Nghệ An: Thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông
Ảnh minh họa (Nguồn ảnh: KS)

Ảnh minh họa (Nguồn: KS)

Theo đó, triển khai Kế hoạch phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2021, Nghệ An hướng đến mục tiêu tạo không khí thi đua nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tất cả các lĩnh vực đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa tại địa bàn tỉnh. Phong trào được thực hiện theo chủ đề năm An toàn giao thông 2021 “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả và kỷ cương thực thi pháp luật về an toàn giao thông”.

Thông qua phong trào, các tổ chức, cá nhân thi đua thực hiện nhiệm vụ được giao, phấn đấu làm giảm tai nạn giao thông từ 5-10% số vụ, số người chết, bị thương so với năm 2020, giảm tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng và giảm tai nạn giao thông do nguyên nhân người điều khiển phương tiện uống rượu, bia.

Bên cạnh đó, với việc thực hiện phong trào, Nghệ An phấn đấu nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý nhà nước và hoạt động thực thi pháp luật trong lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Đồng thời, nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng. Tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể xã hội trong toàn tỉnh về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Đặc biệt, phong trào thi đua hướng đến việc phát huy tinh thần chủ động, tích cực, sáng tạo của các tập thể, cá nhân. Qua đó, tạo động lực cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức tham gia công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong các đơn vị, địa phương, quyết tâm phấn đấu, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện tốt chủ đề năm An toàn giao thông 2021.

Để thực hiện tốt phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông, UBND tỉnh Nghệ An đề nghị các sở, ngành, tổ chức đoàn thể xã hội cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai đảm bảo thiết thực, hiệu quả về đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Lồng ghép mục tiêu an toàn giao thông trong các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, cấp huyện và cấp xã.

Đi cùng với đó, thường xuyên đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị. Kiên trì xây dựng văn hóa giao thông an toàn và thân thiện môi trường cho mọi tầng lớp nhân dân. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên gắn với trang bị các kỹ năng tham gia giao thông an toàn.

Ngoài ra, triển khai phong trào thi đua, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu cần nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước về giao thông vận tải, xây dựng, đất đai, công nghiệp và du lịch có liên quan đến nhiệm vụ bảo đảm an toàn và chống ùn tắc giao thông. Nâng cao năng lực, hiệu lực của lực lượng thanh tra, kiểm tra, tuần tra, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

Nhằm đưa phong trào thi đua đi vào thực tiễn, UBND tỉnh Nghệ An đề nghị các thành viên của Ban An toàn giao thông tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã có trách nhiệm tổ chức thực hiện phong trào thi đua. Xác định cụ thể những nhiệm vụ, chỉ tiêu, biện pháp thực hiện phù hợp với yêu cầu, điều kiện thực tế ở mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đồng thời, phổ biến, quán triệt, tổ chức thực hiện phong trào thi đua đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý; phối hợp với các cấp ủy, các đoàn thể tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện phong trào thi đua đến từng cơ quan, đơn vị và tận cơ sở. Đi cùng với đó, thường xuyên phát hiện, xây dựng, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt làm nòng cốt cho phong trào thi đua./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất