Những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Bộ Công Thương
1113

Đảng ủy Bộ Công Thương đã nỗ lực, quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ Bộ Công Thương thực hiện thắng lợi mục tiêu

của năm 2020 với những kết quả nổi bật. (Ảnh: C.D)

Năm 2020 là năm cuối của nhiệm kỳ 2015 - 2020, tình hình kinh tế - chính trị thế giới và khu vực có nhiều biến động khó lường. Trong khi xung đột thương mại giữa các nước lớn chưa lắng dịu thì thế giới lại phải đối phó với đại dịch COVID-19 đã bùng phát trên toàn cầu với tốc độ lây lan rất nhanh, diễn biến khó lường và mức độ nguy hiểm chưa từng có trong lịch sử, tác động mạnh mẽ tới cục diện kinh tế, chính trị, xã hội của thế giới và khu vực. Đại dịch đã đẩy kinh tế toàn cầu rơi vào tình trạng suy thoái trầm trọng, gây ra khủng hoảng nghiêm trọng về việc làm, thất nghiệp, an sinh xã hội và tác động tiêu cực to lớn đến trật tự kinh tế, chính trị, xã hội toàn cầu, gây cản trở đến các luồng giao dịch thương mại và đầu tư.

Trong nước, tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai, bão lũ, hạn hán, xâm nhập mặn, sạt lở đất... xảy ra phức tạp, bất thường, gây thiệt hại nặng nề cho sản xuất và đời sống của nhân dân, cùng với sự tác động của đại dịch COVID-19 đã đặt ra những khó khăn, thách thức to lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội nước ta.

Kế thừa các kết quả quan trọng và toàn diện đã đạt được, phát huy mạnh mẽ tinh thần đổi mới, thành tựu tích cực trong công tác chỉ đạo điều hành từ đầu nhiệm kỳ, mặc dù trong bối cảnh đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức to lớn nhưng Đảng ủy Bộ Công Thương đã nỗ lực, quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ Bộ Công Thương thực hiện thắng lợi mục tiêu của năm 2020 với những kết quả nổi bật.

Trong công tác lãnh đạo, Đảng Bộ Công Thương đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng, công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; xác định ý nghĩa quan trọng, then chốt của năm 2020, với tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo, Đảng ủy Bộ đã phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự đảng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc phát huy vai trò là hạt nhân chính trị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý cán bộ, đảng viên phát huy vai trò nêu gương, tổ chức thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị năm 2020 của Bộ Công Thương.

Trong đó xác định những nội dung công việc, thời gian hoàn thành cụ thể để phân công, giao trách nhiệm cho từng đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, Thủ trưởng các đơn vị, Bí thư các tổ chức đảng trực thuộc trên tinh thần nhấn mạnh vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, tích cực triển khai công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị, các biện pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường.

Công tác chính trị, tư tưởng được cấp ủy các cấp đặc biệt chú trọng nhằm động viên cán bộ, đảng viên và người lao động khắc phục khó khăn, triển khai chương trình hành động và các giải pháp trọng tâm trong chỉ đạo để thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống đại dịch COVID-19, đồng thời tranh thủ cơ hội, phục hồi nhanh các hoạt động kinh tế, góp phần phấn đấu hoàn thành mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, đảm bảo các cân đối lớn về tài chính và tiền tệ, tiếp tục ổn định tình hình kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. 

Bên cạnh đó Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tổ chức thành công đại hội đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ Bộ Công Thương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong việc bố trí thời gian tổ chức đại hội do tình hình dịch bệnh COVID-19, Đảng ủy Bộ Công Thương đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, theo đúng tiến độ của Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 681-KH/ĐUB ngày 12/11/2019 của Đảng ủy Bộ (hoàn thành sớm so với kế hoạch 14 ngày), thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo về phòng chống dịch COVID-19.

Đảng ủy Bộ cũng đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Công Thương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong 2 ngày 28 và 29/7/2020. Đại hội đã bầu ra 34 ủy viên Ban Chấp hành, 09 Ủy viên Ban Thường vụ, 02 đồng chí Phó Bí thư, 01 Bí thư; 05 ủy viên Ủy ban Kiểm tra; góp phần vào thành công chung của Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong 3 ngày 28, 29, 30/10/2020.

Sau Đại hội đã xây dựng và ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ, Quy chế làm việc, Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành; Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2022, 2020 - 2025; thành lập các Ban tham mưu của Đảng ủy Bộ; ban hành Quy chế làm việc của các Ban tham mưu nhiệm kỳ 2020 - 2025; phân công nhiệm vụ Ủy viên Ban Thường vụ và Ủy viên Ban Chấp hành theo dõi một số lĩnh vực hoạt động của Đảng bộ, phụ trách một số tổ chức đảng trực thuộc; lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc trong việc thực hiện Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, cũng như công tác xây dựng Đảng, quản lý cán bộ, đảng viên.

Ngoài ra, các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ đã tiếp tục hoàn thiện các quy chế, quy định nội bộ; kiện toàn tổ chức bộ máy phù hợp theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Bên cạnh đó, cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc trong khối doanh nghiệp đã chủ động phối hợp với hội đồng quản trị, ban giám đốc trong việc tham gia lãnh đạo, thực hiện việc sắp xếp đổi mới doanh nghiệp, nâng cao năng lực, hiệu quả sản xuất kinh doanh, bảo đảm doanh thu, tạo thu nhập ổn định cho người lao động và thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước.

Bước sang năm 2021, đây là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tiến hành tổ chức Đại hội XIII của Đảng và nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Tình hình quốc tế và trong nước dự báo có nhiều điều kiện thuận lợi, đan xen khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh đó, với tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo, Đảng ủy Bộ tập trung nâng cao bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên, vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức đảng trực thuộc trong thực hiện nhiệm vụ, trong đó chú trọng các nhiệm vụ công tác trọng tâm.

Theo đó, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Bộ và các cấp ủy, tổ chức đảng; chú trọng phương pháp, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc của các cấp ủy đảng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tập trung lãnh đạo, quản lý cán bộ, đảng viên phát huy vai trò nêu gương, tập trung triển khai thực hiện các giải pháp nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2021 của Bộ Công Thương, tập trung lãnh đạo thực hiện thành công Chương trình hành động của Bộ Công Thương thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ, triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2026.

Cùng với đó, tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; phối hợp thực hiện công tác giám sát, kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng. Lựa chọn nội dung trọng tâm, trọng điểm để xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020 theo quy định tại Điều 30, Điều 32 Điều lệ Đảng; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Đảng ủy Khối về công tác dân vận. Chú trọng làm tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của quần chúng, định hướng dư luận xã hội; phát hiện, giải quyết, xử lý những vấn đề nảy sinh; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong Đảng. Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Bộ Công Thương tiếp tục đoàn kết, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác xây dựng Đảng, quyết tâm lãnh đạo các cấp ủy và đảng viên toàn Đảng bộ tập trung thực hiện toàn diện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, hành động quyết liệt để thực hiện thắng lợi công tác xây dựng Đảng và các nhiệm vụ chính trị năm 2021./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất