Xây dựng Đảng bộ Tài chính trong sạch, vững mạnh

 

Ảnh minh họa (Ảnh: M.P)

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức

Theo đồng chí Nguyễn Hữu Thân – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tài chính cho biết, trong năm 2020, Đảng ủy Bộ Tài chính đã lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tập trung triển khai hiệu quả công tác này.

Theo đó, Đảng ủy Bộ Tài chính và các cấp ủy trực thuộc triển khai quyết liệt việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và xây dựng Kế hoạch sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trong Đảng bộ Bộ Tài chính. Đảng ủy Bộ cũng đã tham mưu giúp Ban cán sự đảng Bộ Tài chính báo cáo Ban Tuyên giáo Trung ương tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư về “chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hoá độc hại gây huỷ hoại đạo đức xã hội”; Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực...

Trong công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng, thông tin dư luận, Đảng ủy Bộ Tài chính đã tham gia ý kiến về kết quả thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 gửi Ban Tuyên giáo Trung ương; Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư “về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” trong Đảng bộ Bộ Tài chính... Đồng thời, phối hợp với các cơ quan báo chí trong ngành Tài chính thường xuyên thông tin tuyên truyền về các hoạt động của Đảng ủy Bộ và các đảng bộ, chi bộ trực thuộc; về tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; về các ngày kỷ niệm của Đảng và Đất nước... trên chuyên mục "Đảng bộ Bộ Tài chính", Đặc san “Thông tin Công tác đảng” và báo chí ngành Tài chính.

Đảng ủy Bộ Tài chính cũng đã xây dựng báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng” trong ngành Tài chính; Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội...

Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng trong năm 2020, toàn Đảng bộ đã tổ chức 4 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho trên 200 đồng chí là bí thư, phó bí thư, cấp ủy viên các cấp, cán bộ chuyên trách công tác đảng; 04 lớp đảng viên mới cho 248 đồng chí; 05 lớp đối tượng đảng cho 367 học viên; cử 216 lượt cán bộ đi học lý luận chính trị...

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ trong năm 2021

Về triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tài chính cho biết, Đảng ủy Bộ Tài chính tiếp tục chỉ đạo triển khai nhiệm vụ xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức trong toàn Đảng bộ. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh và hoàn thành thắng lợi công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị được giao.

Cụ thể, tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các nghị quyết của Trung ương, nghị quyết của Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương và Đảng uỷ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025 cũng như các kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban cán sự đảng Bộ Tài chính và của Chính phủ. Gắn kết chặt chẽ việc nghiên cứu, học tập nghị quyết của Trung ương với việc xây dựng và thực hiện kế hoạch của Ngành, cơ quan, đơn vị...Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo và tổ chức kiểm tra, đôn đốc, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; đi sâu tổng kết những mô hình và cách làm thiết thực, hiệu quả, phát hiện gương người tốt, việc tốt để nhân rộng, hình thành ý thức tự giác trong toàn Đảng bộ. Xây dựng kế hoạch và tổ chức sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW...

Bên cạnh đó, Đảng ủy sẽ tập trung đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền trong toàn Đảng bộ về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các ngày lễ lớn của dân tộc. Nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền, đặc biệt là công tác tuyên truyền miệng phù hợp với năng lực, trình độ và nhu cầu của từng đối tượng trong việc nắm bắt và phản ánh kịp thời cho các cấp ủy Đảng trong xử lý, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm...Xây dựng và ban hành nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng công tác học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng. Tổ chức các hội nghị tập huấn công tác xây dựng đảng cho cấp ủy và cán bộ chuyên trách, lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho cấp ủy viên mới các cấp và lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho quần chúng, cho đảng viên mới...

 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất