Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động Phong trào thi đua năm 2021
 
Lãnh đạo Bộ TN&MT traoBằng khen cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước Ngành Tài nguyên và Môi trường lần thứ IV, tháng 11/2020. Ảnh: TL

Lãnh đạo Bộ TN&MT trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước

Ngành Tài nguyên và Môi trường lần thứ IV, tháng 11/2020. Ảnh: TL

Theo đó, năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tổ chức Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp và là năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và các kế hoạch trên các lĩnh vực theo các nghị quyết của Đảng, Quốc hội.

Thiết thực chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và của ngành tài nguyên và môi trường trong năm 2021, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà phát động đợt thi đua trong toàn Ngành tài nguyên và môi trường năm 2021 với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới toàn diện để phát triển" nhằm khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành tài nguyên và môi trường; tạo không khí phấn khởi, hăng hái thi đua, qua đó phát huy trí tuệ, sức mạnh to lớn của mọi tập thể, cá nhân, lập thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế chính sách, pháp luật; thực hiện chuyển đổi số toàn diện Ngành; đẩy mạnh cải cách hành chính xây dựng chính phủ điện tử, chính quyền điện tử

Phong trào thi đua tập trung vào các nội dung: Thi đua đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế chính sách, pháp luật để quản lý, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nguồn tài nguyên cho phát triển, giải quyết hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thi đua thực hiện chuyển đổi số toàn diện ngành; xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng số, dữ liệu số, thông tin phục vụ quản lý, điều hành thông minh trên nền tảng thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0; đề xuất những sáng kiến, giải pháp nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu phù hợp với yêu cầu của thực tiễn.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính phủ điện tử, chính quyền điện tử; củng cố và hoàn thiện bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có tâm, có tầm, có phẩm chất tốt và trình độ chuyên môn cao, chuyên nghiệp.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả, sáng tạo các phong trào thi đua, trong đó trọng tâm là 4 phong trào thi đua đã được Thủ tướng Chính phủ phát động: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” và “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

Nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc từ thực tiễn.

Văn bản cũng quy định rõ các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc các Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Khối trưởng, Cụm trưởng các Khối, Cụm thi đua phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy Đảng, đoàn thể, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao của cá nhân, tập thể để tổ chức phát động thi đua, nhằm thực hiện tốt công việc hằng tháng, hằng quý, năm của cơ quan, đơn vị; đăng ký sáng kiến, các danh hiệu thi đua theo quy định và tạo điều kiện tốt nhất để tổ chức thực hiện thành công.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất