Tiếp tục đổi mới công tác tổ chức xây dựng Đảng
Đồng chí Nguyễn Minh Thủy trao kỷ niệm chương của Ban Tổ chức Trung ương cho các cá nhân có đóng góp tích cực vào sự nghiệp công tác xây dựng Đảng. (Ảnh: Quốc Chiến)

Trao kỷ niệm chương của Ban tổ chức Trung ương cho các cá nhân có đóng góp tích cực vào công tác xây dựng Đảng. (Ảnh: Quốc Chiến)

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Dương vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. Đồng chí Nguyễn Minh Thủy, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Dương chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ, trong năm 2020, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, tích cực chủ động tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai kịp thời các nhiệm vụ về công tác tổ chức xây dựng Đảng đảm bảo tiến độ, chất lượng. Trong đó đã tích cực tham mưu, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025; kịp thời tham mưu ban hành các quy định về công tác tổ chức cán bộ, kiện toàn các chức danh chủ chốt; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được chú trọng, công tác thông tin, tổng hợp được thực hiện nghiêm túc.

Trong năm 2021, bên cạnh việc tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Tỉnh ủy, ngành tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục quyết tâm đổi mới mạnh mẽ phương pháp, lề lối, tác phong làm việc để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong đó, sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm, đó là: tham mưu cụ thể hóa và góp phần thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về tổ chức xây dựng Đảng theo chương trình toàn khóa và chương trình công tác năm 2021 gắn với nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá tại nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tiếp tục tham mưu về công tác cán bộ sau đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Thủy lưu ý các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021. Bên cạnh đó cần tập trung thực hiện tốt chương trình đột phá phát triển đảng viên theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ...

*Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bạc Liêu đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021.

Năm 2020, dù còn nhiều khó khăn khách quan, nhất là ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh COVID-19, song với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, chặt chẽ, kiên quyết của Ban Thường vụ, Thường trực cấp ủy các cấp, ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong tỉnh đã thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng. Các mặt công tác đã được triển khai thực hiện một cách toàn diện, đồng bộ, liên tục, sâu rộng với quyết tâm chính trị cao từ tỉnh đến cơ sở và đã đạt được kết quả quan trọng.

Trong năm 2020 Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bạc Liêu đã tham mưu làm tốt công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp trong tỉnh tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng một cách chặt chẽ, khoa học, kịp thời, nghiêm túc. Ngay sau Đại hội Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI, Ban Tổ chức đã tham mưu cho Tỉnh ủy thực hiện quy trình kiện toàn, sắp xếp cán bộ sau đại hội Đảng các cấp theo đề án được phê duyệt.

Bên cạnh đó, trong năm qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã chủ động triển khai, quán triệt kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, của Trung ương Đảng về công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đảng và nâng cao chất lượng đảng viên; tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ lực lượng vũ trang” nên đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức lực lượng vũ trang.

Công tác củng cố cơ sở đảng và phát triển đảng viên mới được quan tâm thực hiện tốt, trong năm 2020 kết nạp mới gần 960 đảng viên, nâng tổng số đảng viên toàn tỉnh lên trên 27.000 đảng viên...

Năm 2021, là năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng; năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; là năm tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; nhiệm vụ đặt ra cho công tác tổ chức xây dựng Đảng là rất nặng nề.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021, đồng chí Lữ Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu đề nghị sau Hội nghị này, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng phải tập trung triển khai thực hiện ngay các nhiệm vụ theo kế hoạch đã xây dựng. Ngành cần chủ động, tích cực hơn nữa để tham mưu, triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các nội dung công tác tổ chức xây dựng Đảng; đặc biệt là tham mưu xây dựng Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Bạc Liêu đến năm 2030; phối hợp tham mưu và tổ chức thật tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Bên cạnh đó, ngành cần chủ động và mạnh dạn tham mưu, đề xuất cấp ủy, thường vụ cấp ủy ban hành các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phù hợp với chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, sát với tình hình thực tế của địa phương; đảm bảo chủ trương của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy luôn đáp ứng yêu cầu thực tiễn...

*Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tiền Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020 được các cấp ủy tập trung chỉ đạo, Ban Tổ chức cấp ủy các cấp phối hợp chặt chẽ với các ban Đảng tổ chức thực hiện và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ theo kế hoạch. Trong đó, tham mưu cho cấp ủy xây dựng nghị quyết, kế hoạch về tổ chức công tác cán bộ, công tác đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ; kịp thời báo cáo sơ kết, tổng kết các chuyên đề về công tác cán bộ, cơ sở đảng và đảng viên bảo đảm nội dung, thời gian; theo dõi việc tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, tập trung thực hiện việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị theo Nghị quyết 18, Nghị quyết 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khoá XII đúng quy định. Tham mưu công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; tổ chức đánh giá tổ chức cơ sở đảng và đảng viên ở nhiều nơi tương đối đúng thực chất; chủ động đề xuất với cấp ủy về kế hoạch, giải pháp củng cố, nâng chất và có nhiều, tổ chức cơ sở đảng chuyển biến tốt, giúp cấp ủy khen thưởng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên đúng tiêu chuẩn.

Chú trọng công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên, hầu hết các đảng bộ đều vượt kế hoạch và đã kết nạp 1.252 đảng viên; đồng thời, quan tâm công tác quản lý và nâng cao chất lượng đảng viên. Tập trung công tác đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp bố trí, giải quyết chính sách cán bộ bảo đảm nguyên tắc, quy trình, từng bước đáp ứng yêu cầu. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện nghiêm túc, đúng thẩm quyền; kịp thời thẩm tra, xác minh hồ sơ phục vụ nhân sự đại hội Đảng, công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ, kết nạp đảng viên. Ban Tổ chức cấp ủy các cấp được quan tâm kiện toàn, nâng chất...

 Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nhã, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Tiền Giang đề nghị Ban Tổ chức cấp ủy trực thuộc tập trung thực hiện các nhiệm vụ năm 2021, như: đẩy mạnh công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên; tham mưu cụ thể hóa và thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 về công tác tổ chức, xây dựng Đảng; tham mưu cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy về công tác cán bộ, kiện toàn các chức danh sau Đại hội Đảng bộ các cấp; phối hợp tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021…

Đồng thời, tiếp tục triển khai chương trình của cấp ủy về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với Chỉ thị 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt các quy định về trách nhiệm nêu gương; tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện các quy định, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang “Về nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng và tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở”...

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất