Kho bạc Nhà nước: Tiếp tục đổi mới, nâng cao công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

Với đặc thù công việc của hệ thống KBNN có liên quan với khách hàng đến giao dịch tại Kho bạc, đòi hỏi người cán bộ KBNN không chỉ vững vàng về nghiệp vụ mà phải có phẩm chất đạo đức trong sáng, liêm khiết. (Ảnh: M.P)

Chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

Hiện nay, Đảng bộ cơ quan KBNN có 15 chi bộ với 285 đảng viên. Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng uỷ cơ quan KBNN và cấp ủy các chi bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức có hiệu quả việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước đến từng cán bộ, đảng viên. Trong nhiệm kỳ qua, căn cứ kế hoạch của Đảng ủy Bộ Tài chính, Đảng bộ KBNN đã tổ chức 3 hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết khóa XII của Đảng. 100% cán bộ, đảng viên tham dự đã nghiêm túc viết báo cáo thu hoạch kết quả học tập các nghị quyết, chỉ thị.

Cùng với việc chú trọng tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Đảng ủy cơ quan KBNN thường xuyên quan tâm, nắm bắt kịp thời tư tưởng, chính trị của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị. Đảng ủy cũng đã thực hiện nhiều giải pháp nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên; gắn việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ kiểm soát chi ngân sách. Các nội dung học tập được lồng ghép vào các buổi sinh hoạt của Đảng bộ và các chi bộ trực thuộc, qua đó, góp phần nâng cao công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức; tạo chuyển về tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên.

Với đặc thù công việc của hệ thống KBNN có liên quan với khách hàng đến giao dịch tại Kho bạc, đòi hỏi người cán bộ KBNN không chỉ vững vàng về nghiệp vụ mà phải có phẩm chất đạo đức trong sáng, liêm khiết. Do vậy, căn cứ hướng dẫn của Đảng ủy Bộ Tài chính, Đảng ủy cơ quan cùng với Lãnh đạo KBNN đã ban hành Nghị quyết về cán bộ, công chức, đảng viên; lãnh đạo các đoàn thể xây dựng chương trình kế hoạch tu dưỡng và rèn luyện của cá nhân gắn với việc thực hiện tốt quy định về tiêu chuẩn, đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức KBNN và quy định về “5 xây, 5 chống”.

Việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức, đạo đức nghề nghiệp trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tiếp tục nâng cao ý thức và tư tưởng về tác phong, lề lối làm việc, đạo đức của mỗi đảng viên, viên chức trong hệ thống KBNN. Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, biện pháp quản lý, tăng cường sử dụng hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ đã giúp các đơn vị KBNN nói chung và cơ quan KBNN nói riêng phát hiện và ngăn chặn các sai sót, tạo lòng tin và sự tín nhiệm đối với khách hàng đến giao dịch.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy, Ban lãnh đạo KBNN cũng đã phát động nhiều phong trào thi đua gắn với việc “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” như: Thi đua “lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “nữ công chức KBNN giỏi việc nước đảm việc nhà”; thực hiện “văn minh công sở”, “văn hóa nghề Kho Bạc”, “Người cán bộ kiểm ngân liêm khiết”… Đồng thời, nhân rộng những điển hình tiên tiến xuất sắc làm theo lời Bác, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn hệ thống KBNN.

Có thể khẳng định, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao các cấp ủy đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ KBNN đều có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, tích cực đấu tranh với các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch. Các cán bộ, đảng viên đều có nhận thức đúng đắn, nghiêm túc chấp hành sự phân công công tác của Đảng, lãnh đạo đơn vị; thực hiện nghiêm nội quy, quy chế, kỷ luật lao động; có ý thức trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đến nay, không có cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống hoặc dao động về tư tưởng chính trị, nói và làm trái với quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 100% chi bộ đạt danh hiệu “Chi bộ trong sạch vững mạnh”, 98% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Để phát huy hơn nữa hiệu quả của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy cơ quan KBNN tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các chỉ thị, quy định của Bộ Chính trị và Ban Bí thư về sinh hoạt đảng. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ, cán bộ, đảng viên về sự cần thiết và yêu cầu nâng cao chất lượng, sinh hoạt Đảng.

Cùng với đó, Đảng ủy cơ quan KBNN tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tập trung lãnh đạo, giải quyết những vấn đề thiết thực, cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm; chú trọng nắm bắt tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và quần chúng; ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tập trung bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hoá, vận dụng đúng đắn, sáng tạo các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; thường xuyên cập nhật những vấn đề lý luận và thực tiễn của đất nước, của ngành để nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ.

Ngoài ra, nhằm củng cố lập trường tư tưởng chính trị cho đảng viên, Đảng uỷ KBNN sẽ tăng cường tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, tạo điều kiện để các đảng viên tham gia thảo luận, trao đổi ý kiến; tổ chức các hoạt động về nguồn… nhằm giáo dục, bồi dưỡng lý luận, chính trị cho cán bộ, đảng viên.

 

Phản hồi

Các tin khác