Bến Tre: Quán triệt nghị quyết đại hội XIII của Đảng
Đại biểu tham dự hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. (Ảnh: Quốc Hùng)

Đại biểu tham dự Hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII
của Đảng. (Ảnh: Quốc Hùng)

Trong thời gian 1,5 ngày, các đại biểu được Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Khối báo cáo các chuyên đề: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam và an ninh quốc gia.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh nhấn mạnh: Trong quá trình dự Hội nghị, các đại biểu chú ý theo dõi, ghi chép những nội dung cơ bản được quán triệt, đồng thời tiếp tục nghiên cứu các văn kiện hiểu sâu, nắm chắc từng vấn đề để hành động và tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhất. Sau Hội nghị triển khai, quán triệt, các cấp ủy trực thuộc triển khai trong đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Trước đó, ngày 14/4, Ban Tuyên giáo Thành ủy Bến Tre cũng đã phối hợp với Trung tâm Chính trị thành phố tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các ban ngành, đoàn thể thành phố.

Tại Hội nghị, cán bộ, đảng viên được nghiên cứu, học tập, quán triệt các chuyên đề gồm: Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam; Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia. Ngoài ra, Học viên còn được quán triệt nội dung các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hội nghị giúp cán bộ, công chức, viên chức các ban, ngành, đoàn thể thành phố được tiếp cận toàn diện nắm vững và chắc nội dụng Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các nghị quyết chuyên đề của Thành ủy trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Từ đó, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức xác định, nhận diện rõ vai trò, nhiệm vụ đề ra các giải pháp thực hiện chỉ tiêu, mục tiêu nghị quyết bám sát điều kiện thực tế và chức năng nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình./.

Phản hồi

Các tin khác