Kỳ vọng Đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn cán bộ tiêu biểu về năng lực, trình độ và đạo đức trong sáng

Đồng chí Trần Công Thắng, Chủ tịch MTTQ tỉnh Bắc Giang chia sẻ với phóng viên.

Phóng viên: Thưa đồng chí, đại diện cho các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, đồng chí đem đến Đại hội lần này những tình cảm, tâm tư và kỳ vọng gì, thưa đồng chí?


Đồng chí Trần Công Thắng:
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra trong bối cảnh vị thế và uy tín của đất nước ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế; nền kinh tế nước ta tiếp tục hội nhập quốc tế sâu rộng với việc tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do. Cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước nói chung và tỉnh Bắc Giang nói riêng đang hướng về Đại hội với niềm tin và kỳ vọng về những định hướng, quyết sách đúng đắn, tạo đột phá cho sự phát triển của đất nước trong nhiệm kỳ tới. Đặc biệt là 5 quan điểm chỉ đạo và 12 định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030 đã được nêu ra trong văn kiện đã thể hiện rõ tư duy chiến lược của Đảng, khát vọng phát triển của dân tộc và quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Hai vấn đề được tôi và các đại biểu quan tâm nhiều nhất đó là: Những định hướng phát triển kinh tế và Công tác xây dựng Đảng.

Những định hướng phát triển kinh tế trong dự thảo các văn kiện nêu rõ: Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển đất nước nhanh và bền vững; hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhiệm kỳ qua, Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến doanh nhân, doanh nghiệp, ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết cải thiện môi trường kinh doanh và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. Đặc biệt, kinh tế tư nhân được xác định là một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, trong thực tiễn, doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, nhất là sự chồng chéo trong pháp luật kinh doanh, thủ tục hành chính còn rườm rà, phức tạp; nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa không tiếp cận được các chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Điển hình là trong đại dịch COVID-19, các chính sách hỗ trợ được ban hành rất kịp thời, nhưng còn khoảng cách lớn giữa chính sách và thực thi, tỉ lệ giải ngân các gói hỗ trợ rất thấp,...Các doanh nghiệp kỳ vọng Nghị quyết Đại hội XIII sẽ tạo luồng sinh khí mới tràn đầy năng lượng, khát vọng, sáng tạo, tiếp sức cho doanh nhân, doanh nghiệp đóng góp phát triển đất nước. Doanh nghiệp mong muốn được kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, nhất là vướng mắc liên quan đến chính sách pháp luật, việc thực thi của cán bộ. Các chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp cần thiết thực, phù hợp, không đòi hỏi quá khắt khe làm nản lòng doanh nghiệp; khuyến khích doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm trước pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh cũng được cán bộ, đảng viên và nhân dân hết mực quan tâm. Từ thực tế một số trường hợp cán bộ Trung ương và địa phương bị thi hành kỷ luật trong thời gian qua, nhân dân kỳ vọng Đại hội Đảng lần thứ XIII sẽ sáng suốt lựa chọn đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, bản lĩnh chính trị, uy tín và năng lực để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong thời kỳ hội nhập. Đó phải là những người tiêu biểu về năng lực, trình độ và đạo đức trong sáng, luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên hàng đầu. Phát huy vai trò của nhân dân trong trong tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ cũng như công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, kỷ luật hành chính. Đúc rút từ câu nói “Dễ vạn lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”.

Ngoài ra, những nội dung về hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển con người; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển giao, ứng dụng và phát triển mạnh khoa học và công nghệ; xây dựng và phát huy văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam; quản lý phát triển xã hội bền vững, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội; quản lý và sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng biến đối khí hậu… cũng được cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm, với niềm tin tưởng và kỳ vọng lớn lao, mong muốn sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, đoàn kết và đổi mới để những định hướng, quyết sách đúng đắn, tạo đột phá cho sự phát triển của đất nước trong nhiệm kỳ tới.

Phóng viên: Thưa đồng chí, trong chủ đề của Đại hội lần này được kết hợp bởi 5 thành tố, đồng chí có thể phân tích kỹ hơn về nội hàm của Chủ đề lần này và cho biết có những điểm mới gì so với Chủ đề các kỳ Đại hội trước?

Đồng chí Trần Công Thắng: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII sẽ tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội (2011-2020); 35 năm Đổi mới, 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, thành lập nước. Đại hội có chủ đề: "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí và quyết tâm phát triển đất nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phấn đấu để đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành một nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa".

 Nhìn tổng quát, chủ đề Đại hội lần này bắt đầu từ việc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đến động lực thúc đẩy phát triển, phương thức phát triển và hệ mục tiêu. Chủ đề đã phản ánh được nội dung, nhiệm vụ của cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta từ nay đến giữa thế kỷ XXI. Chủ đề Đại hội XIII có sự kế thừa kinh nghiệm, bài học chủ đề các đại hội trước đây, đồng thời có sự bổ sung, phát triển những luận điểm mới phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước và thời đại trong bối cảnh mới.

Đã khẳng định vị thế, vai trò, nhiệm vụ của Đảng và hệ thống chính trị, gắn “xây dựng” với “chỉnh đốn”; giữa Đảng và hệ thống chính trị. Chủ đề lần này đặt ra yêu cầu “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh” là có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn. Yêu cầu của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị phải hướng tới trong sạch, vững mạnh. Chỉ khi Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh mới có khả năng dẫn dắt đất nước, dân tộc đạt được những mục tiêu đã đề ra. Về các động lực phát triển đất nước, chủ đề Đại hội XIII có những nội dung rất mới, lần đầu tiên được đưa vào chủ đề Đại hội như: “phát huy ý chí, khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại”.

Chủ đề Đại hội lần này cũng phản ánh được phương thức của sự phát triển trong thời gian sắp tới là: “đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững đất nước”. Những phương thức này gắn với đặc điểm của thời đại đó là sự phát triển của khoa học công nghệ, toàn cầu hóa. Mục tiêu phát triển: chủ đề khẳng định hệ mục tiêu phát triển đất nước gồm: “bảo vệ vững chắc Tổ quốc”, “giữ vững môi trường hòa bình, ổn định”; “phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. So với các đại hội trước đây, điểm khác biệt rõ rệt là mục tiêu “phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Phóng viên: Thưa đồng chí, Đại hội của chúng ta đã bước sang những phiên họp chuẩn bị về công tác nhân sự, là một đại biểu chính thức, đồng chí mong muốn điều gì về tập thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII?

Đồng chí Trần Công Thắng: Công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng được chuẩn bị rất công phu, bài bản và chặt chẽ, đặc biệt chú trọng về chất lượng trên cơ sở bảo đảm số lượng và cơ cấu hợp lý, nhưng không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn. Việc chuẩn bị, giới thiệu và bầu cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII phải thực sự dân chủ, khách quan, công tâm và đặt lợi ích của quốc gia - dân tộc và của nhân dân lên trên hết, trước hết. Đồng thời, khẳng định quyết tâm chính trị cao trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “lợi ích nhóm”; kiên quyết không để lọt vào Ban Chấp hành Trung ương những người không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện và không bỏ sót những cán bộ có đức, có tài, có triển vọng phát triển, có tín nhiệm cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân như đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần nhấn mạnh.

Là một đại biểu chính thức, tôi mong muốn Đại hội sẽ thực sự sáng suốt để lựa chọn được một tập thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII thật sự đoàn kết, tiêu biểu cho trí tuệ, năng lực và phẩm chất, là đại diện tiêu biểu nhất để thực hiện những trọng trách của Đảng giao cho giữa 2 kỳ Đại hội.

Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí đã trả lời phỏng vấn!

Phản hồi

Các tin khác