Lào Cai: Xây dựng chương trình thực hiện nghị quyết gắn với tình hình thực tế của tỉnh
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong phát biểu kết luận Hội nghị. (Ảnh: LC)

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong phát biểu kết luận Hội nghị. (Ảnh: LC)

Báo cáo sơ kết công tác quý I/2021 của Tỉnh ủy trình bày tại Hội nghị ghi nhận, trong 3 tháng đầu năm, Tỉnh ủy Lào Cai đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 theo hướng linh hoạt, chủ động, sáng tạo; phương châm triển khai là kịp thời, quyết liệt, đồng bộ; tích cực rà soát, lựa chọn các nhiệm vụ trọng yếu để chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện; xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho từng ngành, lĩnh vực; quan tâm triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế... Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, các đại biểu đã chỉ rõ những tồn tại cần khắc phục như thủ tục cấp quyền sử dựng đất cho tổ chức, cá nhân, liên quan đến sử dụng đất đai còn nhiêu khê, thời gian thực hiện, chờ đợi kéo dài; vấn đề quy hoạch đất rừng và sử dụng đất rừng còn chồng chéo, có những điểm vướng, khó thực hiện khiến hoạt động khát sát, đầu tư của doanh nghiệp, nhất là các tập đoàn, tổng công ty vào địa bàn gặp nhiều điểm nghẽn, khó khăn.

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến đối với: Báo cáo 3 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác tôn giáo trong tỉnh hình mới; Báo cáo việc cung cấp thông tin cho báo chí các kỳ họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (nội dung công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng), các kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Báo cáo đánh giá kết quả 5 năm triển khai thực hiện Kết luận số 120-KL/TW ngày 7/1/2016 của Bộ Chính trị khóa XI  về "tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”; Báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 9/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể....

Kết luận Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong đã chỉ ra những nội dung công tác cụ thể trong thời gian tới, trong đó, cần quan tâm hơn nữa tới phát triển kinh tế số, quản lý số, vấn đề ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, hạ tầng đô thị. Về sản xuất nông nghiệp, cần có chiến lược phát triển nông nghiệp dài hạn, tầm nhìn 5 năm, 10 năm và thậm chí dài hơn thế, xác định rõ những tiềm năng, biến khó khăn thành lợi thế riêng.

Đối với Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, các nội dung triển khai cần gắn chặt với thực tế của Lào Cai, trong đó coi trọng 3 điểm cốt lõi là: Thể chế, nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng. Đối với thể chế, lấy cải cách hành chính làm trọng tâm, chỉ có cải cách thể chế tốt mới có nguồn nhân lực tốt, mới huy động được nguồn lực dồi dào, Lào Cai mới là điểm đến sáng hơn.../.

Phản hồi

Các tin khác