Hưng Yên: Phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng thành công Đại hội XIII

Nội dung Chỉ thị như sau:

Năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; cũng là năm kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh Hưng Yên (1831-2021), 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Hưng Yên (1941- 2021). Với chủ trương của Tỉnh ủy là tiếp tục tập trung cao thực hiện thắng lợi "mục tiêu kép" - vừa chú trọng phòng, chống đại dịch Covid-19 hiệu quả, vừa đẩy nhanh phát triển kinh tế - xā hội, đồng thời thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, triển khai toàn diện và đồng bộ Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Để góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, thủ trưởng các đơn vị thành viên thuộc khối thi đua của tỉnh (sau đây gọi tắt là các cơ quan, đơn vị, địa phương) tổ chức triển khai thực hiện đợt thi đua từ nay đến hết ngày 31.12.2021 với chủ đề: "Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hưng Yên thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội lập thành tích chào mừng thành công Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, hướng tới kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh Hưng Yên (1831-2021) và 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Hưng Yên (1941-2021)", tập trung vào các nội dung sau:

 Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025), phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021 và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức phát động phong trào thi đua thường xuyên, đột xuất hoặc theo chuyên đề với những nội dung thiết thực, tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm, những việc khó khăn, những khâu vướng mắc; tạo động lực, chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch năm 2021, tiến tới hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025) của tỉnh.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua theo chuyên đề hướng về cơ sở, huy động toàn dân tham gia thực hiện; tập trung vào những vấn đề trọng tâm như:

Thi đua thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân không chỉ trong việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân mà còn trong công tác bầu cử. Bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin Việt Nam (ICT Index). Täng cường kỷ luật, kỷ cương thực hiện chế độ công chức, công vụ; nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết công việc cho tổ chức, công dân; phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ tiên tiến vào thực tiễn, đáp ứng yêu cầu đổi mới công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và sự phát triển của tỉnh. Thực hiện kiện toàn, sắp xếp bộ máy chính quyền và tinh giản biên chế.

Thi đua đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Tăng cường thu hút đầu tư, cải cách thủ tục hành chính trong tiếp nhận dự án đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp. Khai thác tốt các nguồn thu, hoàn thành và vượt kế hoạch thu ngân sách năm 2021.

Thi đua nâng cao hiệu quả công tác ngăn ngừa ô nhiễm môi trường. Quản lý chặt chẽ việc khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên nước, tài nguyên cát và tài nguyên khoáng sản. Nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ trên các lĩnh vực. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa huy động các nguồn lực để phát triển giáo dục và đào tạo. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức phòng, chống đại dịch Covid-19; đoàn kết và quyết tâm cao trong phòng, chống đại dịch Covid-19. Tăng cường công tác quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị xã hội; bảo vệ an toàn tuyệt đối cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; phòng, chống thiên tai; thực hiện đồng bộ các giải pháp để giảm thiểu tai nạn giao thông và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong việc vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng và thực hiện tốt nội dung của đợt thi đua đặc biệt này.

Báo Hưng Yên, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên tổ chức tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, phổ biến Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân để công dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình, góp phần phát huy và mở rộng quyền làm chủ của nhân dân, tích cực tham gia cuộc bầu cử và lựa chọn giới thiệu các đại biểu có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực xứng đáng là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, đại biểu cao nhất đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân. Đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7.4.2014 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 9.12.2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng" và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về những thành quả của các phong trào thi đua yêu nước; biểu dương, nêu gương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân.

Giao Sở Nội vụ thường xuyên theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện đợt thi đua, đồng thời hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương bình xét khen thưởng và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua, cụ thể như sau:

Đợt 1: Sơ kết phong trào thi đua trước ngày 30/6/2021, sau khi kết thúc Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đợt 2: Tổng kết phong trào thi đua trước ngày 20/1/2022.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

Phản hồi

Các tin khác