Đảng bộ và nhân dân Lào Cai kỳ vọng vào Đại hội XIII của Đảng
Đồng chí Đặng Xuân Phong Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai.

Đồng chí Đặng Xuân Phong Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai.

Phóng viên: Đồng chí hãy cho biết những kết quả đạt được cũng như những đột phá trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025?

 Đồng chí Đặng Xuân Phong: Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Đảng bộ tỉnh Lào Cai đã lãnh đạo tổ chức thành công đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, nhất là Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Đại hội đã quyết nghị thông qua nhiều nội dung quan trọng, trong đó có đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Trong giai đoạn 5 năm 2015-2020 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, 30 năm tái lập tỉnh gắn với thực hiện công cuộc đổi mới của đất nước, với sự quyết tâm, nỗ lực, sáng tạo to lớn của toàn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc Lào Cai đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tác động của đại dịch COVID-19 trong năm 2020; phát huy truyền thống từ đó đã đạt nhiều thành tựu có ý nghĩa quan trọng, vượt bậc, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

 Tổng số 25 mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XV có 12 mục tiêu vượt, 11 mục tiêu đạt 100%. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (bình quân giai đoạn 2016 - 2019 đạt trên 10%; năm 2020 đạt 6,31%, bình quân 5 năm đạt 9,08%).

 Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng giảm tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp từ 15,4% xuống còn 12,2%; tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp, xây dựng từ 42,58% lên 45,3%, dịch vụ từ 42,02% lên 42,5%. GRDP bình quân đầu người đạt 76,3 triệu đồng, đứng thứ 2 trong các tỉnh Trung du, Miền núi phía Bắc.

Đời sống văn hoá, tinh thần của nhân dân ngày được nâng lên, bản sắc văn hoá được giữ gìn, phát huy; giáo dục, y tế, thể dục thể thao đạt được nhiều thành tích nổi bật; các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện đầy đủ. Tốc độ giảm nghèo nhanh, tỷ lệ hộ nghèo còn 8,46%.

Quốc phòng, an ninh được củng cố vững chắc, trật tự an toàn xã hội bảo đảm. Quan hệ đối ngoại được mở rộng, hợp tác quốc tế được tăng cường. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều đổi mới, cách làm sáng tạo. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng được nâng lên; hằng năm, trên 90% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, tỷ lệ đảng viên/dân số đạt 6,8%, 100% thôn, bản có chi bộ độc lập. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cụ thể, thiết thực. Cải cách hành chính đạt nhiều kết quả quan trọng. 

Để thực hiện thắng lợi 24 mục tiêu chủ yếu đến năm 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XVI đã đề ra 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và xác định 2 lĩnh vực đột phá là: (1) Phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại cả về kinh tế và xã hội, ưu tiên phát triển các công trình giao thông trọng điểm, hạ tầng đô thị lớn, hạ tầng thông tin viễn thông, hạ tầng số. (2) Phát triển du lịch, dịch vụ, trong đó tập trung khu du lịch thị xã Sa Pa, thành phố Lào Cai, Bắc Hà, Y Tý (huyện Bát Xát); du lịch cộng đồng và các sản phẩm du lịch bản sắc; dịch vụ chất lượng cao, hiện đại. Chú trọng dịch vụ phục vụ thúc đẩy nhanh tăng trưởng kim ngạch xuất nhập khẩu, phát triển ngành thương mại tỉnh Lào Cai theo hướng hiện đại.

Việc thực hiện thắng lợi 2 lĩnh vực này cũng với các nhiệm vụ khác là yếu tố có ý nghĩa quyết định để Lào Cai hiện thực hóa khát vọng đến năm 2025 tiếp tục là tỉnh phát triển của vùng Trung du, Miền núi phía Bắc, năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước, năm 2045 là tỉnh phát triển của cả nước.

Phóng viên:  Trọng tâm của công tác xây dựng Đảng sẽ được Đảng bộ, chính quyền tỉnh Lào Cai tập trung trong 5 năm tới là những gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Đặng Xuân Phong: Trên cơ sở đánh giá khách quan, toàn diện tình hình thực hiện trong giai đoạn vừa qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ đầu tiên trong 7 nhiệm vụ trọng tâm thực hiện giai đoạn 2020-2025. Một số nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng được tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện trong giai đoạn tới đó là:

 Thứ nhất, đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng. Đẩy mạnh giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định về nêu gương. Tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bảo đảm phù hợp với chỉ đạo của Trung ương và thực tiễn cơ sở. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa trong triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, nhất là khâu đánh giá chất lượng học tập, quán triệt. Tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về công tác dân vận, hoạt động của mô hình “tuyên vận” ở cơ sở, công tác dân vận của chính quyền gắn với các phong trào thi đua.

 Thứ hai, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; thực hiện tốt công tác cán bộ, quản lý đảng viên, tự phê bình và phê bình, phân công nhiệm vụ cho đảng viên. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có năng lực, phẩm chất đạo đức cách mạng, trách nhiệm, tiền phong, gương mẫu. Kịp thời kiện toàn cấp ủy, luân chuyển cán bộ về các nơi có khó khăn. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, lấy phòng ngừa là chính, chú trọng các lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm. 

Thứ ba, chủ động, sáng tạo khai thác tiềm năng, lợi thế, khắc phục các hạn chế, khó khăn, thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế; đẩy mạnh đổi mới trong phát triển kinh tế, tăng cường phân cấp phân quyền, đột phá trong hành động, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở mức cao nhất.

Thứ tư, kiện toàn tổ chức bộ máy, đẩy mạnh cải cách hành chính, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Sáp nhập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo lộ trình. Chú trọng xây dựng chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, quản lý biên chế theo vị trí việc làm. Hiện đại hóa hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ trong các cơ quan Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội.

Thứ năm, kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí. Nêu cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, người đứng đầu; phát huy vai trò giám sát của Mặt trận tổ quốc, các tổ chức thành viên và toàn thể xã hội. Phát hiện, xử lý kịp thời, chính xác, nghiêm minh, không để lọt tội phạm, không để xảy ra oan, sai. 

Phóng viên: Đại hội XIII của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt của đất nước. Là một trong những đại biểu tham dự Đại hội, đồng chí có những kỳ vọng gì về Đại hội lần này của Đảng ta?

Đồng chí Đặng Xuân Phong: Là một đại biểu được vinh dự tham dự Đại hội, với tư cách là người đứng đầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai, tôi mong muốn Đại hội XIII của Đảng sẽ thành công tốt đẹp theo đúng kế hoạch và các nội dung đã được chuẩn bị. Đại hội sẽ biểu quyết, thông qua các nội dung văn kiện, đây là tiền đề quan trọng để hiện thực hóa các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển toàn diện đất nước trong giai đoạn 2020 – 2025 và các giai đoạn tiếp theo. Đặc biệt, tôi mong muốn Đại hội sẽ đoàn kết, dân chủ, thống nhất, sáng suốt bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng, Chính phủ, Quốc hội hội tụ đủ đức, đủ tài, đủ bản lĩnh để lãnh đạo đất nước kiên định đi lên chủ nghĩa xã hội, vượt qua khó khăn, thách thức, vững bước trên con đường hội nhập, phát triển.

Tôi cũng mong muốn Đại hội sẽ bàn, thông qua nhiều nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có các cơ chế, chính sách đặc thù, sát thực hơn nữa tạo động lực to lớn hơn để các địa phương như Lào Cai sớm khắc phục những hạn chế, khó khăn; phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế, nhất là lợi thế về du lịch cảnh quan, tâm linh, văn hóa; phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và chế biến sâu các sản phẩm công nghiệp.

Bên cạnh đó Đại hội cũng sẽ bàn, có nhiều giải pháp, cơ chế hơn nữa, thiết thực hơn nữa quan tâm đến các địa bàn vùng cao, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cũng như các đối tượng yếu thế, người có công, gia đình chính sách, người dân sống tại những địa bàn biên giới, điều kiện khắc nghiệt, thường xuyên chịu thiệt hại do thiên tai. Ngoài ra là các chính sách đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng nguồn nhân lực người địa phương, người thiểu số kết hợp với cơ chế thu hút, đãi ngộ nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển của các địa phương còn nhiều khó khăn.

Phóng viên: Một trong những nhiệm vụ quan trọng được Đảng và nhà nước rất quan tâm mỗi dịp tết đến xuân về là đảm bảo cho các gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn có một cái tết ấm no. Công tác này đã được Lào Cai triển khai như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Đặng Xuân Phong: Từ thực tiễn là tỉnh vùng cao, biên giới, đông đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống của bộ một phận nhân dân còn nhiều khó khăn do đó việc chăm lo, quan tâm thực hiện các chế độ, chính sách đối với người có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng yếu thế, đối tượng chính sách được Lào Cai đặc biệt quan tâm, thực hiện thường xuyên trong những năm qua. Để chăm lo, hỗ trợ cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn chuẩn bị đón Tết Tân Sửu – 2021 ấm no, đủ đầy, Lào Cai đã và đang chỉ đạo, thực hiện nhiều giải pháp quan trọng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 04/CT-TU ngày 24/12/2020 về việc tổ chức Tết năm 2021; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 335/KH-UBND ngày 23/12/2020 về thăm hỏi, tặng quà và hỗ trợ người có công, hộ nghèo, người hưởng chính sách bảo trợ xã hội nhân dịp Tết nguyên đán Tân Sửu năm 2021, trong đó tỉnh thành lập 09 đoàn do các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các ngành, đơn vị, địa phương đi thăm hỏi các đơn vị, cá nhân tại 9 huyện, thị xã, thành phố. Tỉnh Lào Cai chỉ đạo MTTQ tổ chức chương trình truyền hình “Tết cho người nghèo”, phối hợp với Trung tâm Truyền hình nhân đạo – Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Chương trình “Tết nhân ái” tại xã Si Ma Cai, đây là xã có điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn của huyện Si Ma Cai – huyện có khoảng cách xa nhất với thành phố Lào Cai. Phối hợp với Quân khu 2 tổ chức Chương trình “Xuân biên cương vui tết quân dân”, “Ngày hội bánh chưng xanh”...

Các huyện, thị xã, thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch thăm hỏi, tặng quà  trong dịp Tết Nguyên đán; thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của tỉnh về việc không để người dân nào không có Tết.

Tính đến đến ngày 22/01/2021, số tiền thăm hỏi tặng quà cho các đơn vị, gia đình người có công, đối tượng bảo trợ xã hội và đối tượng khác trên địa bàn tỉnh đạt trên 57 tỷ đồng, trong đó: Ngân sách tỉnh hỗ trợ trên 7 tỷ hỗ trợ đối tượng người có công, thân nhân người có công, người khuyết tật đặc biệt nặng, đối tượng đang nuôi dưỡng Trung tâm Công tác xã hội tỉnh . Tối ngày 20/1/2021, UBND tỉnh phối hợp Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức buổi phát động ủng hộ chương trình “Tết cho người nghèo” và đã kêu gọi các cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong tỉnh ủng hộ số tiền trên 35 tỷ đồng.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Phản hồi

Các tin khác