Dầu Tiếng (Bình Dương): Hiệu quả từ phong trào làm theo tấm gương của Bác

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thân thiện, gần gũi vì nhân dân phục vụ là một trong những nhiệm vụ được huyện Dầu Tiếng quan tâm thực hiện. (Ảnh: Báo Bình Dương)

Chuyển từ học tập sang làm theo

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/ TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện ủy Dầu Tiếng đã xây dựng các kế hoạch nhằm triển khai học tập, quán triệt, thực hiện các chuyên đề hàng năm. Đồng chí Huỳnh Văn Dân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Dầu Tiếng, cho biết xác định việc quán triệt, triển khai, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị là nhiệm vụ quan trọng, mang tính thường xuyên và liên tục, Ban Thường vụ Huyện ủy đã kịp thời ban hành kế hoạch triển khai thực hiện với những nội dung cụ thể, phù hợp. Việc tổ chức quán triệt chỉ thị được triển khai nghiêm túc đến các chi, đảng bộ cơ sở và 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Qua đó, làm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Một trong những kết quả nổi bật trong việc thực hiện Chỉ thị 05 ở Đảng bộ huyện Dầu Tiếng là việc triển khai có hiệu quả các nội dung làm theo Bác theo các chuyên đề hàng năm. Theo đó, các đơn vị, địa phương lựa chọn những vấn đề hạn chế còn tồn tại có liên quan tới nội dung của các chuyên đề để tập trung giải quyết. Đồng thời, từng đảng viên theo chức năng, nhiệm vụ được giao và căn cứ nội dung chuyên đề, liên hệ bản thân để chọn nội dung cụ thể xây dựng cam kết nhằm tu dưỡng, rèn luyện, đề ra phương hướng phấn đấu làm theo, giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của mình trong quá trình công tác, sinh hoạt hàng ngày, trong phong cách làm việc và phong cách lãnh đạo. Kết quả thực hiện sẽ báo cáo với chi bộ vào cuối năm.

Chuyển biến rõ nét nhất trong học và làm theo Bác ở Đảng bộ huyện chính là thực hiện nghiêm túc mô hình “Gần dân, sát dân”, “Gần dân, sát việc, làm việc tận tụy, công tâm”. Việc thực hiện mô hình này đã mang lại hiệu quả thiết thực, mà nổi bật là hiệu quả công tác cải cách hành chính trong thực hiện cơ chế “Một cửa, một cửa liên thông”, từ đó rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, loại bỏ những thủ tục rườm rà, chồng chéo gây phiền hà cho nhân dân và doanh nghiệp. Việc chấn chỉnh lề lối, tác phong công việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tạo được những chuyển biến khá rõ nét về kỷ luật, kỷ cương hành chính. Qua đó, cấp ủy, chính quyền các cấp đã tạo được mối quan hệ gần gũi, gắn bó với người dân và doanh nghiệp, kịp thời nắm bắt và giải quyết tốt những búc xúc của người dân và doanh nghiệp, hạn chế tối đa việc hình thành điểm nóng.

Lan tỏa trong hành động

Việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05 và các chuyên đề hàng năm ở Đảng bộ huyện Dầu Tiếng đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên về vai trò, trách nhiệm của cá nhân trong thực thi công vụ. Đó chính là tiền đề để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thân thiện, gần gũi vì nhân dân phục vụ, từng bước xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân trên tinh thần “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân”, cũng như nâng cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy trong công việc, bảo đảm sự nghiêm minh trong thực thi pháp luật và củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Đồng chí Huỳnh Văn Dân cho biết việc đưa nội dung học tập và làm Bác vào nội dung sinh hoạt định kỳ của cơ quan đã làm cho cán bộ, công chức hiểu được những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Những năm qua, toàn thể cán bộ, đảng viên có những bước chuyển tích cực, tiến bộ trong công việc, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của cơ quan. Ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống cán bộ công chức được nâng lên; các cá nhân đã đưa ra các tiêu chí phấn đấu, học tập và làm theo tấm gương của Bác gắn với chức trách nhiệm vụ được giao, gương mẫu trong sinh hoạt, trong công tác…

Việc tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong những năm qua ở Đảng bộ huyện đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, hiệu quả trong công tác, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động. Kết quả đó là nền tảng để Đảng bộ huyện tiếp tục đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, hằng ngày, xem đó là trách nhiệm cụ thể, thiết thực của mỗi cá nhân nói riêng và của tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương nói chung./..

Phản hồi

Các tin khác