Bộ VHTTDL: Nâng cao lý luận chính trị cho đảng viên mới


Đồng chí Tạ Quang Đông phát biểu tại

Đồng chí Tạ Quang Đông phát biểu tại Lễ khai giảng. (Ảnh:MK)


Tới dự khai giảng lớp học có Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy - Chủ tịch công đoàn Bộ Nguyễn Tuấn Linh và hơn 100 đảng viên dự bị của 38 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Bộ .

Chương trình học tập lý luận chính trị dành cho đảng viên mới do Ban Tuyên giáo Trung ương quy định được chia thành 10 chuyên đề: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta; Độc lập gắn liền với CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN; Đường lối phát triển Kinh tế - Xã hội của Đảng; Phát triển Giáo dục đào tạo, KHCN, Xây dựng và phát triển Văn hóa con người Việt Nam; Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng, an ninh bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và hội nhập quốc tế; Tổ chức cơ sở đảng và công tác xây dựng đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về Đạo đức; Phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngoài 10 chuyên đề, trong chương trình học của lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới còn có tham quan thực tế và viết bài thu hoạch.

Đồng chí Tạ Quang Đông phát biểu tại
Lớp học có sự góp mặt của hơn 100 đảng viên dự bị trực thuộc Bộ VHTTDL. (Ảnh:MK)

 

Phát biểu tại Lễ khai giảng, Bí thư Đảng ủy Bộ VHTTDL, Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh nội dung học tập bồi dưỡng lý luận chính trị là một trong những điều kiện bắt buộc và cần thiết, quan trọng đảm bảo trước khi đảng viên dự bị trở thành đảng viên chính thức. Chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị này sẽ giúp các đảng viên mới hiểu được về những kiến thức cơ bản, cốt lõi về Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam, về nhiệm vụ của người đảng viên. Trên cơ sở đó, mỗi đảng viên mới xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam để thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đồng chí Tạ Quang Đông yêu cầu các giảng viên và toàn thể đảng viên dự bị tham gia Lớp bồi dưỡng cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt việc đổi mới phương pháp tổ chức, quản lý, giảng dạy, học tập; chấp hành nghiêm túc nội quy, nề nếp, nhất là chuyên cần; hoàn thành bảo đảm chất lượng giảng dạy, học tập, kiểm tra đánh giá theo quy định của Trung ương.

Đối với các học viên, Bí thư Đảng ủy Bộ VHTTDL yêu cầu cũng phải ý thức và trách nhiệm rõ hơn trong thực hiện nhiệm vụ công tác của mình để rèn luyện và phấn đấu xứng đáng là người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Cùng với đó, sau chương trình học tập chính trị này, các cấp ủy đảng tiếp tục giáo dục, bồi dưỡng và phân công đảng viên chính thức giúp đỡ để những đảng viên dự bị có đủ điều kiện trở thành đảng viên chính thức.

Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới sẽ kéo dài từ ngày 23-27/11/2020.

 

 

Phản hồi

Các tin khác