Huyện Yên Thủy huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới

 

Diện mạo nông thôn ở huyện Yên Thủy thay đổi từng ngày (Báo: Hòa Bình)

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp Nhân dân, đến nay, toàn huyện có 6/10 xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Số tiêu chí trong chương trình xây dựng NTM của huyện Yên Thủy bình quân đạt 16,5 tiêu chí/xã, cao hơn 1,1 tiêu chí so với mức bình quân chung của tỉnh và không có xã đạt dưới 10 tiêu chí. Toàn huyện có 9 khu dân cư  kiểu mẫu, 42 vườn mẫu được công nhận. Thu nhập bình quân đầu người đạt 41,2 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 8,38%. 8/10 xã được công nhận đạt tiêu chí quốc gia về y tế. Tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế đạt 96,5%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo 53,58%. 80% hộ gia đình, 91/115 làng đạt đạt tiêu chuẩn văn hóa.

Để đạt được kết quả đó, việc huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng và phát triển kinh tế tập thể giữ vị trí then chốt trong tiến trình hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn. Chỉ tính riêng năm 2020, trên địa bàn huyện có tổng số 123 công trình được đầu tư xây dựng từ nguồn NSNN, bao gồm các nguồn vốn tỉnh, Trung ương, ngân sách huyện, vốn bổ sung có mục tiêu, vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững. Trong đó, đáng chú ý có 25 công trình giao thông với tổng chiều dài được xây dựng, nâng cấp khoảng 11,8km; 6 công trình giáo dục; 5 công trình thuỷ lợi; 1 công trình sân vận động và 1 công trình xử lý chất thải rắn.

Bên cạnh đó, UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức thực hiện chiến dịch toàn dân tham gia làm đường giao thông nông thôn năm 2020 với tổng chiều dài 260,4 km, huy động 8.265 công lao động tương ứng với số tiền 683,58 triệu đồng. Cũng trong năm 2020, thực hiện phương châm "Nhà nước và Nhân dân cùng làm” đã cứng hóa được 0,7km đường giao thông nông thôn, tổng mức đầu tư 586 triệu đồng. Trong đó, Nhà nước hỗ trợ 380 triệu đồng, Nhân dân đóng góp 206 triệu đồng. Ngoài ra, các ngành chức năng đã phối hợp với điện lực huyện tiến hành rà soát, xác định vị trí, hướng tuyến đầu tư xây dựng các công trình điện phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Năm 2020, trên địa bàn huyện có 10 công trình lưới điện được triển khai xây dựng với tổng mức đầu tư là 19,33 tỷ đồng. Trong đó, có 2 công trình lưới điện thuộc chương trình cấp điện nông thôn miền núi, với tổng mức đầu tư 4,89 tỷ đồng. Đến nay, 100% số hộ trong huyện đã  được sử dụng điện lưới quốc gia và 10/10 xã được đánh giá đạt tiêu chí NTM về điện. 

Đến nay 100% đường liên thôn xóm tại huyện Yên Thủy đã được bê tông hóa (Ảnh: Báo Hòa Bình)

Đi đôi với đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, trên địa bàn huyện đã hình thành nhiều mô hình Hợp tác xã kiểu mới gắn với chuỗi giá trị, áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, ký kết hợp đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm với doanh nghiệp tạo thêm việc làm và thu nhập cho người lao động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Năm 2020, toàn huyện có 7 hợp tác xã và 4 tổ hợp tác được thành lập mới. Theo đó, trên địa bàn huyện hiện có 39 tổ hợp tác, 33 hợp tác xã đang hoạt động, đã giải quyết việc làm cho khoảng 2.000 lao động, thu nhập bình quân đạt khoảng 3 triệu đồng/người/tháng.

Đánh giá về những kết quả của chương trình xây dựng nông thôn mới của địa phương, Chủ tịch UBND huyện Yên Thủy Bùi Văn Hải cho biết: Những năm qua, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM được các cấp ủy Đảng, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, qua đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân về xây dựng NTM được nâng lên. Vai trò chủ thể của người dân được phát huy. Thu nhập và đời sống của người dân ngày càng cải thiện. Diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới. Đó là cơ sở vững chắc để huyện tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM và đẩy mạnh phong trào xây dựng xã NTM nâng cao, các khu dân cư nông thôn kiểu mẫu, vườn mẫu./.

Phản hồi

Các tin khác