Điện chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Trong những ngày qua, lãnh đạo các nước, các đảng và bạn bè quốc tế tiếp tục gửi thư, điện chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhân dịp Đồng chí tiếp tục được bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII.

Trong đó, có thư, điện chúc mừng của:

- Tổng thống Hàn Quốc Mun Chê-in (Moon Jae-in).

- Chủ tịch Đảng Hành động Nhân dân Xin-ga-po Gan Kim Dong (Gan Kim Yong).

- Chủ tịch Đảng Nhân dân Mông Cổ U-khơ-na-gin Khu-ren-xu-khơ (Ukhnaagiin Khurelsukh).

- Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ Mác-xít Xi-ta-ram Ye-chu-ri (Sitaram Yechury).

- Tổng Bí thư Đảng Khối Tiến lên Toàn Ấn Đê-ba-bra-ta Bi-xơ-oát (Debabrata Biswas).

- Chủ tịch Đảng Cộng sản Băng-la-đét Mu-gia-hi-đun I-xlam Xê-lim (Mujahidul Islam Selim).

- Chủ tịch Đảng Công nhân Băng-la-đét Ra-sét Khan Mê-nông (Rashed Khan Menon) và Tổng Bí thư Đảng Công nhân Băng-la-đét Pha-lê Hô-xa-in Bát-sa (Fazle Hossain Badsha).

- Chủ tịch Đảng Cộng sản Thụy Điển Pô-ven Giô-han-xơn (Povel Johansson).

- Chủ tịch Đảng Cộng sản Chi-lê Ghi-de-mô Tây-di-e (Guillermo Teillier).

- Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Xã hội chủ nghĩa (PPS) Mê-hi-cô Hê-xu
An-tô-ni-ô Các-lốt Héc-nan-đết (Jesus Antonio Carlos Hernandez).

- Và một số đại sứ các nước tại Việt Nam, các hội đoàn hữu nghị với Việt Nam tại các nước và nhiều tổ chức, cá nhân ở nhiều nước trên thế giới đã gửi thư, điện chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Phản hồi

Các tin khác