Huyện Triệu Phong (Quảng Trị): Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW
BTV Huyện ủy Triệu Phong tặng giấy khen cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016- 2021. (Ảnh: Cảnh Thu)

Ban Thường vụ Huyện ủy Triệu Phong tặng giấy khen cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021. (Ảnh: Cảnh Thu)

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW từ huyện đến cơ sở trên địa bàn huyện Triệu Phong được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, tạo được sự thống nhất, nhờ đó việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt kết quả tích cực, khá toàn diện.

Bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, 5 năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Triệu Phong đã lãnh đạo tổ chức nhiều hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề toàn khóa và các chuyên đề hàng năm thực hiện Chỉ thị số 05 đảm bảo chất lượng và tiến độ đề ra. Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn cụ thể để triển khai các chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW qua các năm. Ban thường vụ Huyện ủy tổ chức điểm một số chi bộ ở 3 loại hình nông thôn, trường học và cơ quan hành chính - sự nghiệp, sau đó tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm và triển khai rộng rãi trong toàn Đảng bộ huyện.

Kết quả 5 năm qua, toàn Đảng bộ huyện Triệu Phong có 258/258 chi bộ tổ chức 8 đợt diễn đàn sinh hoạt chuyên đề. Qua sinh hoạt chuyên đề, cấp ủy, chi bộ, cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng, tính cấp bách của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình hiện nay, từ đó có giải pháp xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Các cấp ủy đảng, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn về mục đích, yêu cầu, nội dung của Chỉ thị 05-CT/TW nên đã tập trung triển khai thực hiện với các nhiệm vụ thiết thực hơn, có hiệu quả hơn. Quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đã gắn với thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; gắn việc đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ chính trị với tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc, hạn chế của đơn vị, địa phương.

Các tổ chức, tập thể, cá nhân gắn việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới như xây dựng mô hình “Làng không có tội phạm”, “Làng không sinh con thứ ba trở lên” gắn với xây dựng “Khu dân cư tiên tiến”, phong trào “Ngày vì người nghèo”, “Xóa nhà tạm”, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội hoặc gắn với những vấn đề bức xúc liên quan đến đời sống của Nhân dân cần tập trung chỉ đạo giải quyết đạt hiệu quả cao.

Cùng với đó, Trung tâm Chính trị huyện đưa nội dung chuyên đề “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng bồi dưỡng kết nạp Đảng, đảng viên mới. Phòng Giáo dục-Đào tạo huyện, Ban thường vụ Huyện đoàn, cấp ủy các trường THPT duy trì việc lồng ghép nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt ngoại khóa cho học sinh với nhiều hình thức phong phú, phù hợp. Trung tâm Văn hóa thông tin-Thể dục thể thao, Cổng thông tin điện tử huyện xây dựng trên 250 chuyên mục, bài viết, phóng sự phát sóng trên Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Trị, Cổng thông tin điện tử về các nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

5 năm qua, toàn huyện Triệu Phong có 11 tập thể, 12 cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Ban thương vụ Tỉnh ủy Quảng Trị khen, 49 tập thể, 79 cá nhân được Ban thường vụ Huyện ủy Triệu Phong biểu dương, khen thưởng; có 40 gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực được giới thiệu trong tập sách “Hoa đời thường” và tập sách “Làm theo lời Bác” của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đã tạo nên động lực góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, tăng cường đảm bảo quốc phòng-an ninh và nâng cao chất lượng công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh. Trong thời gian tới, Huyện ủy Triệu Phong xác định tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung, yêu cầu của Chỉ thị số 05-CT/TW xác định, theo các kế hoạch, hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, kiên trì đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ tự giác, thường xuyên, quan trọng của cấp ủy đảng các cấp, gắn với thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, trọng tâm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Huyện ủy Triệu Phong cũng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có kết quả, chất lượng việc xây dựng và thực hiện bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện của cá nhân, kế hoạch hành động của tập thể trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách cụ thể, thiết thực, phù hợp; gắn kết quả thực hiện cam kết với việc phân loại đảng viên, công chức hàng năm. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, chú trọng đưa nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt ở các chi bộ, các đoàn thể chính trị - xã hội, sinh hoạt tư tưởng dưới cờ, chỉ đạo tổ chức tốt Diễn đàn sinh hoạt chi bộ chuyên đề. Tập trung tuyên truyền về những gương người tốt, việc tốt, những mô hình hiệu quả, các cá nhân và tập thể điển hình tiên tiến trong thực hiện làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, Huyện cũng sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Định kỳ sơ, tổng kết đánh giá việc thực hiện Chỉ thị 05; kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng gương tập thể, cá nhân điển hình, gương người tốt, việc tốt, cách làm hay trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW tại các địa phương, đơn vị trên địa bàn huyện Triệu Phong đã tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng và toàn xã hội. Kết quả học tập đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, trách nhiệm gương mẫu đi đầu của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp./.

Phản hồi

Các tin khác