Đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng bằng nhiều hình thức

Đảng ủy cơ quan UBCKNN thường xuyên quan tâm, đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng bằng nhiều hình thức thiết thực (Ảnh: P.V)

Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

Ngay những ngày đầu của năm 2020, Đảng uỷ Cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng bộ, cơ quan đơn vị tổ chức triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đại biểu các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 1317-KH/ĐTTC của Đảng ủy Bộ Tài chính; Hướng dẫn số 1345-HD/ĐU và Kế hoạch số 02-KH/ĐUUB của Đảng ủy cơ quan UBCKNN về đại hội cao cấp của Đảng bộ cơ quan UBCKNN tới toàn thể cán bộ, đảng viên.

Đồng thời, Đảng ủy cơ quan UBCKNN luôn chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc thường xuyên triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng, cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, Đảng ủy cơ quan UBCKNN thường xuyên quan tâm, đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng bằng nhiều hình thức thiết thực, cụ thể: Tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết; Tổ chức các hoạt động học tập, về nguồn... Tổ chức quán triệt, phổ biến các nghị quyết, văn bản của cấp trên trong các cuộc họp Chi bộ hàng tháng để đảng viên nắm rõ và thực hiện tốt mọi nhiệm vụ theo đúng tinh thần chỉ đạo của Đảng ủy cập trên. Qua đó, công tác tuyên truyền, giáo dục và định hướng chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị luôn đảm bảo kịp thời, hiệu quả đúng quy định.

Qua công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, Đảng ủy cơ quan UBCKNN đã kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng của đảng viên, quần chúng, từ đó, động viên cán bộ, đảng viên phấn đấu, tu dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao. 

Tiếp tục đặt công tác giáo dục chính trị tư tưởng là nhiệm vụ hàng đầu

Trong năm 2021, để hoàn thành tốt công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, Đảng ủy cơ quan UBCKNN nước tập trung lãnh đạo, chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm.

Theo đó, tập trung  học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, Nghị quyết Đại hội toàn quốc khóa XIII của Đảng, Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBCKNN, gắn với xây dựng chương trình hành động để triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. 

Bên cạnh đó, tiếp tục ổn định tinh thần của đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, đảm bảo thực hiện nghiêm túc các chỉ dẫn phòng chống dịch bệnh của Chính phủ. 

Đồng thời, chú trọng quan tâm giáo dục chính trị, tư tưởng đối với đảng viên, trong đó cần làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên ở các chi bộ, đặc biệt đảng viên mới, đảng viên trẻ để có lập trường tư tưởng vững vàng, thống nhất ý chí hành động, trau dồi phẩm chất đạo đức, gương mẫu trong cuộc sống; Chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). 

Cùng với đó,  triển khai nhiều giải pháp về đổi mới công tác tư tưởng, nhằm đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK ngày 25/01/2017 của Đảng ủy Khối... 
Ngoài ra,  tăng cường công tác đào tạo cho đội ngũ đảng viên cấp ủy sở để nâng cao trình độ chuyên môn, nắm rõ các nghiệp vụ của công tác đảng. 

Đặc biệt, tăng cường các hình thức tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên, quần chúng nhằm đảm bảo hiệu quả và tiếp thu cao nhất các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. 

Phản hồi

Các tin khác