Chủ động, tích cực để đưa nghị quyết vào cuộc sống

Ngay sau thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, cấp ủy, chính quyền các cấp trong toàn tỉnh đã tập trung rà soát tình hình thực tế, phát huy thế mạnh của từng địa phương để ban hành các chương trình, đề án cụ thể thực hiện nghị quyết đại hội, tích cực triển khai với quyết tâm cao nhất sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Được Tỉnh ủy Bắc Giang chọn là một trong hai đảng bộ cấp trên cơ sở tổ chức đại hội điểm nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ tỉnh, ngay sau đại hội, Đảng bộ huyện Yên Dũng đã khẩn trương cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và 4 giải pháp đột phá trong chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội. Theo đồng chí Thạch Văn Chung, Bí thư Huyện ủy Yên Dũng, sau Đại hội, từ cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành đến công chức, viên chức, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trong toàn huyện đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tu dưỡng, rèn luyện về mọi mặt, nắm lấy thời cơ, tận dụng tốt thời cơ, lợi thế, vượt qua khó khăn thử thách; thay đổi phương pháp làm việc theo phương châm sâu sát hơn, gần gũi nhân dân hơn, hiểu dân hơn và giải quyết tốt hơn những quyền lợi chính đáng của nhân dân, tạo môi trường và lòng tin với nhân dân, với doanh nghiệp, thu hút mạnh mẽ các nguồn đầu tư vào địa bàn. Huyện ủy đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí trong cấp ủy để ổn định về mặt tổ chức, nhanh chóng đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống...

Nông dân xã Châu Minh, huyện Hiệp Hòa tích cực sản xuất để đưa nghị quyết vào cuộc sống. (Ảnh: TL).

Nông dân xã Châu Minh, huyện Hiệp Hòa tích cực sản xuất. (Ảnh: TL)

Đối với Đảng bộ huyện Hiệp Hòa, sau một nhiệm kỳ có những bước phát triển mạnh mẽ, việc xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV xác định cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Trong đó, mục tiêu tổng quát là phấn đấu đưa huyện Hiệp Hòa đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2021, đạt tiêu chí đô thị loại IV vào năm 2025. Đồng thời, tiếp tục ưu tiên đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, khu, cụm công nghiệp, đô thị, nông nghiệp, nông thôn, dịch vụ; quan tâm phát triển toàn diện lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đổi mới tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách thủ tục hành chính...

Được biết, điểm nổi bật trong Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là Đại hội đã thảo luận, thống nhất chương trình hành động thực hiện nghị quyết với những đề án, chương trình, kế hoạch thực hiện trên từng lĩnh vực, nội dung cụ thể ngay tại đại hội. Đây được đánh giá là chủ trương đúng và trúng để cấp ủy, chính quyền các cấp nhanh chóng cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội. Theo đó, ngày 04/12/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang đã ban hành Chương trình hành động số 03-CTr/TU về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là căn cứ quan trọng để các cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện.

Đặc biệt, trong thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, Bắc Giang đang bám sát phương châm “lấy công nghiệp làm trụ cột, động lực chính thúc đẩy tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển các lĩnh vực khác. Chủ động chuẩn bị tốt điều kiện về đất đai, mặt bằng với hạ tầng đồng bộ để thu hút các dự án đầu tư lớn, có tiềm năng”. Theo đó, thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục hoàn chỉnh các cơ chế ưu tiên, ưu đãi các nhà đầu tư chiến lược, tập đoàn kinh tế lớn, đầu tư lâu dài. Xây dựng nền nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững, dựa trên nền tảng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch. Phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ với chất lượng cao. Xây dựng các đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại. Đẩy mạnh hoạt động khởi nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế phát triển.

Đồng thời, tập trung quyết liệt giải quyết hiệu quả vấn đề ô nhiễm môi trường, thu gom, xử lý triệt để rác thải ra môi trường. Phát triển toàn diện giáo dục, đào tạo một cách cơ bản từ cơ sở mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục chuyên nghiệp, dạy nghề. Triển khai mạnh mẽ ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới phục vụ phát triển kinh tế xã hội; xây dựng địa phương có môi trường an ninh an toàn...

Có thể thấy, những điểm mới thể hiện trong Nghị quyết Đại hội XIX chính là những quan điểm, tư tưởng lớn của Đảng bộ về những định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Việc bám sát, triển khai cụ thể hóa các nội dung đó sẽ là điều kiện, nền tảng quan trọng để toàn Đảng bộ tỉnh phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đề ra đến năm 2025.

Với chương trình hành động cụ thể, thiết thực và sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX đã và đang nhanh chóng đi vào cuộc sống. Sự đồng lòng của cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nói chung, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nói riêng là cơ sở quan trọng để cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh từng bước xây dựng quê hương Bắc Giang ngày một phát triển mạnh giàu./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất