

Bốn chương trình kinh tế - xã hội đã góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, thay đổi diện mạo nông thôn, đô thị toàn tỉnh. Trong đó, Chương trình phát triển nguồn nhân lực giúp nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Chương trình phát triển đô thị giúp cho bộ mặt đô thị của tỉnh ngày càng khang trang, hiện đại, với thành phố Nha Trang là đô thị loại I, thành phố Cam Ranh là đô thị loại III, 03 đô thị loại IV, 04 đô thị loại V và 08 khu vực xã đạt chuẩn đô thị loại V. Chương trình xây dựng nông thôn mới góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân nông thôn; đến nay, toàn tỉnh có 56/92 xã (đạt 60,8%) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã giúp cải thiện đời sống, giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi; đến cuối năm 2020, tỉ lệ hộ nghèo của hai huyện miền núi Khánh Vĩnh (24,76%), Khánh Sơn (25,22%) giảm lần lượt 36,53% và 32,05% so với đầu nhiệm kỳ.

Có thể nói, những kết quả trong nhiệm kỳ 2015-2020 đã đưa Khánh Hòa từng bước trở thành một trong những trung tâm kinh tế động lực và trung tâm du lịch lớn. So với khu vực và cả nước, quy mô GRDP của Khánh Hòa xếp thứ 24/63 tỉnh, thành phố (trong đó, quy mô ngành dịch vụ xếp thứ 12/63 tỉnh, thành phố; xếp thứ 2/8 tỉnh duyên hải Nam Trung bộ). Tỉnh tiếp tục là một trong 16 tỉnh có đóng góp vào ngân sách Trung ương; thường xuyên được các bộ, ngành Trung ương, các tổ chức trong và ngoài nước lựa chọn để tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, du lịch, hội nghị, hội thảo khoa học mang tầm quốc gia và quốc tế. Hệ thống các đô thị trên địa bàn tỉnh từng bước được đầu tư đồng bộ theo hướng văn minh, hiện đại; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng; thu nhập bình quân đầu người tăng; chất lượng giáo dục - đào tạo nâng lên, khoa học - công nghệ được quan tâm; công tác bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa, di tích lịch sử được tăng cường; quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Từ thực tiễn công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ 2015-2020, tỉnh rút ra năm kinh nghiệm quý báu. Đó là: (1) Tinh thần đoàn kết, quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ tỉnh và sự nỗ lực của cán bộ, đảng viên, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân là nhân tố quyết định trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. (2) Phải giữ vững các nguyên tắc xây dựng Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; chấp hành nghiêm pháp luật, các quy định, quy chế làm việc; thường xuyên lắng nghe và quan tâm giải quyết kịp thời nguyện vọng chính đáng của nhân dân từ cơ sở. (3) Để phát triển kinh tế nhanh, bền vững, cần huy động các nguồn lực đầu tư, mạnh dạn đổi mới mô hình tăng trưởng, chú trọng áp dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất; chủ động đột phá, biến “nguy” thành “cơ”. (4) Phải giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương và nêu gương của cấp ủy đảng, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; thật sự cầu thị, quyết liệt sửa sai; tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý kịp thời các sai phạm. (5) Phải giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt đối với lực lượng vũ trang; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế.

PV: Bước sang nhiệm kỳ mới, với nhiều thời cơ, thuận lợi, nhưng Khánh Hòa cũng sẽ phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Xin đồng chí cho biết những định hướng phát triển của tỉnh trong 5 năm tới? Đảng bộ và nhân dân Khánh Hòa sẽ tập trung thực hiện những nhiệm vụ chủ yếu nào?

Đồng chí Nguyễn Khắc Định: Bước sang giai đoạn 2020-2025, bối cảnh tích cực của tình hình thế giới, trong nước, trong tỉnh và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư sẽ tạo cơ hội cho Khánh Hòa có những thuận lợi để phát triển toàn diện, nhưng cũng tiềm ẩn không ít khó khăn, thách thức.

Với tinh thần kế thừa, phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Khánh Hòa hướng đến, phấn đấu xây dựng tỉnh ngày càng giàu đẹp, trở thành trung tâm kinh tế, du lịch, dịch vụ, khoa học và công nghệ, trung tâm đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế biển, kinh tế du lịch và chăm sóc sức khỏe nhân dân của vùng duyên hải Nam Trung bộ, Tây Nguyên và của cả nước. Trong đó, phấn đấu đến năm 2025, Khánh Hòa trở thành trung tâm kinh tế biển, trung tâm du lịch, dịch vụ lớn của cả nước; tạo nền tảng để đến năm 2030, Khánh Hòa phát triển toàn diện trên các lĩnh vực, trở thành đô thị trực thuộc Trung ương; đến năm 2045, Khánh Hòa trở thành địa phương phát triển hiện đại, thu nhập bình quân của người dân Khánh Hòa thuộc nhóm các tỉnh, thành phố cao nhất cả nước.

