Nỗ lực thực hiện sự nghiệp trồng người
Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Ngày 26/8, Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP. Hồ Chí Minh tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Huỳnh Long, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Sở GD&ĐT, cho biết trong nhiệm kỳ 2015-2020, toàn thể Đảng bộ Sở GD&ĐT với tinh thần đoàn kết, bản lĩnh chính trị đã đạt được những thành tựu quan trọng, hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

Trong đó, giáo dục mầm non không ngừng phát triển về quy mô, chất lượng. So với đầu nhiệm kỳ, cuối nhiệm kỳ đã tăng thêm 340 trường, 2.748 nhóm lớp, 100% cán bộ, giáo viên, trình độ đạt chuẩn, trên chuẩn 65,40%. Toàn TP có 471 trường đạt Kiểm định chất lượng giáo dục, trong đó 169 trường đạt chuẩn quốc gia. TP tiếp tục duy trì tốt kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, xây dựng được 16 trường mầm non theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế.

Giáo dục tiểu học đã giữ vững được sự ổn định và nâng cao chất lượng, đảm bảo chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học. Tỷ lệ học sinh tiểu học học 2 buổi/ngày đạt 73%, riêng học sinh lớp 1 đạt 100% được học 2 buổi/ngày. Toàn TP có 71 trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia (chiếm 14,2%), 13 trường tiểu học là trường tiên tiến, hiện đại, hội nhập khu vực và quốc tế.

Giáo dục trung học đã có bước chuyển mạnh mẽ chất lượng qua từng năm với nhiều giải phát đồng bộ, hiệu quả. Từng nhà trường đã tích cực xây dưng kế hoạch dạy học, chủ động đổi mới kiểm tra đánh giá, chú trọng tăng cường thực hành nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh chuẩn bị tốt cho việc thực hiện Chương trình GDPT 2018.

Các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp thuộc Sở GD&ĐT công bố chuẩn đầu ra và thực hiện đúng cam kết chuẩn đầu ra, hoàn thành báo cáo tự đánh giá ngoài. Tổng số 32 ngành, nghề được phê duyệt, có 13 ngành nghề trọng điểm theo cấp độ quốc tế, 8 ngành, nghề trọng điểm theo cấp độ khu vực ASEAN và 11 ngành nghề trọng điểm theo cấp độ quốc gia.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên được chỉ đạo tập trung xuyên suốt trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng của ngành. Các hoạt động dành cho học sinh, sinh viên TP được đầu tư nên khá phong phú, sáng tạo, hấp dẫn.

Ngân sách đầu tư cho giáo dục tăng, cơ sở vật chất, trang thiết bị trường lớp được ưu tiên phát triển mở rộng, khang trang, từng bước hiện đại. Đội ngũ cán bộ, quản lý, giáo viên ở tất cả ngành học, bậc học được chuẩn hóa, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị, tích cực nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy.

Nhiệm kỳ 2020-2025, ngành Giáo dục TP phấn đấu đạt được 10 chỉ tiêu trọng tâm, như: đạt 300 phòng học/vạn dân trong độ tuổi đi học, 100% trường công lập đều có chi bộ độc lập, tỷ lệ đảng viên toàn ngành đạt 30% trở lên, kết nạp 25% đảng viên mới trong đó quan tâm kết nạp đảng viên học sinh, sinh viên… Đến năm 2025, tối thiểu 80% thủ tục hành chính đều được thực hiện theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4, kết nội cổng dịch vụ công trực tuyến quốc gia, TP; 100% đơn vị giáo dục kết nối hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung của toàn ngành…; mỗi quận huyện phấn đấu đạt 80% trường TH học 2 buổi/ ngày, 60% trường THCS và 80% trường THPT học 2 buổi/ ngày; 50% học sinh TP sau tốt nghiệp THPT đạt trình độ ngoại ngữ bậc 2 trở lên, 90% đạt trình độ ứng dụng CNTT cơ bản, 30% học sinh trình độ ngoại ngữ, tin học đạt chuẩn quốc tế…

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh ghi nhận, biểu dương những thành tích Đảng bộ, tập thể cán bộ, đảng viên, giáo viên, công chức, viên chức ngành GD&ĐT TP đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê nhấn mạnh, để triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở GD&ĐT lần thứ VII thật sự đi vào cuộc sống, Đảng bộ GD&ĐT TP cần tập trung thực hiện những nhiệm vụ quan trọng như:

Thứ nhất, nâng cao năng lực của Đảng bộ trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành giáo dục và đào tạo TP, phát huy vai trò tiên phong, đột phá, tham mưu triển khai các nội dung theo Kết luận số 51-KL/TW (ngày 30-5-2019) của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Thứ hai, lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về giáo dục đào tạo; tiếp tục đổi mới công tác quản trị, giao quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục; tập trung các giải pháp đột phá trong công tác cải cách hành chính, đổi mới, ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ nhằm nâng cao tỷ lệ hài lòng của người dân đối với các dịch vụ công giáo dục.

Thứ ba, Đảng bộ Sở GD&ĐT tiếp tục lãnh đạo để tham mưu Thành ủy, HĐND, UBND TP kịp thời ban hành chính sách, tăng cường đầu tư, khuyến khích nguồn lực xã hội đầu tư mở rộng hệ thống trường lớp, từng bước hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật trên cơ sở hoàn thiện, cập nhật quy hoạch hệ thống trường lớp phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội, đô thị hóa và sự gia tăng dân số cơ học với tinh thần sẻ chia, vì cả nước, cùng cả nước và các địa phương; chủ động tham mưu giải quyết các khó khăn và bất cập về nhu cầu trường lớp trong ngắn hạn trước mắt và lâu dài.

Thứ tư, thật sự chăm lo xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Điều đó đòi hỏi Đảng bộ thực hiện tốt yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực hiện hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Thứ năm, tiếp tục quan tâm củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội như Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh từ thành phố đến từng trường; quan tâm, hỗ trợ, tăng cường phối hợp hoạt động của Hội Cựu Giáo chức, Hội Khuyến học, Hội Cha mẹ học sinh; đồng thời phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong việc tập hợp, giáo dục, vận động đoàn viên, hội viên và người lao động chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động “Về nguồn”, các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, hướng về Biển - Đảo quê hương để giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ… Đồng thời, thông qua các phong trào, bồi dưỡng phát triển đoàn viên, hội viên và giới thiệu quần chúng ưu tú cho tổ chức Đảng xem xét, kết nạp; củng cố thêm sức mạnh của toàn ngành giáo dục – đào tạo nỗ lực thực hiện những sứ mạng quan trọng và cao cả cho sự nghiệp trồng người, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho TP.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 18 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT đắc cử chức danh Bí thư Đảng ủy Sở GD&ĐT nhiệm kỳ 2020-2025./.

Phản hồi

Các tin khác