Công ty Hoa tiêu Tân Cảng: Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Đại tá Nguyễn Văn Phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty phát biểu khai mạc và trực tiếp quán triệt các chuyên đề.

Các đại biểu đã nghe báo cáo viên là các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy Công ty quán triệt các chuyên đề: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII; Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025; Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng; an ninh quốc gia Việt Nam trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng mà trước hết là đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ chủ trì các cấp trong công ty nắm các nội dung cơ bản, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Qua đó, tạo sự chuyển biến về nhận thức trách nhiệm, thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ Công ty Hoa tiêu đồng thời cụ thể hóa chủ trương, biện pháp vào thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra.

Theo kế hoạch, hội nghị quán triệt, học tập diễn ra trong một ngày, sau đó Đảng uỷ Công ty sẽ tổ chức quán triệt, học tập cho các đối tượng còn lại trong điều kiện áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19./.

Phản hồi

Các tin khác