Trước mắt, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Khánh Hòa quyết tâm thực hiện được 26 chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, kinh tế, văn hóa - xã hội, môi trường và phát triển bền vững. Trong đó, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân hàng năm đạt 7,5% trở lên; GRDP bình quân đầu người năm 2025 đạt 5.685 USD; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2025 đạt 2 tỷ USD; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 5 năm 2021-2025 đạt trên 360 nghìn tỷ đồng; phát triển đảng viên bình quân hàng năm đạt từ 1.700 đồng chí trở lên, trong đó 55% trở lên trong độ tuổi thanh niên…

Hướng đến phấn đấu trở thành trung tâm kinh tế biển, trung tâm du lịch, dịch vụ lớn của cả nước vào năm 2025, giai đoạn 2020-2025, Đảng bộ và nhân dân Khánh Hòa sẽ tập trung thực hiện tốt 04 nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Quyết tâm khắc phục các hạn chế, khuyết điểm và sửa chữa các sai phạm để củng cố niềm tin và sự đồng thuận của nhân dân.

Hai là, đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó trọng tâm là thúc đẩy phát triển công nghiệp, phát triển du lịch chất lượng cao, phát triển kinh tế biển; đẩy mạnh thực hiện 4 chương trình kinh tế - xã hội và 3 vùng động lực phát triển, trong đó, Khu vực vịnh Vân Phong là vùng kinh tế trọng điểm, động lực của tỉnh và khu vực Nam Trung bộ; Thành phố Nha Trang là vùng trọng điểm về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, khoa học, đào tạo nguồn nhân lực; Khu vực vịnh Cam Ranh là vùng trọng điểm về kinh tế, xã hội gắn với quốc phòng, an ninh.

Ba là, làm tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, giữ vững sự ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo, nhằm tạo môi trường ổn định để tỉnh phát triển toàn diện trên các lĩnh vực.

Bốn là, thường xuyên chăm lo, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong quản lý phát triển xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; tập trung công tác giảm nghèo, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đồng thời, tỉnh sẽ tập trung thực hiện 04 đột phá là: Tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, công khai, minh bạch để đẩy mạnh thu hút đầu tư xã hội; Tập trung phát triển khu vực Vịnh Vân Phong, tạo động lực phát triển mới; Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh ứng dụng khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo; Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại, hướng tới mục tiêu Khánh Hòa trở thành đô thị trực thuộc Trung ương, có chất lượng môi trường sống tốt và là trung tâm du lịch tầm cỡ quốc tế.

PV: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt của đất nước, trong đó công tác chuẩn bị nhân sự là một nội dung quan trọng. Là một trong những đại biểu tham dự Đại hội, đồng chí có nhận xét gì về những điểm mới trong vấn đề nhân sự của Đại hội lần này?

Đồng chí Nguyễn Khắc Định: Với mỗi kỳ Đại hội Đảng, công tác văn kiện và công tác nhân sự là hai nội dung quan trọng nhất và thu hút sự quan tâm đặc biệt của cán bộ, đảng viên và nhân dân, cũng như dư luận trong và ngoài nước. Trong đó, việc chuẩn bị nhân sự Đại hội có ý nghĩa vô cùng quan trọng, nhằm bảo đảm thực hiện thắng lợi các nghị quyết, mục tiêu và định hướng lớn mà Đại hội đề ra.

Tôi nhận thấy, công tác chuẩn bị nhân sự được các cấp có thẩm quyền lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên, chặt chẽ, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, sự đoàn kết, thống nhất cao; đồng thời, tiến hành một cách khoa học, bài bản, khách quan, với phương châm làm từng bước, từng việc, từng khâu, từng nhóm chức danh từ thấp đến cao, bảo đảm thận trọng, chặt chẽ, kỹ lưỡng, làm đến đâu chắc đến đó.

Điểm mới trong công tác nhân sự lần này là tiến hành 5 bước (thêm 2 bước so với nhiệm kỳ trước) nên bảo đảm chặt chẽ, dân chủ. Đồng thời, đã cụ thể hóa cho cả tái cử và lần đầu tham gia theo từng nhóm đối tượng, chức danh; bảo đảm Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII có chất lượng, số lượng và cơ cấu hợp lý.

Một điểm mới quan trọng khác được dư luận hết sức quan tâm là Ban chấp hành Trung ương khóa XII đã lựa chọn một số trường hợp “đặc biệt” cả với nhân sự tái ứng cử và lần đầu tham gia để trình Đại hội XIII và Ban chấp hành Trung ương khoá XIII xem xét, lựa chọn bầu tham gia Trung ương, Bộ Chính trị khóa XIII.

Vấn đề này đã nhận được sự thống nhất cao trong Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Bởi Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã cân nhắc hết sức thận trọng, xem xét tổng thể, thực hiện quy trình chặt chẽ, kỹ lưỡng, khách quan; đồng thời đây cũng là yêu cầu xuất phát từ tình hình thực tiễn, là đòi hỏi của các vị trí, nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, lĩnh vực công tác trọng yếu ở các cơ quan của Trung ương Đảng và cơ quan Nhà nước. Các trường hợp nhân sự “đặc biệt” đều có sự tiêu biểu, nổi trội về phẩm chất chính trị, năng lực thực tiễn, uy tín trong Đảng và trong nhân dân.

Tôi tin rằng với những bước đi chặt chẽ, khoa học như vậy, công tác nhân sự của Đại hội XIII của Đảng sẽ thành công tốt đẹp. 

PV: Cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh Khánh Hòa kỳ vọng và gửi gắm gì vào Đại hội Đảng lần này, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Khắc Định: Đoàn đại biểu tỉnh Khánh Hòa tham dự Đại hội XIII của Đảng rất phấn khởi và tự hào về những thành tựu to lớn của đất nước, của tỉnh đạt được trên tất cả các lĩnh vực trong 5 năm qua.

Với niềm tin sắc son hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Khánh Hòa kỳ vọng, Đại hội sẽ bàn thảo, đưa ra những quyết sách đúng đắn để Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn, bền vững hơn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu: đến năm 2025, nước ta là nước phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Cán bộ, đảng viên và nhân dân Khánh Hòa cũng tin tưởng, Đại hội sẽ bầu ra được Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đặc biệt là các nhân sự cấp cao của Đảng thật sự có tâm, có tầm, có ý chí quyết tâm chính trị cao để lãnh đạo đất nước phát triển nhanh và bền vững, trở thành quốc gia thịnh vượng trong thời gian sớm nhất.

PV: Đoàn đại biểu tỉnh Khánh Hòa đã chuẩn bị như thế nào để đóng góp vào sự thành công của Đại hội? Đoàn sẽ đóng góp ý kiến đối với những vấn đề lớn nào? Đồng thời có kiến nghị gì với Đại hội, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Khắc Định: Khánh Hòa nằm ở khu vực duyên hải Nam Trung bộ, như một hình ảnh thu nhỏ của Việt Nam với đầy đủ đồng bằng, miền núi, biển và hải đảo. Khánh Hòa có bờ biển dài 385 km (bờ biển dài nhất Việt Nam), trong đó, khoảng 150 km là mặt tiền trông ra biển Đông; có khoảng 200 đảo lớn, nhỏ gần bờ và trên 100 đảo, bãi đá ngầm thuộc quần đảo Trường Sa. Cùng với đó, Khánh Hòa cũng sở hữu 3 vịnh biển có vị trí chiến lược, quan trọng của đất nước là: vịnh Vân Phong, vịnh Nha Trang và vịnh Cam Ranh; có căn cứ Cam Ranh và huyện đảo Trường Sa giữ tầm quan trọng và địa chính trị bậc nhất về quốc phòng, an ninh. Những tiềm năng, lợi thế đó, cho phép Khánh Hòa phát triển nhiều ngành kinh tế biển quan trọng như: du lịch hàng hải, du lịch biển, đảo; đánh bắt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản; cảng biển, vận tải biển, sửa chữa và đóng tàu…; đồng thời cũng là để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Mục tiêu Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra là phấn đấu đến năm 2025, Khánh Hòa trở thành trung tâm kinh tế biển, trung tâm du lịch, dịch vụ lớn của cả nước.

Sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Ban Chấp hành Đảng bộ đã tổng hợp, tiếp thu các ý kiến của cán bộ, đảng viên, nhân dân và các tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ góp ý vào các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Trong đó, Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định thực hiện tốt Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển, kết hợp chặt chẽ với bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, tài nguyên, môi trường biển; phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao đời sống nhân dân vùng biển, đảo… được đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân và chuyên gia kinh tế tại tỉnh nhất trí cao.

Do vậy, để phát huy tiềm năng, lợi thế và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, Đoàn đại biểu tỉnh Khánh Hòa mong muốn Đại hội sẽ dành thời gian thảo luận kỹ hơn về các cơ chế chính sách đặc biệt trong phát triển kinh tế biển. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để các cơ quan Trung ương có những quyết sách mạnh mẽ hơn nhằm thúc đẩy, tạo điều kiện để các thành phần kinh tế, đặc biệt là kinh tế tư nhân tham gia phát triển kinh tế biển, hình thành các tập đoàn lớn có vai trò chủ lực về kinh tế biển. Đối với huyện Trường Sa, cần có những chính sách đầu tư phát triển các âu tàu để vừa giúp ngư dân tránh bão, vừa làm tốt các dịch vụ hậu cần; đồng thời, tạo điều kiện cho người dân tham gia đánh bắt, nghiên cứu các loài hải sản có thể nuôi trồng ở Trường Sa; vì khi người dân được tạo điều kiện và có sự hỗ trợ tốt nhất để tham gia phát triển kinh tế tại Trường Sa, sẽ góp phần rất mạnh mẽ trong việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Phản hồi

Các tin khác