Đảng bộ Cục Tài chính doanh nghiệp: Phát huy hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

Ban Chấp hành Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Cục Tài chính doanh nghiệp luôn quán triệt kịp thời tới từng chi bộ về tầm quan trọng công tác kiểm tra, giám sát đảng (Ảnh: P.V)

Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát

Năm 2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Bộ Tài chính trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, Đảng bộ Cục Tài chính doanh nghiệp đã quyết liệt chỉ đạo cán bộ, đảng viên trong toàn Cục có bước tiến mạnh với nhiều chuyển biến rõ rệt và đạt kết quả quan trọng toàn diện.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Cục Tài chính doanh nghiệp luôn quán triệt kịp thời tới từng chi bộ về tầm quan trọng công tác kiểm tra, giám sát đảng; thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cục Tài chính doanh nghiệp nhiệm kỳ 2015-2020; thực hiện đầy đủ nhiệm vụ theo quy định trong công tác tham mưu, thực hiện kiểm tra, giám sát, tổng kết và đánh giá định kỳ, đột xuất về kiểm tra, giám sát đảng tại đơn vị.

Căn cứ Chương trình kiểm tra, giám sát của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Bộ Tài chính, Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Cục Tài chính doanh nghiệp đã ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát, và chỉ đạo các chi bộ, đảng viên bám sát kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Cụ thể, trong năm 2020, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cục đã thực hiện giám sát thường xuyên đối với 09 chi bộ và giao các chi bộ tự giám sát đảng viên thuộc chi bộ. Công tác sinh hoạt chi bộ, hệ thống sổ sách, tài liệu của chi bộ được bảo đảm đúng quy định sau khi có hoạt động tự giám sát, tự kiểm tra tại mỗi chi bộ. Công tác kiểm tra, giám sát luôn bám sát vào nội dung trọng tâm như: công tác sinh hoạt chi bộ, hệ thống sổ sách, tài liệu, tổ chức đại hội, tài chính đảng; thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Khóa XII.

Đặc biệt, công tác kiểm tra, giám sát của Ðảng đã được cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ đồng tình, ủng hộ, đánh giá tích cực, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, giữ vững ổn định chính trị, kỷ luật, kỷ cương trong đơn vị.

Thông qua công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Ðảng đã góp phần khắc phục kịp thời những hạn chế, yếu kém, từng bước kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; đồng thời, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Ðảng, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Ðảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị liêm chính, hành động, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Ðảng nhằm thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Quyết tâm loại bỏ tham nhũng, tiêu cực

Năm 2021, để công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục phát huy vai trò, vị trí quan trọng và trở thành “nòng cốt” trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đạt hiệu quả, ý nghĩa hơn nữa, cấp uỷ và Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Cục Tài chính doanh nghiệp tiếp tục tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, rà soát nội dung sinh hoạt, ghi chép tại các chi bộ; nâng cao công tác giám sát, kiểm tra chuyên đề về nhiệm vụ chính trị.

Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Cục Tài chính doanh nghiệp chủ động triển khai thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2021 và nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định; xem xét, kết luận, quyết định thi hành kỷ luật đảng viên theo thẩm quyền. Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy Cục Tài chính doanh nghiệp; tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhắc nhở Đảng viên trong sinh hoạt định kỳ...

Ngay trong quý I/2021, công tác kiểm tra, giám sát tại Đảng bộ Cục Tài chính doanh nghiệp luôn bám sát vào nội dung trọng tâm như: công tác sinh hoạt chi bộ, hệ thống sổ sách, tài liệu, tổ chức đại hội, tài chính đảng; thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Khóa XII.

Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Cục Tài chính doanh nghiệp thường xuyên giám sát, kiểm tra cấp ủy viên cùng cấp, các chi bộ, người đứng đầu và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết khiếu nại tố cáo khi có phát sinh và khi có ý kiến của Đảng ủy cấp trên; chủ động phát hiện sớm, ngăn ngừa các vi phạm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, quyết tâm loại bỏ tham nhũng, tiêu cực.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Cục Tài chính doanh nghiệp cũng thường xuyên duy trì giám sát, kiểm tra công tác chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và của đảng ủy cấp trên; kiểm tra việc đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Phát huy sức mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên kiêm nhiệm, giúp việc công tác giám sát, kiểm tra, đáp ứng yêu cầu, chất lượng và nhiệm vụ chính trị gắn với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Phản hồi

Các tin khác