Cụ thể hóa những nhiệm vụ trọng tâm, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống
Đông đảo cán bộ, đảng viên dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu cấp tỉnh. Ảnh: TTXVN

Đông đảo cán bộ, đảng viên của tỉnh Cà Mau dự hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Ảnh: TTXVN

Theo đó, cùng với việc triển khai, quán triệt đến cán bộ chủ chốt, đảng viên trong toàn tỉnh các nội dung về lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, hoạt động đối ngoại, quản lý điều hành hành chính, cải cách tư pháp, công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025; triển khai Chương trình số 02-Ctr/TU, ngày 22/01/2021 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI …, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau xây dựng Chương trình hành động thực hiện với quyết tâm chính trị cao nhất, đảm bảo toàn diện trên các lĩnh vực, tập trung cụ thể hóa những nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá bằng những giải pháp khả thi, bố trí nguồn lực thực hiện hợp lý, để sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng. Đặc biệt là chú trọng nâng cao chất lượng quán triệt, tổ chức thực hiện, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, làm cho cán bộ, đảng viên nắm đầy đủ nội dung để vận dụng vào thực tiễn, nhân dân hiểu biết để thực hiện; quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác cán bộ, nhất là khâu đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ. Tỉnh ủy đề cao vai trò gương mẫu của cán bộ đảng viên, người đứng đầu cơ quan, đơn vị; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy và tăng cường công tác quản lý đảng viên, thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ...; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; thực hiện nghiêm các giải pháp về phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm coi đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, quan trọng của Đảng bộ tỉnh.

Cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương được phân công rõ trách nhiệm, nhiệm vụ, xác định lộ trình, thời gian cụ thể các công việc để tổ chức triển khai, thực hiện; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện để kịp thời tháo gỡ khó khăn, đảm bảo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Để sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đi vào cuộc sống, thì công tác tuyên truyền , tham mưu theo dõi, nắm chặt chẽ tình hình triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện tại các cấp ủy đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị…cũng được tỉnh xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới.

* Năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng được tỉnh Ninh Thuận xác định là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống, đem lại hiệu quả tích cực trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Cùng với đó, tỉnh Ninh Thuận tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2020 - 2025; năm tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026…

Ngoài nhiệm vụ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai có hiệu quả Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp vào cuộc sống, Tỉnh ủy Ninh Thuận còn chú trọng tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thực hiện có kết quả việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời, Tỉnh ủy Ninh Thuận chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng chất lượng sinh hoạt chi bộ…

Để đạt được các mục tiêu đề ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận yêu cầu các cấp ủy đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khẩn trương tiến hành phân công nhiệm vụ Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và củng cố tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị, địa phương sau đại hội; ban hành quy chế hoạt động, xây dựng chương trình hành động, chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa… để sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đi vào cuộc sống thực chất.

Đông đảo cán bộ, đảng viên dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu cấp tỉnh. Ảnh: TTXVN

Căn cứ vào nghị quyết và các hướng dẫn của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long sẽ xây dựng kế hoạch, 

chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: baovinhlong.com.vn

* Cùng với việc quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long sẽ xây dựng kế hoạch và tiến hành tổ chức hội nghị trực tuyến để triển khai, quán triệt đến cán bộ, đảng viên kết quả Đại hội XIII của Đảng.

Đồng thời, sẽ căn cứ vào nghị quyết và các hướng dẫn của Trung ương, cùng những điểm mới của Đại hội XIII để xây dựng kế hoạch, chương trình hành động phù hợp với tình hình mới và thực tiễn của địa phương, để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn xây dựng Chương trình hành động thực hiện của cấp mình theo hướng bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, chủ trương, giải pháp nêu trong nghị quyết Đại hội XIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội đảng bộ của cấp mình song song với căn cứ vào tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương để xác định những việc cần làm ngay, những vấn đề bức xúc cần giải quyết sớm, bảo đảm đưa nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.

Cùng với đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long tập trung phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho cấp ủy xây dựng kế hoạch, đổi mới tổ chức nghiên cứu, học tập quán triệt, phổ biến tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, đặc biệt là nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đi vào cuộc sống./.

Phản hồi

Các tin khác