Kho bạc Nhà nước Quảng Nam quyết liệt thực hiện nhiệm vụ ngay từ đầu năm

Ảnh minh họa (Ảnh: M.P)

Tập trung đầy đủ, chính xác, kịp thời các nguồn thu vào ngân sách

Nhìn lại năm 2020 có thể thấy, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy cùng Ban Lãnh đạo, KBNN Quảng Nam đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Theo đó, năm 2020, Đảng ủy cùng Ban lãnh đạo đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) theo Nghị quyết của Quốc hội, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Bộ Tài chính và KBNN.

Cùng với đó, KBNN Quảng Nam đã tập trung đầy đủ, chính xác, kịp thời các nguồn thu vào NSNN và thực hiện điều tiết cho các cấp ngân sách đúng tỷ lệ quy định; đẩy mạnh cải cách quản lý thu NSNN nhằm giảm thời gian và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đến giao dịch với KBNN.

Thực hiện Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ về quy định thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực KBNN, Đảng ủy KBNN Quảng Nam đã chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc thực hiện thông suốt mô hình “Giao dịch viên chuyên sâu” tại KBNN cấp tỉnh.

Năm 2020, KBNN Quảng Nam đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực kho bạc đến 100% đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư trên toàn địa bàn. Nhờ đó, tỷ lệ chứng từ giao dịch qua dịch cụ công trực tuyến trên tổng số chứng từ chi NSNN bình quân tại KBNN Quảng Nam đạt trên 98%. Bên cạnh đó, tổng thu NSNN năm 2020 của KBNN Quảng Nam đạt 23.720 tỷ đồng, bằng 92% dự toán; tổng chi NSNN đạt 22.264 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2019…

Chú trọng đến công tác đảm bảo an ninh hoạt động nghiệp vụ, an toàn tiền, tài sản của Nhà nước, Đảng ủy cùng lãnh đạo KBNN Quảng Nam đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tuân thủ và giữ vững nguyên tắc chế độ, đảm bảo an toàn tuyệt đối tiền và tài sản của Nhà nước giúp cho kho bạc quản lý, đáp ứng kịp thời mọi nhu cầu thu nộp và chi ngân sách bằng tiền mặt.

Cùng với đó, KBNN Quảng Nam thực hiện nghiêm quy trình thu, chi tiền mặt, quản lý giấy tờ có giá, tổ chức kiểm đếm, kịp thời ngăn chặn và phát hiện tiền giả. Công tác kiểm tra của KBNN tỉnh đối với các đơn vị trực thuộc và công tác tự kiểm tra tại các đơn vị được duy trì thực hiện thường xuyên.

Viết tiếp những thành công

Những thắng lợi đạt được trong năm 2020 là động lực to lớn để Đảng ủy, lãnh đạo cùng cán bộ, đảng viên, công chức KBNN Quảng Nam nỗ lực, quyết tâm viết tiếp những thành công trong năm 2021 và những năm tiếp theo. Bước sang năm 2021, Đảng ủy cùng Ban lãnh đạo KBNN Quảng Nam tiếp tục bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chương trình công tác của Bộ Tài chính, KBNN để lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, trong đó thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tổ chức điều hành quản lý quỹ NSNN đảm bảo chặt chẽ, an toàn. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu tổ chức tập trung đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào NSNN, phấn đấu hoàn thành dự toán thu, chi NSNN năm 2021; mở rộng tài khoản chuyên thu tại các ngân hàng thương mại để tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế và tập trung nhanh, kịp thời các khoản thu vào NSNN. Đồng thời, kiểm soát chi ngân sách đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật; phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên mức bình quân chung cả nước.

Hai là, tổ chức tốt công tác kế toán, thanh toán đảm bảo an toàn, cung cấp thông tin, báo cáo đầy đủ, kịp thời, chính xác.

Ba là, tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính. Hoàn thành triển khai việc chuyển đổi và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015 tại KBNN Quảng Nam.

Bốn là, đảm bảo an ninh, an toàn tiền và tài sản của Nhà nước giao cho KBNN Quảng Nam quản lý. Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu từng đơn vị; siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành các cơ chế, chính sách và quy trình nghiệp vụ tại từng đơn vị và trong toàn hệ thống.

Năm là, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả./.

Phản hồi

Các tin khác