Hưng Yên: Tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát

Ngày 6/1, tại Trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá hoạt động kiểm tra, giám sát từ thực tiễn tại cơ sở, đồng thời đề xuất, kiến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát thời gian tới. Các đại biểu cũng đã được quán triệt Hướng dẫn số 13-HD/UBKTTW ngày 2/12/2020 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp.

Năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt các văn bản của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; chuẩn bị tốt công tác nhân sự ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. UBKT các cấp chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020 và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tích cực thực hiện kiểm tra đảng viên kể cả cấp ủy viên cùng cấp và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm; tăng cường giám sát thường xuyên, nắm tình hình địa bàn để chỉ đạo giải quyết vụ việc từ cơ sở, giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư tố cáo.

Trong năm, cấp ủy các cấp và chi bộ kiểm tra 1.911 đảng viên, giám sát 1.087 đảng viên; cấp ủy các cấp kiểm tra 879 tổ chức đảng, giám sát 520 tổ chức đảng. UBKT các cấp kiểm tra 300 đảng viên và 83 tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm; giám sát 562 đảng viên và 453 tổ chức đảng theo chuyên đề. Cấp ủy, UBKT các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 490 đảng viên.

Năm 2021, tỉnh tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát; đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát nhất là của UBKT các cấp theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); tăng cường kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các địa bàn, lĩnh vực nhạy cảm, dễ nảy sinh tiêu cực; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; kiểm tra, giám sát bám sát chỉ đạo của Trung ương, nhiệm vụ chính trị của địa phương góp phần giữ vững an ninh chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ nhấn mạnh: Năm 2021, cấp ủy và UBKT các cấp tập trung rà soát, chỉ đạo, tổ chức thực hiện giải quyết dứt điểm đơn thư phản ánh, kiến nghị, tố cáo, khiếu nại kỷ luật Đảng liên quan đến đại hội đảng bộ các cấp thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp mình nhưng chưa xem xét, giải quyết xong; chú trọng xử lý các đơn thư, các vụ việc, phục vụ tốt cho việc chuẩn bị nhân sự cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong công tác kiểm tra, giám sát. Các cấp ủy, nhất là người đứng đầu phải tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng theo chức năng, nhiệm vụ; coi trọng việc nắm tình hình hoạt động của tổ chức đảng, đảng viên để sớm phát hiện, ngăn ngừa vi phạm; quan tâm xây dựng đội ngũ làm công tác kiểm tra các cấp bảo đảm đủ về số lượng, chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới…/.

Phản hồi

Các tin khác