​Long An xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh ​
ccc

UBND tỉnh Long An đang khẩn trương  xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết, các chương trình đột phá và 03 công trình trọng điểm

(Ảnh minh họa: Quang Định)

Hiện nay, UBND tỉnh Long An đang khẩn trương tham mưu xây dựng Nghị quyết và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết, các Chương trình đột phá và 03 Công trình trọng điểm. Dự kiến trong tháng 3/2021 sẽ thông qua.

UBND tỉnh đã ban hành 02 Quyết định: Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 08/01/2021 về Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021; trong đó đề ra 08 nhóm giải pháp trọng tâm cần tập trung thực hiện trong năm 2021, đó là: Tập trung chỉ đạo tổ chức thành công bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp; Tiếp tục thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống và giảm thiệt hại từ đại dịch COVID-19; Tập trung nâng cao hiệu quả công tác lập, quản lý Quy hoạch và triển khai có hiệu quả các quy hoạch theo Luật Quy hoạch; Khai thác tốt các tiềm năng, thế mạnh để tăng tốc phát triển kinh tế theo hướng bền vững.

Cùng với đó là nhóm giải pháp phát triển văn hóa, xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; nâng cao chất lượng và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực gắn với đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng và phát triển mạnh mẽ khoa học và công nghệ. Tăng cường công tác bảo vệ, quản lý, sử dụng tài nguyên. Tăng cường thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, nội chính và đối ngoại; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Cải cách hành chính, nâng cao năng lực, hiệu lực quản lý nhà nước.

Chương trình đã đề ra 127 đầu việc cụ thể giao cho 16 sở, ngành và các địa phương triển khai thực hiện; có quy định thời gian hoàn thành cụ thể.

Phát triển đời sống của người dân là một trong những mục tiêu

Long An xác định tập trung khai thác tốt các tiềm năng, thế mạnh để tăng tốc phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân (Ảnh: Quang Định)

UBND tỉnh Long An cũng đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 05 năm 2021-2025, đề ra 05 nhóm giải pháp trọng tâm cần tập trung thực hiện trong giai đoạn 2021-2025. Trong đó xác định tập trung khai thác tốt các tiềm năng, thế mạnh để tăng tốc phát triển kinh tế theo hướng bền vững; Phát triển văn hóa, xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; Tăng cường thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, nội chính và đối ngoại; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Cải cách hành chính, nâng cao năng lực, hiệu lực quản lý nhà nước…

Ngoài ra, Chương trình đã đề ra 125 đầu việc cụ thể cho 16 sở, ngành và các địa phương triển khai thực hiện; có quy định thời gian hoàn thành cụ thể.

Tại 02 Chương trình hành động này, UBNB tỉnh đã cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, các Chương trình đột phá, 03 Công trình trọng điểm của Nghị quyết Đại hội thành những giải pháp quan trọng, những đầu việc cụ thể, quy định thời gian hoàn thành cho các sở, ngành và địa phương triển khai, thực hiện. Đồng thời, theo quy định tại 02 Quyết định này, các sở, ngành và địa phương phải xây dựng Kế hoạch, Chương trình hành động của ngành, lĩnh vực, địa phương mình quản lý./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất