Kỳ 5: Xây dựng Đảng bộ Bộ GTVT vững mạnh toàn diện

Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ GTVT  khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 -2025 ra mắt Đại hội.
 

Đổi mới phương thức lãnh đạo

Nhằm đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng, lãnh đạo Đảng ủy Bộ GTVT cho biết, Đảng bộ Bộ GTVT đã, đang và sẽ tiếp tục tập trung đổi mới phong cách, lề lối làm việc của cấp ủy, tổ chức đảng; chú trọng củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, nội dung, phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng hướng về cơ sở, phát huy vai trò của tập thể và cá nhân nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Xây dựng và thực hiện phong cách làm việc khoa học, tập thể, dân chủ, bám sát thực tiễn, nói đi đôi với làm.

Mặt khác, xây dựng, bổ sung, sửa đổi và ban hành đầy đủ các quy chế, quy trình, quy định và cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng. Tổ chức triển khai và điều hành công việc theo chương trình, kế hoạch, đồng thời điều chỉnh linh hoạt, xử lý kịp thời các công việc đột xuất. Lựa chọn những vấn đề trọng tâm, khâu đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, nhất là những vấn đề liên quan đến nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và những vấn đề về công tác tổ chức, cán bộ.

Tiếp tục đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng việc xây dựng, ban hành nghị quyết của Đảng ủy Bộ GTVT và các cấp ủy trực thuộc. Nghiên cứu, lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để ban hành nghị quyết chuyên để đảm bảo thiết thực, ngắn gọn, có tính khả thi cao. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc cụ thể hóa, tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện nghị quyết của cấp ủy các cấp.

Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của cấp ủy; phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Nếu cao tinh tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm nếu gương của cán bộ, dàng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Tăng cường kiểm tra, giám sát gắn với sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm trong việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và cấp ủy cấp trên. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng và ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động công tác đảng;…

Đội ngũ cán bộ trong sạch, công tâm, giỏi nghiệp vụ

Xây dựng và tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng và các mặt công tác xây dựng Đảng đi đôi với việc đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra giám sát, kỷ luật đảng. Tiếp tục ban hành nghị quyết, chỉ thị hoặc kết luận về công tác kiểm tra, giám sát để chỉ đạo thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát gắn với hướng dẫn, chỉ đạo của Ủy ban kiểm tra cấp trên đối với cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban kiểm tra cấp dưới trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cơ quan, đơn vị hàng năm để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Đảng ủy Bộ GTVT đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát .

Các cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp phải xây dựng chương trình kiểm tra, giảm sát đảm bảo trọng tâm, trọng điểm và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả quy chế làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm. Chú trọng công tác kiểm tra và xử lý kịp thời, kiên quyết, nghiêm minh đối với tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Chủ động phát hiện, xác định và tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên. Kiên quyết xem xét, xử lý nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm và công khai kết quả xử lý. Tập trung kiểm tra, giám sát việc khắc phục các khuyết điểm sau kiểm tra, giám sát.

Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra của Đảng bộ Bộ GTVT trong sạch, công tâm, giỏi nghiệp vụ. Thường xuyên làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn, thư khiếu nại, tố cáo theo quy định của Đảng; chủ động xem xét những vấn đề nổi cộm phát sinh ở cơ quan, đơn vị để có biện pháp xử lý kịp thời đối với tổ chức đảng và đảng viên vi phạm;…

Nâng tầm công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể

Đảng bộ Bộ GTVT khẳng định sẽ tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của Đảng trong tình hình mới. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận chính quyền gắn với thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ cơ sở. Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể tham gia xây dựng Đảng, cơ quan, đơn vị và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể vững mạnh. Đồng thời tăng cường lãnh đạo các đoàn thể, đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Kịp thời quán triệt các văn bản của Trung ương và cấp ủy các cấp về công tác dân vận, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong nhận thức và hành động. Đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động và tăng cường nằm cơ sở, thường xuyên tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của công chức, viên chức và người lao động về xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị, tạo sự đồng thuận trong cơ quan, đơn vị.

Mặt khác, tăng cường kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo" và tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các mô hình tiêu biểu về công tác dân vận. Lãnh đạo, chỉ đạo Đoàn Thanh niên Bộ tiếp tục thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Đoàn Khối các cơ quan Trung ương về công tác Đoàn. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên. Tổ chức các phong trào Đoàn thiết thực, hiệu quả, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị và tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh. Đẩy mạnh việc tập hợp và thu hút đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động Đoàn; tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn viên, thanh niên học tập, rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành. Tổng kết Nghị quyết số 11-NQ/ĐU ngày 04/02/2016 của Đảng ủy Bộ (khóa XVIII) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên Bộ GTVT giai đoạn 2016-2020" và Nghị quyết số 21-NQ/ĐU ngày 12/7/2016 về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức Công đoàn giai đoạn 2016-2020"...

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất