Bảo đảm triển khai thực hiện thắng lợi các Nghị quyết Đại hội
Ảnh: Phong Sắc

Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh Thanh Hóa tháng 4/2021. Ảnh: Phong Sắc

Phiên họp thường kỳ của UBND tỉnh Thanh Hóa tháng 4/2021, một trong những nội dung quan trọng được đưa ra thảo luận và cho ý kiến tại phiên họp đó là Dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; Dự thảo Kế hoạch hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 13/NĐ-CP, ngày 3/2/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW, ngày 5/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thanh Hoá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Mục tiêu của Chương trình nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra; tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, bảo đảm triển khai thực hiện thắng lợi các Nghị quyết Đại hội.

Theo đó, Dự thảo Chương trình đưa ra các mục tiêu cụ thể trong phát triển kinh tế; khoa học - công nghệ, văn hoá - xã hội, tài nguyên và môi trường; quốc phòng - an ninh; công tác đối ngoại; xây dựng hệ thống chính trị và cải cách hành chính.

Để thực hiện các mục tiêu đã đề ra, Dự thảo Chương trình hành động đặt ra nhiệm vụ là Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh xây dựng các chương trình, dự án, cơ chế, chính sách thực hiện các nhiệm vụ trên từng lĩnh vực. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị được giao xây dựng dựng chương trình, đề án, cơ chế, chính sách… phải tập trung triển khai thực hiện bảo đảm đạt chất lượng tốt nhất.

Câc đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: Phong Sắc

Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: Phong Sắc

Theo đó, việc xây dựng, ban hành các chương trình, đề án, quy hoạch, cơ chế, chính sách của tỉnh để thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 phải hoàn thành trước ngày 30/6/2022, bảo đảm phù hợp, khả thi, phát huy hiệu quả cao nhất mọi tiềm năng, lợi thế của tỉnh gắn với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 13/NQ-CP của Chính phủ.

Thảo luận, cho ý kiến về Dự thảo Chương trình và Kế hoạch hành động trên, các đại biểu dự phiên họp cơ bản thống nhất nội dung, đồng thời đề nghị điều chỉnh một số chương trình, đề án thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ, y tế… trong Dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025./.

Phản hồi

Các tin khác