Hà Tĩnh: Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng

Lãnh đạo huyện Thạch Hà trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống dịch COVID-19 tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Ảnh: ML)

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa ban hành Chỉ thị về đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chỉ thị nêu rõ, thời gian qua, cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng; phát động nhiều phong trào thi đua rộng khắp, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; hầu hết các phong trào có sự đổi mới về hình thức, nội dung, đạt hiệu quả thiết thực, được cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia hưởng ứng tích cực, tạo động lực tinh thần to lớn, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, đối ngoại - công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.

Tuy vậy, phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng vẫn còn một số hạn chế. Sự lãnh đạo, chỉ đạo ở một số cấp ủy, chính quyền, tổ chức, đoàn thể chưa tập trung, thiếu cụ thể. Phong trào phát triển chưa đồng đều, có lúc, có nơi còn hình thức, hiệu quả chưa rõ nét; công tác sơ, tổng kết, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến chưa được quan tâm thường xuyên… Công tác khen thưởng có nội dung còn thiếu kịp thời, phạm vi ảnh hưởng của thành tích chưa có sức lan tỏa lớn, tỷ lệ khen thưởng cho nông dân, công nhân, người lao động có thành tích còn thấp.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và Nhân dân về các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác thi đua, khen thưởng... ; Phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn tỉnh với Chủ đề “Đổi mới, sáng tạo, tổ chức sâu rộng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững”; Thực hiện đồng bộ các giải pháp, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất trong các phong trào thi đua yêu nước, chống các biểu hiện phô trương, hình thức; Quá trình chỉ đạo, thực hiện phải gắn thi đua với khen thưởng. Việc xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng phải dựa trên kết quả thực chất của phong trào thi đua, bám sát tiêu chí, tiêu chuẩn, điều kiện quy định của Đảng, Nhà nước; Tăng cường công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng; kịp thời thể chế hóa các quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước về thi đua, khen thưởng thành các quy định, quy chế để quản lý, tổ chức thực hiện hiệu quả./.

 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất