Bến Tre xây dựng kế hoạch hoàn thiện 5 mô hình hợp tác xã kiểu mới
Tỉnh Bến Tre sẽ lựa chọn, xây dựng kế hoạch hoàn thiện 5 mô hình HTX kiểu mới hoạt động hiệu quả gắn với chuỗi giá trị sản phẩm, hàng hóa chủ lực. (Ảnh Vũ Sinh)

Tỉnh Bến Tre sẽ lựa chọn, xây dựng kế hoạch hoàn thiện 5 mô hình HTX kiểu mới.

(Ảnh minh họa: TTXVN)

UBND tỉnh Bến Tre vừa ban hành kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) năm 2021 nhằm mục tiêu phát triển kinh tế tập thể với nòng cốt là HTX hoạt động hiệu quả, bền vững, đúng thực chất theo Luật HTX  năm 2012, góp phần xây dựng xã hội hợp tác, đoàn kết, cùng chia sẻ sự thịnh vượng và quản lý một cách dân chủ, đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đặc biệt là đối với nông nghiệp và nông thôn…

 Theo đó, trong năm 2021, Bến Tre sẽ tuyên truyền, vận động, tư vấn, hỗ trợ phát triển khoảng 50 tổ hợp tác, 15 HTX, 6 HTX kiểu mẫu, nâng tổng số HTX toàn tỉnh là 174 HTX; củng cố, kiện toàn, nâng chất các HTX hiện có. Số lượng thành viên, lao động tăng 5%/năm, thu nhập bình quân mỗi năm tăng từ 5 đến 10%. Tổng doanh thu của các HTX tăng 5%/năm, lợi nhuận tăng từ 5 đến 7%. Trong đó doanh thu, nộp thuế và lợi nhuận từng lĩnh vực tăng 5%. Số HTX khá, giỏi đạt trên 80%. Tỷ lệ cán bộ HTX đạt trình độ sơ cấp, trung cấp tăng 5 đến 10% mỗi năm; trình độ cao đẳng, đại học tăng 5% mỗi năm.

 Tỉnh sẽ lựa chọn, xây dựng kế hoạch hoàn thiện 5 mô hình HTX kiểu mới hoạt động hiệu quả gắn với chuỗi giá trị sản phẩm, hàng hóa chủ lực của địa phương để làm thí điểm nhân rộng trong toàn tỉnh.

 Tập huấn 100% cán bộ, quản lý, điều hành về kỹ năng, nghiệp vụ; đào tạo từ 90% cán bộ quản lý, điều hành HTX các kỹ năng chuyên môn đáp ứng yêu cầu phát triển của HTX; hỗ trợ 100% các sáng lập viên trong công tác tuyên truyền, vận động, xây dựng điều lệ, phương án sản xuất, kinh doanh, tổ chức hội nghị thành lập, hướng dẫn hồ sơ đăng ký HTX, hỗ trợ kinh phí thành lập mới, xây dựng các quy chế hoạt động và các thủ tục khác liên quan đến tổ chức và hoạt động của HTX.

 UBND tỉnh giao Sở kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối triển khai thực hiện và yêu cầu các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện. Định kỳ 6 tháng báo cáo kết quả thực hiện về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo dõi chỉ đạo./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất