Lập danh sách 92 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XIX
100% đại biểu dự hội nghị đã biểu quyết thông qua danh sách chính thức và danh sách dự phòng những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

100% đại biểu dự hội nghị đã biểu quyết thông qua danh sách chính thức và danh sách dự phòng những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự hội nghị có các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ; lãnh đạo các tổ chức thành viên Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang.

Sau Hội nghị hiệp thương lần hai, 107 người giới thiệu ứng cử được Ủy ban MTTQ 28 xã, phường, thị trấn phối hợp với UBND cùng cấp tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú về những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX theo đúng quy định. Tại mỗi hội nghị, người được giới thiệu ứng cử  và đại diện 67 cơ quan, tổ chức, đơn vị có người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX đều được mời tham dự các hội nghị. 107/107 người được giới thiệu ứng cử đều đạt tín nhiệm cao và đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Căn cứ vào số lượng, cơ cấu thành phần đại biểu HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XIX được bầu, các đại biểu đã thảo luận thẳng thắn, trách nhiệm, lựa chọn lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX là 92 người, để bầu lấy 55 đại biểu. Trong đó, dân tộc thiểu số 49 người, chiếm 53,26%; nữ 47 người chiếm 43,47%; tuổi trẻ 32 người, chiếm 34,78%;  tôn giáo 1 người, chiếm 1,08%; tái cử 27 người chiếm 29,34%.

Hội nghị cũng hiệp thương, thống nhất lập danh sách 2 người dự phòng (trong số 107 người, ngoài 92 người đã được lập danh sách chính thức) trong trường hợp khuyết người ứng cử đại biểu HĐND vì lý do bất khả kháng, theo Nghị quyết 160/NQ-HĐBCQG ngày 22/3/2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia.

100% đại biểu dự hội nghị đã biểu quyết thông qua danh sách chính thức và danh sách dự phòng những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phản hồi

Các tin khác