Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác hoàn thiện thể chế

Đại biểu Nguyễn Tạo nêu rõ: Chủ đề xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đã được Đảng ta xác định trong Văn kiện qua nhiều kỳ Đại hội.

Một trong những nội dung được đề cập trong dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII lần này của Đảng được kỳ vọng là tạo ra một bước ngoặt trong công tác lập pháp trong thời gian tới, đó là: “Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ và vì sự phát triển của đất nước. Tăng cường công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình, kiểm soát quyền lực gắn với siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động của Nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tội phạm và tệ nạn xã hội”.

Đây là một điểm mới trong Nghị quyết Đại hội XIII đã được khẳng định và đưa vào dự thảo Văn kiện. 

Để nội dung này thực sự đi vào cuộc sống, từ thực tiễn công tác, đại biểu Nguyễn Tạo cho rằng: Thứ nhất, Văn kiện phải làm rõ vấn đề tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác hoàn thiện thể chế nhằm cụ thể hóa đầy đủ quy định, nội dung và tinh thần của Hiến pháp 2013 gắn kết với việc xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo việc tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức trong cán bộ nhân dân đối với Hiến pháp và pháp luật. Tăng cường chỉ đạo, định hướng trong quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật. Chỉ đạo, cho ý kiến đối với việc xây dựng, ban hành nội dung một số luật, pháp lệnh quan trọng trực tiếp triển khai thi hành Hiến pháp 2013 và bổ sung hoạt động giám sát, kiểm tra các cấp ủy Đảng trong việc tổ chức thực hiện các chủ trương định hướng tại các văn bản của Đảng về triển khai thi hành Hiến pháp trong công tác xây dựng, hoàn thiện và tổ chức về thi hành pháp luật. Đặc biệt là các chủ trương định hướng về hoàn thiện hệ thống pháp luật, hoàn thiện về thể chế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, cải cách tư pháp, cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy nhà nước, bảo đảm tính hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động của các cơ quan nhà nước.

Cùng với đó, đẩy mạnh việc hoàn thiện pháp luật gắn với việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật. 

“Tính thực thi pháp luật trong thời gian qua là một vấn đề hết sức trăn trở trong quá trình quản lý, điều hành của các cấp ủy Đảng và các ngành, các cấp”, đại biểu bày tỏ.
 

Đại biểu Nguyễn Tạo, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng . Ảnh: TH.

Đại biểu Nguyễn Tạo, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng . Ảnh: TH.

Thứ hai, phải xây dựng được hệ thống pháp luật thống nhất, đồng bộ, khả thi, công khai, minh bạch, ổn định sẽ dễ tiếp cận, về chi phí tuân thủ thấp. Tiếp tục tăng cường công tác rà soát luật và pháp lệnh và văn bản quy phạm pháp luật. Đồng thời, phát hiện được vướng mắc, khó khăn, hạn chế trong các đạo luật, nhất là các nội dung chưa thực sự phù hợp với Hiến pháp.

“Tập trung nguồn lực để nhanh chóng xây dựng và ban hành các dự án luật, pháp lệnh nhằm triển khai thi hành Hiến pháp được xây dựng trong danh mục xây dựng, hoàn thiện các dự án sửa đổi, cần phải bổ sung, ban hành mới đã được đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh một cách nghiêm chỉnh”, đại biểu đề xuất.

Thứ ba, tiếp tục xem xét, ban hành các dự án luật, trực tiếp triển khai thi hành Hiến pháp, trong đó ưu tiên các dự án luật, cụ thể hóa và trực tiếp từ các quy định của Hiến pháp về quyền của con người, bảo đảm cụ thể hóa đầy đủ các nội dung về phân cấp, phân quyền trong các đạo luật theo tinh thần của Hiến pháp và các nguyên tắc phân cấp, phân quyền đã được quy định tại Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Bên cạnh đó cũng đề nghị Quốc hội sớm chỉ đạo việc đề xuất xây dựng văn bản ở tầm luật để điều chỉnh đầy đủ, thống nhất về công tác tổ chức thi hành pháp luật, tạo sự chuyển biến về chiến lược. Gắn kết chặt chẽ công tác xây dựng, hoàn chỉnh pháp luật với công tác thi hành pháp luật, làm cho pháp luật được thi hành một cách có hiệu quả trên thực tế và đi vào cuộc sống.

Thứ tư, cần phải nâng cao hơn nữa năng lực tổ chức thực hiện có hiệu quả về hệ thống pháp luật thể chế và các chính sách phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung xây dựng nền hành chính nhà nước trong sạch, vững mạnh, bảo đảm công khai, minh bạch, quản lý thống nhất, thông suốt, hiệu lực và hiệu quả. Mở rộng dân chủ đi đôi với tăng cường kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm nguyên tắc pháp quyền xã hội chủ nghĩa thông qua việc thống nhất nguyên tắc áp dụng pháp luật để kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong thực tiễn, đặc biệt là trong quản lý, điều hành, hạn chế những bất cập như trong thời gian vừa qua. 

Thứ năm, tăng cường đổi mới hoạt động giám sát đối với hoạt động triển khai thi hành Hiến pháp và luật, nhất là giám sát theo chuyên đề đối với các lĩnh vực có nhiều vướng mắc trong thể chế cũng như trong tổ chức thi hành pháp luật, kịp thời phát hiện và ngăn ngừa, loại trừ những quy định không phù hợp với nội dung và tinh thần Hiến pháp để bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của hệ thống pháp luật. Đặc biệt là giữa hệ thống hành pháp và tư pháp trong thời gian vừa qua. 

Cuối cùng, đại biểu Nguyễn Tạo bày tỏ quan tâm đến việc phải xây dựng từng bước hoàn chỉnh các thiết chế tư pháp hiện đại, trong sạch, hiệu lực, hiệu quả, dân chủ nghiêm minh thì dễ tiếp cận và bảo vệ pháp luật và công lý và bảo vệ được các hoạt động bình thường của các cơ quan tư pháp và có tính chất kiểm soát quyền lực giữa cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp cho công khai và minh bạch. Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội có chiều sâu và thực tiễn hơn, thực chất hơn. 

Trong đó, cần lưu ý đến việc bảo đảm số lượng và tăng cường chất lượng hoạt động của đại biểu Quốc hội chuyên trách trong nhiệm kỳ 2021 -2026. Từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển mọi mặt của đất nước, theo tinh thần lãnh đạo, chỉ đạo và các văn kiện của Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra./.

 

Phản hồi

Các tin khác