BHXH Đồng Nai hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025
BHXH Đồng Nai khen thưởng phong trào thi đua yêu nước giai đoạn (2015 - 2020)

BHXH Đồng Nai khen thưởng phong trào thi đua yêu nước giai đoạn (2015 - 2020) (Ảnh:DT)

 

Theo đó, Toàn thể công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong hệ thống BHXH tỉnh Đồng Nai quyết tâm thực hiện tốt những nội dung sau:

Thực hiện đồng bộ các giải pháp để phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo Nghị quyết 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Phấn đấu đến hết năm 2025, đạt được các chỉ tiêu: Đạt khoảng 56% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng 01% lực lượng lao động trong độ tuổi; khoảng 51% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp; có khoảng 55% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức 85%.

Thực hiện phấn đấu: Phấn đấu hàng năm hoàn thành kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHYT được Thủ tướng Chính phủ giao và đạt mục tiêu đến năm 2025 tỷ lệ tham gia BHYT đạt 95% dân số theo Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Về thu BHXH, BHYT, BHTN: hàng năm, phấn đấu thu đúng, thu đủ BHXH, BHYT, BHTN, thực hiện hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao. Về giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN: hàng năm, phấn đấu giảm tỉ lệ nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN thấp hơn chỉ tiêu giảm nợ BHXH Việt Nam giao.

Thực hiện tốt công tác giải quyết chế độ, chính sách BHXH, BHTN đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHTN.

Thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT đảm bảo đầy đủ, kịp thời; quản lý chặt chẽ quỹ khám chữa bệnh BHYT, phấn đấu không vượt dự toán được Thủ tướng Chính phủ giao hàng năm.

Xây dựng kế hoạch tiếp tục phối hợp với các đơn vị, tổ chức có liên quan để tổ chức thực hiện hiệu quả việc tuyên truyền Luật BHXH, Luật BHYT đến các tầng lớp nhân dân và người lao động.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN.

Xây dựng và phát huy vai trò, sức mạnh của các tổ chức Đảng, Chính quyền, đoàn thể của các đơn vị. Phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, siết chặt việc thực hiện kỷ luật lao động, kỷ cương hành chính; tăng cường công tác giáo dục CCVCNV nâng cao tinh thần, trách nhiệm, phong cách phục vụ nhân dân; xử lý nghiêm CCVCNV vi phạm pháp luật và các quy định của Ngành, thiếu tinh thần trách nhiệm trong công việc và phong cách phục vụ yếu kém.

Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình công tác năm để thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; Chủ động và sáng tạo trong công tác ứng phó với những diễn biến phức tạp của tình hình chính trị, kinh tế - xã hội, thiên tai, dịch bệnh trên thế giới và trong nước đối với lĩnh vực BHXH, BHYT; Kịp thời tháo gỡ khó khăn và báo cáo BHXH tỉnh, địa phương giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền và đưa ra các giải pháp phù hợp nhằm hoàn thành mục tiêu phong trào thi đua./.

Phản hồi

Các tin khác