Chú trọng nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao

Đây là một trong những đề xuất của Bộ Nội vụ đối với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam.

Nhiều dấu ấn lớn

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Hội nghị Trung ương 7 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa đã xác định: Thanh niên là rường cột của nước nhà, là chủ nhân tương lai của đất nước. Thanh niên ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nguồn lực con người; đồng thời, Nghị quyết cũng xác định: chăm lo, phát triển thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực bảo đảm cho sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước.

Thực hiện Nghị quyết của Trung ương, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 2474/QĐ-TTg ngày 30/12/2011 phê duyệt Chiến lược Phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020; Quyết định số 1758/QĐ-TTg ngày 30/9/2013 phê duyệt Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 và Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 22/4/2014 phê duyệt Đề án bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở xã giai đoạn 2014 - 2020.

Trong đó, thực hiện Quyết định số 2474/QĐ-TTg, các bộ, ngành, địa phương đã triển khai các nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên; chú trọng xây dựng hệ thống chính sách, pháp luật đối với thanh niên trên các lĩnh vực; xây dựng các cơ chế, chính sách hỗ trợ, phát triển thanh niên; triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp của chiến lược… Việc triển khai Chiến lược đã đạt được một số kết quả tích cực.

Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: KS

Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn, kết quả tổng hợp báo cáo thực hiện Chiến lược của các bộ, ngành, địa phương cho thấy, về cơ bản, các chỉ tiêu đều đạt kế hoạch đề ra. 100% các bộ, ngành, địa phương đã ban hành chương trình, kế hoạch phát triển thanh niên.

Tổng kết 10 năm qua, các bộ, ngành, địa phương đã ban hành 1.870 văn bản triển khai thực hiện Chiến lược; triển khai thực hiện 6 mục tiêu, 8 nhóm chỉ tiêu phát triển thanh niên tại Quyết định số 2474 và 29 chỉ tiêu được điều chỉnh, bổ sung.

Bên cạnh đó, các bộ, ngành, địa phương đã bố trí, kiện toàn tổ chức bộ máy thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên theo quy định; nâng cao hiệu quả cơ chế phối hợp liên ngành giữa các bộ, cơ quan trung ương; giữa các sở, ngành thuộc UBND tỉnh, thành phố; giữa cơ quan quản lý nhà nước với các tổ chức chính trị - xã hội. Tính đến tháng 12/2020, tổ chức bộ máy làm công tác thanh niên của cả nước có 13.242 người. Trong đó, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ: 41 người; các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: 13.201 người (còn một số bộ, ngành, địa phương chưa báo cáo đầy đủ số liệu).

Đến nay, công tác quản lý nhà nước về thanh niên đã cơ bản khắc phục được tình trạng chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ với tổ chức đoàn thanh niên hoặc "khoán trắng" cho tổ chức đoàn thanh niên so với giai đoạn đầu thực hiện Chiến lược.

Các bộ, ngành, địa phương đều quan tâm đến công tác bồi dưỡng và nâng cao nhận thức của thanh niên trong cơ quan, đơn vị, địa phương về công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước; đẩy mạnh quan hệ hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực quản lý nhà nước đối với thanh niên, trao đổi kinh nghiệm xây dựng, thực hiện chính sách phát triển thanh niên; tạo điều kiện để cán bộ, công chức trẻ được tham gia các sự kiện đối ngoại nhà nước và đối ngoại nhân dân.

Điểm đáng chú ý khác là, sau 10 năm thực hiện Chiến lược, thanh niên ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm, nghĩa vụ đối với đất nước; nỗ lực phấn đấu học tập và lao động; nhiều thanh niên trở thành nhà lãnh đạo, quản lý, kinh doanh trẻ, giỏi; tỷ lệ trí thức trẻ trong lĩnh vực khoa học, công nghệ ngày càng gia tăng; sự tham gia của thanh niên vào đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước ngày càng được tăng cường.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ Nội vụ nhìn nhận, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Đó là, một số bộ, ngành, địa phương xây dựng chỉ tiêu phát triển thanh niên còn chung chung, chưa xuất phát trừ yêu cầu thực tiễn; một số chỉ tiêu phát triển thanh niên chưa được các cấp, các ngành triển khai thực hiện đồng bộ, chưa được đưa vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của bộ, ngành, địa phương. Còn nhiều bộ, ngành, địa phương chưa đạt được các chỉ tiêu phát triển thanh niên đã đề ra.

Nhiều nhiệm vụ, đề án thực hiện Chiến lược của các bộ, ngành, địa phương còn chưa hoàn thành hoặc chậm tiến độ, ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả thực hiện Chiến lược chung của cả nước...

Coi chỉ tiêu phát triển thanh niên là chỉ tiêu chiến lược quốc gia

Trên cơ sở những thành tưu, hạn chế trong 10 năm thực hiện Chiến lược, Bộ Nội vụ kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Ban cán sự đảng Chính phủ và các cơ quan liên quan tổng kết, đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về Đề án tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về công tác thanh niên tại Thông báo số 327-TB/TW ngày 16/4/2010 của Ban Chấp hành Trung ương. Trên cơ sở đó, tăng cường nguồn lực cho bộ máy làm công tác quản lý nhà nước về thanh niên trong cả nước bảo đảm thống nhất, đáp ứng yêu cầu phát triển thanh niên trong giai đoạn mới.

Với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ đề xuất chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương rà soát, đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên, trên cơ sở đó đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Luật Thanh niên và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Trong đó, chú trọng lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao; có chính sách đối với nhóm thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên dễ bị tổn thương để thực hiện mục tiêu của Chính phủ “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Mặt khác, chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương lồng ghép thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về thanh niên trong chương trình, kế hoạch, đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội của bộ, ngành, địa phương hằng năm và trong từng giai đoạn; coi chỉ tiêu phát triển thanh niên là chỉ tiêu chiến lược quốc gia và kết quả thực hiện là một trong những chỉ số đánh giá sự tăng trưởng của từng bộ, ngành, địa phương và của cả nước…

Bộ Nội vụ cũng đề nghị, trên cơ sở dự báo tình hình thanh niên trong những năm tới, các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo việc xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển thanh niên của bộ, ngành, địa phương sát với thực tiễn, bảo đảm khả thi; các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thanh niên gắn với chỉ tiêu phát triển của từng ngành, lĩnh vực, chú trọng các chỉ tiêu về giáo dục và đào tạo; lao động, việc làm…; tăng cường sự tham gia của thanh niên vào quản lý nhà nước và xã hội; hạn chế, ngăn ngừa vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội trong thanh niên…

Đồng thời, kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác quản lý nhà nước về thanh niên của bộ, ngành, địa phương theo quy định…

Bộ Nội vụ đề nghị Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh triển khai công tác tuyên truyền việc thực hiện Chiến lược giai đoạn 2021-2030; phối hợp với Bộ Nội vụ và các bộ, cơ quan liên quan thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thanh niên theo phân công của Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo các tỉnh, thành Đoàn phối hợp với Sở Nội vụ và các sở, ngành liên quan của địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện Chiến lược…/.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất