Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nỗ lực thực hiện Nghị quyết Nghị quyết số 36-NQ/TW
Ảnh minh họa (Nguồn ảnh: KV)

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 5/3/2020 của Chính phủ về ban hành Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Kế hoạch nhằm quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, chủ trương lớn, khâu đột phá, giải pháp được đề ra trong Nghị quyết số 36-NQ/TW và những nội dung, giải pháp được nêu trong Nghị quyết số 26-NQ/CP, góp phần sớm đưa Nghị quyết số 36-NQ/TW đi vào cuộc sống.

Kế hoạch nêu rõ, về nhiệm vụ, đến năm 2025, cần rà soát, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn phục vụ phát triển kinh tế biển theo hướng phát triển bền vững. Qua đó, bảo đảm tính khả thi, đồng bộ, thống nhất, phù hợp với chuẩn mực luật pháp và các hiệp định, điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia.

Đi cùng với đó, tạo hành lang pháp lý thuận lợi để huy động các nguồn lực trong và ngoài nước cho đầu tư xây dựng hạ tầng, phát triển khoa học, công nghệ, nguồn nhân lực và chuyển giao các ứng dụng khoa học, công nghệ tiến tiến trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, nhất là các lĩnh vực phục vụ phát triển kinh tế biển.

Đặc biệt là xây dựng và hoàn thiện đồng bộ các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đề án liên quan đến phát triển kinh tế biển, trong đó tập trung xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt: Chiến lược Phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy hoạch Bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050,…

Đi cùng với đó, tổ chức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển lâm nghiệp, thủy sản bền vững và phòng chống thiên tai, về biển và hải đảo tới nhân dân trong nước, kiều bào ta ở nước ngoài và cộng đồng quốc tế.

Để triển khai các nhiệm vụ hiệu quả, Bộ NN&PTNT đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chú ý triển khai một số nhóm nhiệm vụ trọng tâm để phục vụ phát triển kinh tế biển Việt Nam.

Trong đó, về công tác phòng chống thiên tai, đến năm 2025, cần hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn thi hành pháp luật; cơ chế, chính sách về phòng, chống thiên tai; quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn, tiêu chí kiểm soát đảm bảo an toàn trước thiên tai. Nâng cao năng lực tham mưu công tác phòng, chống thiên tai từ biển, đầu tư cơ sở hạ tầng, vật chất, trang thiết bị, xây dựng công cụ hỗ trợ; đào tạo, tập huấn nâng cao kỹ năng nghiệp vụ đội ngũ cán bộ.

Về lâm nghiệp, đến năm 2025, giáo dục nâng cao nhận thức, phổ biến, tuyên truyền cho mọi thành phần trong xã hội; thống nhất, nhận thức về vai trò, chức năng và tầm quan trọng đặc biệt của hệ sinh thái rừng ven biển trong phát triển kinh tế bền vững, tăng trưởng xanh, bảo tồn đa dạng sinh học, ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng; bảo vệ toàn bộ diện tích rừng ven biển hiện có.

Trên lĩnh vực thủy sản, Bộ NN&PTNT nêu rõ, cần xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các chính sách ưu tiên đầu tư các công trình cơ sở hạ tầng như về: khai thác thủy sản, nuôi biển, các công trình trên các vùng hải đảo và các ngư trường trọng điểm. Khuyến khích thu hút đầu tư nước ngoài, các doanh nghiệp tư nhân và đặc biệt là hình thức hợp tác công - tư trong các lĩnh vực thủy sản.

Bên cạnh đó, thực hiện đầu tư hiệu quả xây dựng và phát triển 6 trung tâm nghề cá lớn. Trong đó, có 5 trung tâm nghề cá lớn gắn với các ngư trường trọng gồm: Trung tâm nghề cá Hải Phòng, gắn với ngư trường Vịnh Bắc Bộ; Trung tâm nghề cá Đà Nẵng, gắn với ngư trường Biển Đông và Hoàng Sa; Trung tâm nghề cá Khánh Hòa, gắn với ngư trường Nam Trung Bộ và Trường Sa; Trung tâm nghề cá Bà Rịa - Vũng Tàu, gắn với ngư trường Đông Nam Bộ,…/.

 

Phản hồi

Các tin khác