Không thành lập thêm ​tổ chức trung gian tập hợp kết quả bầu cử ở địa phương
Ảnh minh họa. Nguồn: chinhphu.vn

Ảnh minh họa. Nguồn: chinhphu.vn

Trả lời: Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân đã quy định rõ về các tổ chức phụ trách bầu cử ở trung ương và ở địa phương. Nhiệm vụ, quyền hạn của từng loại tổ chức phụ trách bầu cử cũng đã được quy định rất cụ thể.

Vì vậy, để bảo đảm thống nhất và phù hợp với các quy định của pháp luật, các địa phương không được thành lập thêm các tổ chức trung gian để tập hợp kết quả bầu cử hoặc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác mà Luật đã quy định cho các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương./.

Phản hồi

Các tin khác