Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chú trọng công tác phát triển Đảng

Ảnh minh họa. (Ảnh: M.P)

Công tác phát triển đảng từng bước được nâng lên

Trong thời gian qua, nhận thức của các cấp ủy về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng từng bước được nâng lên, góp phần xây dựng đội ngũ đảng viên của các chi bộ phát triển về số lượng, mạnh về chất lượng. Trong đó, chỉ tính riêng trong năm 2020, Đảng ủy cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cử 12 đảng viên dự bị và trên 20 quần chúng ưu tú tham dự các lớp bồi dưỡng lý luận do Đảng ủy Bộ Tài chính và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức; kết nạp được 9 quần chúng ưu tú vào đảng; xét kết nạp đảng chính thức cho 6 đảng viên dự bị sau thời gian thử thách...

Có được kết quả khả quan này là nhờ Đảng ủy cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc quan tâm bồi dưỡng đến các đối tượng là công đoàn viên, đoàn viên tiêu biểu, những nòng cốt, quần chúng ưu tú. Đồng thời, chú trọng nâng cao công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng và phát triển đảng viên phù hợp với nghị quyết của từng chi bộ. Từ đó, các chi bộ ngày càng sát sao hơn trong thực hiện công tác phát triển đảng và có những biện pháp khắc phục khó khăn riêng ở đơn vị mình.

Căn cứ điều kiện thực tế của từng tổ chức đảng, các chi bộ đã tiến hành phân loại quần chúng, xét đưa những quần chúng ưu tú vào danh sách bồi dưỡng, cử đi học các lớp đối tượng Đảng và giao nhiệm vụ để thử thách, rèn luyện, phân công đảng viên chính thức giúp đỡ các đối tượng Đảng. Tại các buổi sinh hoạt hằng tháng của chi bộ, đảng viên được phân công theo dõi giúp đỡ quần chúng ưu tú có nhận xét, báo cáo trước chi bộ những mặt mạnh, mặt yếu của quần chúng để chi bộ nhận xét đánh giá, góp ý...

Nhờ đó, công tác phát triển đảng viên ở Đảng bộ cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có sự chuyển biến tích cực. Qua đó, không những góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên mà còn tạo niềm tin, động lực thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đã đề ra, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên

Từ thực tiễn và kết quả đạt được trong công tác phát triển đảng viên, thời gian tới, Đảng bộ cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng chi bộ thông qua việc tập trung triển khai các giải pháp.

Cụ thể, tiếp tục thực hiện Hướng dẫn số 10-HD/ĐUK ngày 18/11/2018 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Khối và Hướng dẫn số 1146-HD/ĐUTC ngày 17/6/2019 của Đảng ủy Bộ Tài chính về việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ của Đảng bộ Bộ Tài chính theo hướng: Duy trì nề nếp sinh hoạt, xây dựng nội dung sinh hoạt thiết thực, phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của từng chi bộ; tăng cường sinh hoạt theo chuyên đề, đảm bảo tính lãnh đạo, giáo dục, tính chiến đấu của từng chi bộ, đảng viên phát huy tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình; sau mỗi buổi sinh hoạt có đánh giá, chấm điểm, xếp loại chất lượng sinh hoạt theo nội dung tiêu chí và biểu điểm.

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quy định số 126-QĐ/TW ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị về “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”. Theo đó, cán bộ, đảng viên của Đảng bộ đã chấp hành nghiêm chỉnh các quy định nguyên tắc của Đảng, kỷ luật phát ngôn, quản lý hồ sơ tài liệu của đảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ, không có lời nói, hành động làm ảnh hưởng tới danh dự và uy tín của Đảng, duy trì quan hệ hai chiều với cấp ủy chính quyền địa phương nơi đảng viên cư trú.

Đồng thời, tăng cường quản lý hồ sơ đảng viên đảm bảo đúng quy định, những quần chúng thuộc diện xem xét kết nạp đảng phải được xác minh, rõ ràng trước khi kết nạp.

Cùng với đó, tổ chức tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho các đối tượng quần chúng ngoài đảng thông qua việc phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với hoạt động của các tổ chức quần chúng.

Ngoài ra, thực hiện đúng quy trình, nguyên tắc, thủ tục kết nạp đảng viên; tăng cường giáo dục, bồi dưỡng, giúp đỡ đảng viên dự bị để 100% đảng viên dự bị được công nhận đảng viên chính thức. Gắn trách nhiệm của đảng viên chính thức được phân công giúp đỡ đảng viên dự bị khi đảng viên dự bị không được công nhận thành đảng viên chính thức. Cấp ủy cấp trên thường xuyên kiểm tra, đôn đốc cấp uỷ cơ sở trong việc thực hiện công tác phát triển đảng viên.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất