Quảng Ngãi tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong năm 2021
Tại Hội nghị tổng kết công tác ngành Kiểm tra Đảng tỉnh Quảng Ngãi năm 2020 vừa qua, nhiều nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao năng lực công tác của ngành đã được đặt ra cho năm 2021

Tại Hội nghị tổng kết công tác ngành Kiểm tra Đảng tỉnh Quảng Ngãi năm 2020 vừa qua, nhiều nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao năng lực công tác của ngành đã được đặt ra cho năm 2021

Đây là nhận định của đồng chí Đặng Ngọc Huy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi khi đề cập đến nhiệm vụ của ngành Kiểm tra Đảng tại địa phương này trong năm 2021.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi Đặng Ngọc Huy, năm 2020 công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng tại Đảng bộ Quảng Ngãi thu được nhiều kết quả nhất định, song thực tế cũng cho thấy công tác này của Đảng bộ vẫn còn những mặt hạn chế.

“Một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa quan tâm đúng mức, thiếu quyết liệt, chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát nên kết quả thực hiện chưa đều và chưa tạo sự chuyển biến rõ nét; công tác kiểm tra đảng viên là cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý khi có dấu hiệu vi phạm chưa nhiều, chứa tập trung vào những nội dung, lĩnh vực trọng tâm, nhạy cảm, còn tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm trong công tác kiểm tra. Việc chủ động tự kiểm tra, tự phát hiện và xử lý vi phạm trong nội bộ vẫn là khâu yếu; một số tổ chức đảng, đảng viên có khuyết điểm, sai phạm nhưng chậm phát hiện, xử lý kéo dài….”. Đồng chí Đặng Ngọc Huy lưu ý.

Để công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, góp phần xây dựng tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng trong sạch, vững mạnh... Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi Đặng Ngọc Huy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên toàn tỉnh tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

Đồng chí Đặng Ngọc Huy lưu ý: “Cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy phải tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét hơn trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm. Đồng thời, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy cần tăng cường theo dõi, nắm tình hình, kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn UBKT cấp dưới trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng theo Quy định 159 của Ban Bí thư”.

Cùng với yêu cầu trên, theo đồng chí Đặng Ngọc Huy, bước vào năm 2021, toàn ngành Kiểm tra Đảng của Quảng Ngãi sẽ phải thực hiện quyết liệt, thường xuyên, đồng bộ công tác kiểm tra, giám sát; coi trọng phòng ngừa, lấy xây là chính, kết hợp kiểm tra, giám sát thường xuyên với đột xuất theo chuyên đề và kiểm tra khi có đâu hiệu vi phạm; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, giải quyết sớm, không để vi phạm nhỏ tích thành sai phạm lớn. Xử lý nghiêm minh và công khai những tổ chức đảng và đảng viên vi phạm....

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi cũng đề nghị ngành Kiểm tra Đảng ở địa phương tăng cường công tác phối hợp giữa công tác kiểm tra, giám sát với thanh tra, kiểm toán, điều tra, tuy tố, xét xử của Nhà nước; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị- xã hội và Nhân dân đối với công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Quan tâm xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới...

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát năm 2020 được UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi tuyên dương, khen thưởng.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát năm 2020 được UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi tuyên dương, khen thưởng.

Trong năm 2020, cấp ủy và UBKT các cấp tỉnh Quảng Ngãi đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng theo quy định của Điều lệ Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Cấp ủy các cấp kiểm tra 298 tổ chức đảng, 515 đảng viên (103 cấp ủy viên); giám sát 278 tổ chức đảng, 463 đảng viên (127 cấp ủy viên); kết luận, có 18 tổ chức đảng, 8 đảng viên khuyết điểm, vi phạm, phải thi hành kỷ luật 4 đảng viên. Giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng và giữ nguyên hình thức kỷ luật 2 trường hợp.

UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 19 tổ chức đảng và 55 đảng viên (24 cấp ủy viên), kết luận vi phạm phải thi hành kỷ luật 21 đảng viên. Kiểm tra 258 tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; kết quả có 70 tổ chức đảng thực hiện chưa tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 1 đảng viên; kết quả, giảm hình thức kỷ luật từ cảnh cáo xuống khiển trách. Giám sát 169 tổ chức đảng, 137 đảng viên (67 cấp ủy viên); phát hiện 1 tổ chức đảng, 1 đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Giải quyết tố cáo 7 đảng viên, vi phạm phải thi hành kỷ luật 2 đảng viên. Kiểm tra 16 tổ chức đảng trong việc thu, chi ngân sách đảng và 217 tổ chức đảng về thu nộp, quản lý và sử dụng đảng phí....

Các cấp có thẩm quyền trong tỉnh đã thi hành kỷ luật 180 đảng viên (59 cấp ủy viên), bằng các hình thức: khiển trách 129, cảnh cáo 35, cách chức 4, khai trừ 12 trường hợp. Ngoài ra, thực hiện Thông báo 798, 799, ngày 4/5/2020 của UBKT Trung ương, UBKT Tỉnh ủy tiến hành xem xét, xử lý và đề nghị xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức đảng, đảng viên có liên quan.

Tuy nhiên, theo báo cáo của UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng tại Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi vẫn còn một số tồn tại, khuyết điểm. Trong đó số lượng các cuộc kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT các cấp trong tỉnh theo kế hoạch giảm so với cùng kỳ năm 2019; một số UBKT cấp huyện và cấp cơ sở tham mưu giúp cấp ủy triển khai thực hiện không hoàn thành chương trình, kế hoạch đề ra. Nhiều UBKT cấp huyện và cơ sở chưa tiến hành kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm…

Trước yêu cầu của nhiệm vụ trong năm 2021, theo đồng chí Võ Văn Quỳnh, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi, toàn ngành sẽ thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBKT Trung ương và của Tỉnh ủy; đồng thời đã đặt ra 05 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để tập trung thực hiện. Trong đó sẽ tập trung xây dựng chương trình kiểm tra toàn khóa; kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2021 và chủ động triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 32 Điều lệ Đảng. Đặc biệt, sẽ chú trọng tăng cường công tác và chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện và kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; tập trung kiểm tra những nơi có vấn đề phức tạp, dư luận quan tâm, các lĩnh vực kinh tế- tài chính, hành chính, tư pháp, giáo dục; địa bàn, lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng…/.

Phản hồi

Các tin khác