Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu tích cực triển khai công tác bầu cử

*Chiều 15/3, Ủy ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Đồng chí Sùng A Hồ - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì Hội nghị. (Ảnh: ĐL)

Đồng chí Sùng A Hồ - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì Hội nghị. (Ảnh: ĐL)

Theo Báo cáo tình hình triển khai và kết quả việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, căn cứ vào kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được bầu đại biểu Quốc hội khóa XV, đã thống nhất số đại biểu Quốc hội khóa XV cư trú và làm việc tại tỉnh Lai Châu là 4 đại biểu.

Căn cứ Công văn số 751/UBTVQH14-CTĐB, ngày 23/2/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh lần thứ nhất số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV tổng số đại biểu Quốc hội được bầu là 6 đại biểu. Trong đó, số đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương là 4 đại biểu; cơ cấu kết hợp do địa phương giới thiệu gồm: Người dân tộc thiểu số giới thiệu ứng cử 8 người; phụ nữ giới thiệu ứng cử 4 người; đại biểu ngoài Đảng 1 người; ưu tiên đại biểu tái cử 2 người.

Ngày 8/3/2021, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức họp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ người giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh để thông báo cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương được phân bổ số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và hướng dẫn về nội dung, thủ tục, trình tự giới thiệu người ứng cử và làm hồ sơ ứng cử theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; đã có 8 cơ quan, đơn vị, tổ chức có người giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV (trong đó: 5 cơ quan, đơn vị, tổ chức cấp tỉnh; 3 cơ quan, đơn vị, tổ chức cấp huyện).

Đến hết ngày 12/3/2021, đã có 8/8 cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV nộp đầy đủ biên bản Hội nghị cử tri nơi công tác và biên bản Hội nghị của Ban lãnh đạo mở rộng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có người giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV về Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Đến ngày 14/3/2021, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã nhận đầy đủ hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV của 8 người do Ủy ban bầu cử tỉnh chuyển đến và không có người tự ứng cử. Theo đánh giá tại báo cáo, việc lấy phiếu giới thiệu tín nhiệm của cử tri nơi công tác đối với những người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV có sự tín nhiệm giới thiệu đạt tỷ lệ cao, đã đảm bảo đúng tiêu chuẩn, quy trình thủ tục theo Luật.

Tại Hội nghị này, các đại biểu thảo luận, thỏa thuận và thống nhất lập danh sách sơ bộ 8 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV; bàn kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử. Sau khi thảo luận, Hội nghị đã biểu quyết các nội dung theo quy định với 100% đại biểu nhất trí.

*Cũng trong chiều 15/3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai bầu cử Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại biểu phát biểu tại Hội nghị hiệp thương lần thứ hai bầu cử Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh: ĐL)

Đại biểu phát biểu tại Hội nghị hiệp thương lần thứ hai bầu cử Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh: ĐL)

Theo Báo cáo tình hình triển khai và kết quả việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2021-2026, căn cứ kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất về thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thống nhất tổng số lượng đại biểu HĐND tỉnh là 50 đại biểu; Hội nghị đã thỏa thuận để các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026 là 84 người để đảm bảo số dư theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

Ngày 7/3/2021, Thường trực HĐND tỉnh có Công văn số 80/HĐND-VP về dự kiến phân bổ số lượng người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026 là 84 đại biểu.

Ngày 8/3/2021, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức họp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ người giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh để thông báo cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương được phân bổ số lượng người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh và hướng dẫn về nội dung, thủ tục, trình tự giới thiệu người ứng cử và làm hồ sơ ứng cử theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; đã có 60 cơ quan, đơn vị, tổ chức có người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh (trong đó: 20 cơ quan, đơn vị, tổ chức cấp tỉnh; 33 cơ quan, đơn vị, tổ chức cấp huyện; 5 xã; 2 doanh nghiệp).

Đến hết ngày 12/3/2021, 60/60 cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh gửi đầy đủ biên bản Hội nghị cử tri nơi công tác và biên bản Hội nghị của Ban lãnh đạo mở rộng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có người giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND và danh sách những người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 về Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Theo đó danh sách các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 84 người. Trong đó: Chuyên trách công tác Đảng 17 người; chính quyền các cấp 40 người; các cơ quan khối nội chính 7 người; Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp là 18 người; doanh nghiệp, hợp tác xã 2 người; giới thiệu tái cử 24 người; đại biểu người dân tộc thiểu số 62 người; đại biểu tuổi trẻ 41 người; đại biểu nữ 30 người; đại biểu ngoài Đảng 9 người.

Đến ngày 14/3/2021, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận hồ sơ những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 và không có người tự ứng cử. Việc lấy phiếu giới thiệu tín nhiệm của cử tri nơi công tác đối với những người ứng cử đại biểu HĐND có sự tín nhiệm giới thiệu đạt tỷ lệ cao, đã đảm bảo đúng tiêu chuẩn, quy trình thủ tục theo Luật.

Tại Hội nghị, các đại biểu tiến hành thảo luận, thỏa thuận và thống nhất lập danh sách sơ bộ 84 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026; bàn kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử. Sau khi thảo luận, Hội nghị đã biểu quyết các nội dung theo quy định với 100% đại biểu nhất trí./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất