Các địa phương tích cực chuẩn bị bầu cử
Ủy ban bầu cử tỉnh Hà Nam, đã tích cực, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, kịp thời, toàn diện cuộc bầu cử . Ảnh: Hà Nam

Ủy ban bầu cử tỉnh Hà Nam đã tích cực, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ,

kịp thời, toàn diện cuộc bầu cử . (Ảnh: Hà Nam)

Tại An Giang

Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh An Giang vừa tổ chức cuộc họp để nắm tình hình, tiến độ triển khai thực hiện công tác bầu cử và cho ý kiến thông qua các nội dung liên quan công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBBC tỉnh chủ trì cuộc họp.

Nhìn chung, đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn tỉnh được tiến hành đảm bảo về nội dung, đúng thời gian theo luật định. Các tiểu ban giúp việc, các sở, ban, ngành thành viên UBBC tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ theo tiến độ đã đề ra.

Để chuẩn bị tốt cho công tác bầu cử, UBBC tỉnh đề nghị các tiểu ban và đơn vị có liên quan tăng cường tuyên truyền về bầu cử để đợt bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân; đẩy mạnh tuyên truyền, phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Bên cạnh đó, nhanh chóng phân bổ kinh phí để các đơn vị, địa phương chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ; tăng cường biện pháp “5K” ở các địa điểm bỏ phiếu, phòng chống dịch bệnh COVID-19 không để lây nhiễm trong cộng đồng; tổ chức đợt cao điểm ra quân trấn áp tội phạm…

Tại Bắc Gang

Theo báo cáo của UBBC tỉnh Bắc Giang, sau 3 lần hiệp thương, Ủy ban MTTQ tỉnh đã hoàn tất việc lựa chọn lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh. Quy trình hiệp thương đảm bảo đúng thành phần, cơ cấu, dân chủ, công khai. Những người được giới thiệu ứng cử đều là những người được cử tri tín nhiệm cao, có trình độ chuyên môn, lý luận, ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu.

Để chuẩn bị tốt cho công tác bầu cử, Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ tiếp tục ban hành kế hoạch phối hợp chặt chẽ với Ủy ban bầu cử tỉnh, các ngành liên quan, cấp ủy, chính quyền địa phương chuẩn bị các điều kiện để những người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tiếp xúc với cử tri.

Đại diện UBBC tỉnh cũng cho biết, đến nay công tác bầu cử được thực hiện theo đúng lộ trình, kế hoạch. Chất lượng và cơ cấu ứng cử viên tốt. Đồng thời cho biết tới đây UBBC tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các bước để thực hiện thành công cuộc bầu cử.

Đồng thời, Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch tỉnh đề ra về công tác bầu cử. Đặc biệt quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử, chú trọng đến vùng sâu, vùng xa. Quan tâm đảm bảo an ninh, trật tự tại các điểm tiếp xúc cử tri với người ứng cử

Tại Hà Nam

Theo báo cáo UBBC tỉnh Hà Nam, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã tích cực, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, kịp thời, toàn diện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hà Nam đã nghiêm túc quán triệt, triển khai đầy đủ và kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn và các văn bản của Trung ương về công tác bầu cử; kịp thời thành lập UBBC các cấp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tiểu ban giúp việc UBBC tỉnh; ấn định đơn vị bầu cử và thành lập các ban bầu cử; chia khu vực bỏ phiếu và thành lập tổ bầu cử để thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ 3, Ban Thường trực UBMTTQ các cấp đã lựa chọn được danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đối với hiệp thương người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy ban MTTQ tỉnh đã lập danh sách 8 người đủ tiêu chuẩn ứng cử (trong đó cơ cấu kết hợp: nữ 50%, trẻ tuổi 50%, ngoài đảng 25%, tái cử 1 đại biểu tại tỉnh, 1 đại biểu Trung ương giới thiệu = 33,3%).

Về hiệp thương người ứng cử đại biểu HĐND các cấp: lập danh sách 84 người đủ tiêu chuẩn, ứng cử đại biểu HĐND tỉnh; 329 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, 4.523 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND cấp xã. Tính đến ngày 13/4/2021, tất cả 109 xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã lập xong danh sách cử tri theo từng khu vực bỏ phiếu và niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở UBND cấp xã và nơi công cộng, khu vực bỏ phiếu theo đúng quy định. Tổng số cử tri trong toàn tỉnh 651.093 cử tri.

Để đảm bảo tổ chức thành công cuộc bầu cử, Hà Nam đã quan tâm làm tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, đảng viên về công tác bầu cử và về những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và tuyên truyền trực quan; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và công tác phòng chống dịch bệnh cho cuộc bầu cử.

Phản hồi

Các tin khác