Sơn La: Đảng bộ Chi cục Kiểm lâm chú trọng công tác xây dựng Đảng

Đảng bộ Chi cục Kiểm lâm có 11 chi bộ trực thuộc, với tổng số 131 đảng viên. Năm qua, Ban Chấp hành Đảng bộ Chi cục đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện nghiêm quy chế dân chủ, nêu cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm.

Ban Chấp hành Đảng bộ Chi cục Kiểm lâm nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội.

Ban Chấp hành Đảng bộ Chi cục Kiểm lâm nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội.

Ngay sau Đại hội Đảng bộ Chi cục nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy đã chỉ đạo các chi bộ quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhất là Nghị quyết của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong đơn vị. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; thực hiện nghiêm quy chế dân chủ.

Công tác lãnh đạo của Đảng bộ Chi cục luôn bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, phân công trách nhiệm cho từng đồng chí trong cấp ủy phụ trách lĩnh vực công tác cụ thể. Bên cạnh đó, năm 2020, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đã tổ chức kiểm tra theo Điều 30, Điều lệ Đảng đối với Chi bộ Ban quản lý rừng đặc dụng Tà Xùa và Chi bộ Ban quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ Sốp Cộp về việc triển khai quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng cấp trên, xây dựng chương trình hành động, ban hành quy chế làm việc, phân công công tác cho đảng viên, chương trình công tác của cấp ủy và chi bộ. Đồng thời, giám sát đối với Chi bộ Hạt Kiểm lâm Xuân Nha và Chi bộ Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 2 về  thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và Chỉ thị số 25-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nêu cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Qua kiểm tra, giám sát không có chi bộ, đảng viên nào có biểu hiện suy thoái về chính trị tư tưởng, vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống, vi phạm pháp luật; kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế, yêu cầu các chi bộ xây dựng kế hoạch khắc phục.

Đảng ủy đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trong cơ quan; phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên; tích cực tham gia đấu tranh và bài trừ tệ nạn xã hội, xây dựng nếp sống văn minh, xây dựng gia đình văn hóa; đẩy mạnh các phong trào thi đua trong cơ quan, đơn vị; tham gia công tác xây dựng Đảng.

Với việc tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, năm 2020, Đảng bộ có 2 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 9 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đảng bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ. Toàn Đảng bộ có 25 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 104 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất