Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng thực hiện nghị quyết
Băng rôn tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp được treo trên các trục đường chính của huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. (baothainguyen.vn).

Băng rôn tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp được treo trên các trục đường chính của huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. (baothainguyen.vn).

Theo đó, cấp ủy, chính quyền các cấp đã chú trọng vào việc tuyên truyền kết quả, thành công Đại hội XIII; dư luận tích cực của Nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế về kết quả Đại hội XIII; các hoạt động đối ngoại, ngoại giao của Đảng, Nhà nước. Phân tích, lý giải sâu sắc về lý luận và thực tiễn của chủ trương, đường lối, chiến lược phát triển đất nước thể hiện trong nội dung cơ bản, cốt lõi của văn kiện Đại hội XIII; tập trung làm rõ chủ đề Đại hội, nhấn mạnh mục tiêu “khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; đi sâu phân tích những điểm mới, quan điểm nổi bật trong chỉ đạo, các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, 12 nội dung định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030, 06 nhiệm vụ trọng tâm, 03 khâu đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2021; sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành để giữ vững đà tăng trưởng kinh tế, vượt qua những khó khăn của đại dịch Covid-19. Kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ 1, 2,3,4 khóa XIII, kỳ họp thứ 11 Quốc hội khoá XIV, kỳ họp thứ 1,2 Quốc hội khóa XV và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình hành động cách mạng của các tầng lớp nhân dân trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, kết quả sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở các cấp, các ngành…

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tổ chức quán triệt, học tập, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX ở các địa phương, cơ quan, đơn vị. Kết quả và các hoạt động chào mừng thành công cuộc bầu cử; hoạt động tổng kết công tác bầu cử ở các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị.

Công tác tuyên truyền được thực hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng (Trên báo chí, cổng thông tin điện tử của tỉnh, các website, trang thông tin, bản tin của các cơ quan, đơn vị, địa phương, hệ thống truyền thanh cơ sở). Trên internet, mạng xã hội. Tuyên truyền miệng (hội nghị báo cáo viên, sinh hoạt câu lạc bộ thời sự, sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp. Tổ chức hội thảo, tọa đàm, diễn đàn khoa học. Trên hệ thống truyền thanh cấp huyện, xã. Phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng dân cư). Tuyên truyền cổ động trực quan (pa-nô, áp-phích, băng-rôn, bảng điện tử...).

Thông qua tuyên truyền đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng; đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, cổ vũ, động viên toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân tỉnh nhà chung sức, đồng lòng nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX.

Phản hồi

Các tin khác