TP Hồ Chí Minh ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội

Đại hội Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ XI đã đề ra nhiều nội dung quan trọng, nhằm đưa TP Hồ Chí Minh ngày càng phát triển, cùng cả nước, vì cả nước

Chương trình hành động đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ TP. Trong đó tập trung các giải pháp phát triển kinh tế nhanh và bền vững trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và tăng năng suất lao động. Đồng thời phát triển văn hóa - xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế, làm nền tảng cho TP phát triển bền vững; phát huy hiệu quả mọi nguồn lực phát triển hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ; đảm bảo quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội. Song song đó là các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế; đổi mới quản lý TP Hồ Chí Minh. Đồng thời tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền, nâng cao chất lượng công tác dân vận, tăng cường gắn bó mật thiết giữa Đảng với Nhân dân.

Chương trình hành động nhằm tổ chức quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ TP; nâng cao năng lực tổ chức thực hiện chương trình hành động, các kế hoạch cụ thể, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả nhằm lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Đồng thời, Thành ủy cùng các cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp phải có kế hoạch kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện chương trình hành động của TP và tại đơn vị mình. Bên cạnh đó là kịp thời động viên, khen thưởng gắn với chấn chỉnh, xử lý trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Chương trình hành động cũng giao các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tổ chức quán triệt, nắm vững Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ TP để cụ thể hóa chương trình hành động, gắn với thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ của từng đảng bộ phù hợp với thực tiễn của địa phương, đơn vị. Việc đánh giá giữa nhiệm kỳ sẽ được tổ chức thực hiện vào năm 2023.

Phản hồi

Các tin khác