Nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên
Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong (giữa) chủ trì buổi họp báo thông tin về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. (Ảnh: PV)

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong (giữa) chủ trì buổi họp báo thông tin về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. (Ảnh: Minh họa. Nguồn: PV)

Chỉ thị nêu rõ, trong những năm qua, công tác tổ chức xây dựng Đảng được các cấp ủy tỉnh Lào Cai quan tâm, có nhiều đổi mới, cách làm sáng tạo, tạo chuyển biến tích cực. Tổ chức cơ sở đảng được kiện toàn phù hợp với việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ở cơ sở. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng được nâng lên. Chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy có chuyển biến tích cực; hầu hết đảng viên được phân công nhiệm vụ; công tác quản lý đảng viên chặt chẽ hơn. Công tác đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên được tiến hành nền nếp, hằng năm trên 90% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Công tác kết nạp đảng viên đạt kết quả cao, chất lượng được nâng lên, số lượng tăng mạnh, tỷ lệ đảng viên/dân số đạt 6,8%; 100% thôn bản có chi bộ độc lập, trong đó 80,31% có chi ủy. Công tác thi đua, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên được thực hiện kịp thời, chặt chẽ, đúng đổi tượng. Cơ sở vật chất phục vụ nghiệp vụ công tác đảng được đầu tư ... Các kết quả nêu trên đã góp phần rất quan trọng xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của không ít tổ chức cơ sở đảng còn yếu. Vai trò lãnh đạo hạt nhân chính trị ở một bộ phận chi bộ chưa được khẳng định; phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc, nội dung, chế độ sinh hoạt cấp ủy, đảng bộ, chi bộ chậm đổi mới, số buổi sinh hoạt chuyên đề ít; tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ, cấp ủy còn yếu. Số lượng trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố chưa là đảng viên còn cao. Công tác phát triển tổ chức đảng, kết nạp đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước và người theo tôn giáo còn gặp nhiều khó khăn. Một số đảng bộ kết nạp đảng viên năm sau giảm hơn năm trước, không đạt kế hoạch phấn đấu (có những chi bộ nhiều năm liền không kết nạp đảng viên); chất lượng đảng viên mới kết nạp ở một số nơi còn thấp. Công tác rà soát, sàng lọc đảng viên ở một số cấp ủy cơ sở chưa thật sự quyết liệt, còn biểu hiện nể nang. Một số chi bộ còn lúng túng trong phân công nhiệm vụ cho đảng viên, có nơi đồng nhất với nhiệm vụ chuyên môn. Tính tiền phong, gương mẫu và phẩm chất đạo đức của một bộ phận đảng viên có dấu hiệu giảm sút; số đảng viên bỏ sinh hoạt, không nộp hồ sơ chuyển đảng, vi phạm phải xử lý kỷ luật, xoá tên có xu hướng tăng. Một số đảng viên chuyển nơi công tác hoặc nơi ở nhưng không cắt chuyển sinh hoạt đảng theo quy định. Một số đảng viên ngay sau khi nghỉ hưu đã xin miễn sinh hoạt đảng hoặc không tham gia sinh hoạt thường xuyên. Việc tổ chức sinh hoạt định kỳ tại nơi cư trú còn hình thức, một chiều; ý thức trách nhiệm của một sổ đảng viên đang công tác chưa tích cực, gương mẫu trong giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.

Những hạn chế, yếu kém nêu trên có nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu là: Công tác xây dựng tố chức đảng, đảng viên chưa được các cấp ủy coi trọng; nhiều nơi chỉ chú trọng công tác cán bộ, coi nhẹ công tác xây dựng tổ chức đảng và đảng viên. Năng lực, trình độ của một số cấp ủy viên, bí thư cấp ủy, đảng viên chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Công tác kiểm tra, giám sát của một số cấp ủy, người đứng đầu chưa được coi trọng, thiếu quyết liệt, thường xuyên; chưa xử lý nghiêm minh, kịp thời những đảng viên không chấp hành chế độ sinh hoạt hoặc chuyển sinh hoạt đảng theo quy định và đảng viên suy thoái tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 2025, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng tổ chức đảng, đảng viên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm, đề ra các giải pháp củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ cụ thể sau:

Nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng về công tác tổ chức xây dựng đảng, trong đó công tác xây dựng, phát triển tổ chức đảng và đảng viên là trách nhiệm của tập thể cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy. Nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, kỹ năng và nghiệp vụ công tác đảng cho đội ngũ cấp uỷ viên cơ sở, nhất là bí thư cấp uỷ. Bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng.

Tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, trọng tâm là nâng cao chất lượng ban hành, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kế hoạch công tác hàng năm của cấp ủy. Rà soát, kiện toàn, sắp xếp các tố chức đảng theo đúng quy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ các loại hình tổ chức cơ sở đảng và phù hợp với việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Các cấp ủy căn cứ đặc điểm, tình hình cụ thể để sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc; hướng dẫn cấp uỷ cấp dưới trực tiếp, chi bộ xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của cấp uỷ, chi bộ.

Kịp thời kiện toàn cấp ủy, bí thư cấp ủy; thực hiện bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch hội đồng nhân dân cấp xã hoặc thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (trừ trường hợp đặc biệt), bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã ở những nơi đủ điều kiện. Quan tâm phát triển đảng đối với đội ngũ trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố; lựa chọn, giới thiệu đảng viên có phẩm chất, năng lực, uy tín để nhân dân bầu làm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố.

Rà soát, bổ sung quy hoạch, chuẩn bị tốt nhân sự cấp ủy các cấp nhiệm kỳ tiếp theo. Lấy quy hoạch cấp ủy làm cơ sở để quy hoạch các chức danh lãnh đạo chính quyền, mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội các cấp; lấy quy hoạch cấp dưới làm cơ sở để quy hoạch cấp trên; quy hoạch phải có tính “động” và “mở”, bảo đảm liên thông giữa các cấp, các ngành, các địa phương.

Xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng kỳ năng lãnh đạo, quản lý, nghiệp vụ công tác đảng nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, kỹ năng và nghiệp vụ công tác đảng cho đội ngũ cấp uỷ viên, nhất là bí thư cấp uỷ và những người trực tiếp làm nghiệp vụ công tác đảng ngay từ đầu nhiệm kỳ; hằng năm tổ chức bồi dưỡng cập nhật nội dung kiến thức mới.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng; thực hiện có nền nếp sinh hoạt chuyên đề. Thực hiện nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả việc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng. Phân công cấp uỷ viên các cấp theo dõi, phụ trách cơ sở; bí thư, phó bí thư, uỷ viên ban thường vụ, cấp uỷ viên các cấp dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư; cán bộ, công chức làm công tác chuyên môn về xây dựng Đảng tại các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện định kỳ dự sinh hoạt chi bộ, đảng ủy cơ sở. Nghiêm túc thực hiện việc chi bộ hằng năm phân công công tác cho đảng viên và bổ sung điều chỉnh theo yêu cầu nhiệm vụ phù họp với tình hình thực tể; bảo đảm mọi đảng viên đều được phân công nhiệm vụ cụ thể, hàng tháng đánh giá tại kỳ sinh hoạt chi bộ. Phân công đảng viên cư trú tại địa phương theo dõi, giúp đỡ hộ gia đình với các hình thức phù hợp để truyền đạt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đến với nhân dân và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Đổi mới việc quản lý và t chức họp định kỳ đối với đảng viên nơi cư trú. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ thường kỳ, chuyên đề và phân công nhiệm vụ đảng viên; kịp thời xử lý các chi bộ, đảng viên vi phạm.

Cấp ủy, chi bộ quản lý chặt chẽ đội ngũ đảng viên về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, trình độ, năng lực và sinh hoạt Đảng; đảng viên phải tự giác đặt minh trong sự quản lý của cấp ủy, chi bộ. Phân công cấp ủy viên phụ trách, thường xuyên làm việc với chi bộ, tiếp xúc với đảng viên để nắm bắt, giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đảng của đảng viên. Thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế, các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy về quản lý, khai thác hồ sơ đảng viên. Khắc phục triệt để tình trạng dễ dãi, nể nang, né tránh trong công tác đánh giá, phân loại đảng viên.

Thực hiện tốt công tác tạo nguồn, xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch kết nạp đảng viên, phấn đấu mỗi chi bộ trong nhiệm kỳ phải kết nạp được 1 đảng viên trở lên (trừ những cơ quan, đơn vị có 100% cán bộ, công chức, viên chúc và người lao động là đảng viên). Khắc phục tình trạng chạy theo số lượng, xem nhẹ chất lượng; việc kết nạp đảng viên và công nhận đảng viên chính thức phải bảo đảm đúng tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục. Xác định vai trò và trách nhiệm cho tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên trong việc đào tạo, giới thiệu nguồn là đoàn viên để kết nạp Đảng.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào thực hiện nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng bảo đảm đồng bộ, liên thông trong toàn Đảng bộ. Thực hiện nghiêm chế độ nhập, cập nhật, đồng bộ và khai thác cơ sở dữ liệu trong Hệ thống thông tin chuyên ngành Tổ chức Xây dựng Đảng.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác rà soát, sàng lọc đội ngũ đảng viên ngay từ các chi bộ; kịp thời phát hiện và kiên quyết đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng bằng các hình thức thích hợp.

Các cấp ủy có kế hoạch quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị này. Chỉ đạo tiến hành kiểm tra, giám sát chuyên đề về công tác quản lý, phân công nhiệm vụ đảng viên, việc nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, chấp hành nguyên tắc, chế độ sinh hoạt đảng và tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên, công tác quản lý hồ sơ đảng viên... Huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy rà soát, đầu tư trang bị kỹ thuật, bố trí cán bộ có trình độ công nghệ thông tin, năng lực đáp ứng yêu cầu quản lý, khai thác hiệu quả Hệ thống thông tin chuyên ngành Tổ chức Xây dựng Đảng.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền, phổ biển, quán triệt Chỉ thị; chủ trì, phổi hợp chỉ đạo, hướng dẫn việc đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác đảng, bồi dưỡng đảng viên mới. Hằng năm, hướng dẫn các đợt sinh hoạt chuyên đề xây dựng Đảng về đạo đức gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu chỉ đạo tiếp tục kiện toàn mô hình tổ chức đảng phù hợp với Quy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ các loại hình đảng bộ, chi bộ gắn với việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy; nghiên cứu, tham mưu xây dựng Quy định về chức năng, nhiệm vụ của các loại hình tổ chức đảng trên địa bàn tỉnh phù hợp với đặc điểm, tình hình; củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy viên, bí thư cấp uỷ; chủ trì ứng dụng và khai thác hiệu quả Hệ thống thông tin chuyên ngành Tổ chức Xây dụng Đảng; phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; hằng năm báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả thực hiện Chỉ thị.

Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và triển khai thực hiện Hệ thống thông tin chuyên ngành Tổ chức Xây dựng Đảng.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phát huy trách nhiệm tham gia xây dựng Đảng, thực hiện tốt việc giám sát các tố chức đảng và đảng viên. Tích cực phát hiện, giới thiệu quần chúng ưu tú cho tổ chức đảng; đồng thời, giảm sát đảng viên, phát hiện cho tổ chức đảng những đảng viên suy thoái về đạo đức, lối sống, có biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy tham mưu, xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị. Chỉ thị này phổ biến đến chi bộ./.

Phản hồi

Các tin khác