Đẩy mạnh tuyên truyền kết quả năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIII

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương vừa mới ban hành Kế hoạch số 23 -KH/ĐUK về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kết quả năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIII (Ảnh minh họa: PC)

Theo kế hoạch của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, giai đoạn  sau bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, đến hết năm 2021, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kết quả năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (Ảnh minh họa: PC)

Theo đó, Kế hoạch nhằm mục đích tiếp tục tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong toàn Đảng bộ để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và của Đảng bộ Khối, góp phần xây dựng Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong sạch, vững mạnh toàn diện. Đồng thời, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, quyết tâm thực hiện thành công mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Thông qua tuyên truyền, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân đối với Đảng; đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Kế hoạch nêu rõ, giai đoạn sau bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, đến hết năm 2021, các cấp ủy, tổ chức đảng các cơ quan Trung ương cần tập trung tuyên truyền các nội dung về kết quả và các hoạt động chào mừng thành công cuộc bầu cử; hoạt động tổng kết công tác bầu cử ở các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, kết quả kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bên cạnh đó, cần tuyên truyền về những kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế, bài học kinh nghiệm trong năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030.

Đồng thời, tuyên truyền về kết quả triển khai các nhiệm vụ trọng yếu thời gian qua về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; công tác cán bộ, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế…

Trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2025, các cấp ủy, tổ chức đảng các cơ quan Trung ương cần tập trung tuyên truyền về các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội qua từng năm và kết quả triển khai thực hiện.

Đồng thời, cần biểu dương những nỗ lực, sáng tạo của các tổ chức đảng, các cơ quan Trung ương và các cá nhân trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; tạo khí thế phấn khởi, thi đua trong lao động sản xuất, trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong quá trình tuyên truyền, thường xuyên coi trọng công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID- 19; đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước, các hành vi tiêu cực theo phương châm “lấy xây làm chính”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”.

Về các hình thức tuyên truyền, theo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng gồm: trên báo chí, các website, trang thông tin, cổng thông tin điện tử của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương. Trong đó, mở chuyên trang, chuyên mục đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống; ưu tiên tuyên truyền chủ trương, quyết sách lớn mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng thông qua; kết quả triển khai chương trình hành động ở các đảng bộ và các cơ quan Trung ương.

Với hình thức tuyên truyền miệng, cần tổ chức hội nghị báo cáo viên, hội nghị thông tin chuyên đề, sinh hoạt của chi bộ cơ quan, đơn vị… để thông tin, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết ở cơ quan, đơn vị.

Tổ chức hội thảo, tọa đàm, diễn đàn khoa học để làm sâu sắc, sáng tỏ hơn những chủ trương, quan điểm, định hướng, quyết sách lớn mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra, nhất là những vấn đề mới, luận giải những vấn đề cấp bách đang đặt ra từ thực tiễn.

Đi cùng với các hoạt động trên, theo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, cần tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước. Tập trung biểu dương, tôn vinh những mô hình hay, cách làm sáng tạo và những điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Để triển khai Kế hoạch, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đề nghị các đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Khối cần xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện. Đồng thời, chỉ đạo tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền sau Đại hội XIII của Đảng bộ Khối và Đại hội XIII của Đảng phù hợp với tình hình, đặc điểm, điều kiện của đảng bộ, cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, cần tổ chức phát động và hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ngay từ những năm đầu nhiệm kỳ.

Với Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, sẽ tập trung thực hiện công tác chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền sau Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng bộ Khối và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tăng cường đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ,…/.

Phản hồi

Các tin khác