Đồng Tháp: Ngành thống kê góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Cục Thống kê tỉnh Đồng Tháp áp dụng phương pháp luận theo phiên bản mới cho nhiều lĩnh vực, trong đó có chuyên ngành thủy sản góp phần phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh. (Ảnh:Báo Đồng Tháp)

Thực hiện Quyết định số 1803 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành kế hoạch số 157 với 3 nhiệm vụ trọng tâm và 11 nội dung gắn với 6 giải pháp chủ yếu để triển khai đồng bộ trên địa bàn. Từ năm 2011 đến nay, UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành nhiều văn bản pháp lý để phát triển thống kê trên địa bàn tỉnh, hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu thống kê của tỉnh đồng bộ với hệ thống chỉ tiêu Quốc gia theo quy định hiện hành; hình thành hệ thống thông tin thống kê tập trung, đồng bộ, có sự phối hợp, chia sẻ, kết nối thông tin thường xuyên giữa các cơ quan trong tỉnh.

Theo Cục Thống kê tỉnh Đồng Tháp, đến nay đã cơ bản hoàn thành 11/11 nội dung thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Qua 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam tại tỉnh Đồng Tháp, nhận thức của các cấp, các ngành và đông đảo người dân về mục đích, ý nghĩa, vai trò, vị trí quan trọng của công tác thống kê đối với nhiệm vụ quản lý phát triển kinh tế, xã hội của ngành, địa phương đã có nhiều thay đổi tích cực, từ đó đã tự giác thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động thống kê. Hệ thống thống kê từ tỉnh tới cơ sở được kiện toàn, trong đó kiện toàn hệ thống thống kê tập trung.

Đặc biệt là hình thành hệ thống thông tin thống kê tập trung, thống nhất, thông suốt và hiệu quả, với số lượng thông tin thống kê ngày càng đầy đủ và chất lượng thông tin ngày càng cao, phục vụ việc hoạch định chiến lược, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cơ quan; lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp và nhu cầu thông tin thống kê của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Đồng thời xây dựng, hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu thống kê Quốc gia đồng bộ với hệ thống chỉ tiêu thống kê bộ, ngành và hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã. Tất cả các chỉ tiêu trong hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã đều được thu thập, tổng hợp và phổ biến theo đúng nội dung, kỳ công bố quy định.

 Để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về thống kê trên địa bàn và triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam trong thời gian tới, cụ thể giai đoạn 2021 – 2025, tỉnh Đồng Tháp tiếp tục phát huy các thành tựu và kết quả đạt được, tập trung khắc phục những tồn tại hạn chế trong thời gian ngắn nhất, tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng nhân lực làm thống kê, cung cấp thông tin dữ liệu đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng trong xu hướng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Hình thành hệ thống thông tin thống kê cấp tỉnh, huyện, xã tập trung, đồng bộ và thống nhất có sự phối hợp, trao đổi, chia sẻ và kết nối thông tin thường xuyên, chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức thống kê trên địa bàn tỉnh.

Cập nhật và hoàn thiện kho dữ liệu thống kê kinh tế - xã hội của tỉnh, tăng cường phổ biến để các đối tượng dùng tin đều có thể khai thác, sử dụng thông tin chính thống dễ dàng, thuận tiện. Củng cố và hoàn thiện hệ thống kê thống kê tại các sở, ban, ngành tỉnh; thống kê huyện, thành phố; thống kê xã, phường, thị trấn. Riêng đối với giai đoạn 2026 – 2030 sẽ thực hiện đạt mục tiêu Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh, tạo bước phát triển mạnh mẽ trong ngành thống kê tỉnh hướng đến phát triển nhanh và bền vững./..

 

Phản hồi

Các tin khác