Công đoàn Điện lực Việt Nam nỗ lực triển khai Nghị quyết Đại hội XIII
Ảnh minh họa (Ảnh: ĐT)

Ảnh minh họa. (Ảnh: ĐT)

Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII phù hợp với tình hình thực tế

Theo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Công đoàn Điện lực Việt Nam phấn đấu các cấp Công đoàn trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam bám sát mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp của Nghị quyết, để từ đó cụ thể hóa phù hợp với tình hình thực tế nhằm nâng cao nhận thức tư tưởng và hành động trong công nhân, viên chức, lao động. Qua đó thúc đẩy các phong trào thi đua sôi nổi trong toàn Tập đoàn, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra.

Trong đó, Công đoàn Điện lực Việt Nam xác định cần tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, người lao động, giúp nắm bắt được nội dung cơ bản, những điểm mới nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Từ đó, góp phần tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Tập đoàn; tạo ra sức mạnh đại đoàn kết và khát vọng xây dựng Tập đoàn, đơn vị, doanh nghiệp vững mạnh, góp phần phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Về các chỉ tiêu phấn đấu theo Chương trình hành động, Công đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, phấn đấu 100% các Công đoàn trực thuộc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ III; tạo sự thống nhất cao về nhận thức tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và người lao động.

Đồng thời, chủ động tập hợp ý kiến đoàn viên, tham gia các hoạt động đối thoại, giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức cách mạng. Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng; nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên, tăng số lượng đảng viên trưởng thành từ giai cấp công nhân lao động. Trong giai đoạn 2021 - 2025, các cấp công đoàn trong EVN phấn đấu giới thiệu 6.000 đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng.

Đẩy mạnh triển khai các phong trào thi đua trong Công đoàn

Nhằm thực hiện các mục tiêu đề ra trong Chương trình hành động, theo Công đoàn Điện lực Việt Nam, cần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị; tổ chức có hiệu quả phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong Công đoàn. Đồng thời, xây dựng và thực hiện tốt văn hoá EVN, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn và đơn vị.

Trong đó, cần tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng khối ngành nghề nhằm phát huy sức mạnh tập thể của người lao động thông qua tính tích cực, lao động sáng tạo có năng suất hiệu quả; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng được giao hàng năm.

Trong đó, công đoàn các cấp cần nghiên cứu để phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức các phong trào thi đua theo chủ đề, các đề án về nâng cao năng lực quản trị, chất lượng lao động, an toàn vệ sinh lao động, lao động sáng tạo phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp, đơn vị.

Song song với đó, cần tiếp tục đổi mới cách làm, cách thức động viên, khen thưởng, tránh phô trương, hình thức, lãng phí. Thực hiện tốt công tác đánh giá, tổng kết phong trào thi đua; công tác biểu dương, khen thưởng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến cần kịp thời, chính xác, đúng người, đúng việc, có tác dụng động viên, khuyến khích người lao động.

Mặt khác, các cấp Công đoàn trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam cần nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thực chất và hiệu quả.

Ngoài ra, theo Công đoàn Điện lực Việt Nam, các cấp Công đoàn cần kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động để tham mưu và có giải pháp cụ thể, thiết thực trong việc chăm lo đời sống, việc làm, lợi ích cho người lao động. Xây dựng Văn hóa “Doanh nghiệp vì người lao động”; phấn đấu hằng năm sản xuất kinh doanh có lợi nhuận, tăng năng suất lao động, trích lập đủ các quỹ phúc lợi, khen thưởng, thực hiện đầy đủ các chính sách, chế độ cho người lao động theo quy định, là cơ sở đảm bảo việc làm, thu nhập cho đoàn viên, người lao động.

Mặt khác, Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn thực hiện hiệu quả Chương trình hành động, cụ thể hóa Chương trình hành động vào chương trình công tác hàng năm của Ban Chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam để triển khai thực hiện đạt các chỉ tiêu đã đề ra. Đồng thời, chỉ đạo các Công đoàn trực thuộc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết, cụ thể hóa vào kế hoạch, hoạt động tháng, quý, năm của đơn vị và tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt./.

Phản hồi

Các tin khác