Vĩnh Phúc: Biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020

Hình ảnh tại buổi gặp mặt

Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc vừa tổ chức gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt trận tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020) và biểu dương điển hình tiên tiến, giai đoạn 2015 – 2020.

Ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Tuấn Khanh nhấn mạnh: Bám sát sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và nhiệm vụ chính trị của địa phương, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Tổ chức và vận động các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh.

Nổi bật là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào “Toàn dân tham gia xây dựng, cải tạo hệ thống rãnh thoát nước, khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư” được phát triển rộng khắp, gắn kết nhiều nội dung thiết thực ở cơ sở. Đến nay, cùng với 100% các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, toàn tỉnh đã hoàn thành cải tạo trên 600km hệ thống rãnh thoát nước (vượt chỉ tiêu đã đăng ký) với tổng kinh phí trên 1.136 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ hơn 530 tỷ đồng, nhân dân đóng góp 600 tỷ đồng.

Các hoạt động chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được quan tâm thực hiện có hiệu quả. Trong 5 năm qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã huy động ủng hộ hàng trăm tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng gần 2.000 nhà đại đoàn kết; hỗ trợ giống, vốn tư liệu sản xuất cho các hộ nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh xuống còn dưới 1%.

Ghi nhận và biểu dương các kết quả của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh Vĩnh Phúc đạt được trong thời gian qua, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh đề nghị trong thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo Thông báo kết luận số 160 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tăng cường nắm bắt và kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng, những kiến nghị chính đáng của nhân dân. Tiếp tục thực hiệu quả các cuộc vận động, phong trào, nhất là Cuộc vận động đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phong  trào “Toàn dân tham gia xây dựng, cải tạo hệ thống rãnh thoát nước, khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư”. Nghiên cứu, đề ra các nội dung thiết thực để tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đạt chuẩn, góp phần xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, thôn nông thôn mới kiểu mẫu trong giai đoạn 2021-2025.

Cùng với đó, nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo các quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị. Tham mưu, phối hợp tổ chức tốt hoạt động đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với các tầng lớp nhân dân; chủ động, sáng tạo, thực hiện đồng bộ 6 nội dung công tác Mặt trận tham gia bầu cử đã được quy định trong Luật Mặt trận tổ quốc Việt Nam, trọng tâm là công tác hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người có đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; đồng thời kiện toàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh, bảo đảm tính đại diện, tiêu biểu và thiết thực. Xây dựng tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác mặt trận bảo đảm tinh gọn, hiệu quả, hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Phản hồi

Các tin khác